Головна » Українська мова

Які бувають речення за наявності головних членів? Якими способами може бути виражений підмет?

Мета: Повторити і поглибити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису, зокрема про будову речення як основної синтаксичної одиниці; дати поняття про двоскладне речення,дослідити  способи вираження підмета; формувати загально пізнавальні вміння розрізняти двоскладні і односкладні речення, визначити підмет і присудок, способи вираження підмета; розвивати творчі вміння будувати речення за опорними словами, перекладати українською; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти поширенню світогляду та формуванню шанобливого ставлення до представників інших спільнот.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння прислів’їв і крилатих висловів, оформлених у вигляді             речень з двоскладною граматичною основою та з одним головним членом.

Міжпредметні зв’язки: двоскладні і односкладні речення в державних документа (правознавство), у творах усної народної творчості (фольклор).

Очікувані результати: учні вмітимуть розрізняти двоскладні і односкладні речення,

 виділяти в реченнях граматичні основи,знатимуть способи вираження  підмета, шанобливо ставитимуться до представників інших спільнот України.

Культурологічна лінія: Інші національні спільноти України.

Тип уроку: урок-дослідження.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

    Перевірка домашнього завдання (усно)

ІІІ. Оголошення теми  і епіграфу уроку. Робота з ним.

                                                                                       Ми – це народу одвічне лоно,    

                                                                                       Ми – океанна вселюдська сім’я.

                                                                                       І тільки тих поважають мільйони,

                                                                                       Хто поважає мільйони «Я».

                                                                                                                         В.Симоненко                                            

IV.Мотивація навчальної діяльності школярів (метод «Асоціації на дошці», вид «Квітка»)

На дошці прикріплена серцевина квітки з надписом  «речення» . Пелюстки теж є, але вони без надпису.Учні повинні назвати ті слова, які у них асоціюються зі словом  «речення» .Вчитель за школярами записує ці слова на пелюстках.

Учні: 

       - просте і складне;

       - односкладне і двоскладне;

       - поширене і непоширене;

       - повне і неповне;

       - розповідне, питальне,                       

         спонукальне…

Кількість пелюсток-відповідей залежить від рівня класу.

Завдання  визначити, яке з цих понять характеризує речення за наявності головних членів.

V. Визначення мети уроку учнями

VI. Сприйняття й засвоєння школярами навчального матеріалу

      1.Слово вчителя (мультимедійна проекція)

Двоскладне речення-речення,  в якому є підмет і присудок.

Наприклад: Україна гарантує всім  національним меншостям  право на культурну автономію.

Підмет – головний член речення, що називає особу або предмет, про які йдеться в реченні, і відповідає на питання хто? або що?  Від присудка не залежить.

Наприклад: Україна з повагою ставиться до всіх народів.

Присудок  - головний член речення, який означає,  що говориться про предмет.

Алгоритм  знаходження присудка

1.     Що робить підмет?

2.     Що є підмет?

3.     Який є підмет?

Наприклад: Берегти  Батьківщину – наша турбота.

     Безкорислива дружба  найкраща.

Підмет може виражатися будь-якою частиною мови у називному відмінку і неозначеною формою дієслова.

Підмет, виражений одним словом або фразеологізмом, називається простим.

Наприклад: Дружба – найдорожче багатство.

     Жити – Батьківщині служити.

Складний підмет виражається кількома словами, пов’язаними підрядним зв’язком.

Наприклад: Конституція України гарантує всім спільнотам право вільного вибору релігії

  Якщо в реченні є слова всі і кожен, вони, як правило, входять до складу підмета.

Наприклад: Всі  ми народу українського майбутнє.

  Найбільша питома вага у складі населення України – 73% - припадає на українців.

 

        2.Гра «Світлофор» (на виявлення учнів, що не зрозуміли новий матеріал)

Вчитель читає речення і характеризує підмет.Учні, що погоджуються з такою характеристикою,піднімають угору червону картку. Ті,що не погоджуються,- синю.  

– Якщо такі знайдуться, інші учні пояснюють свій вибір («Навчаючи – вчусь»)

– Якщо всі відповіді правильні, не зупиняємося на поясненні

VII. Розвиток неперервної пошукової пізнавальної активності учнів.

Клас працюватиме по рядах

Інструктаж щодо майбутньої роботи

       а) Кожен ряд отримує однакове   завдання, але з різним мовним матеріалом.

      б) Результатом кожного завдання буде слово, яке є ключем до основної відповіді в кінці уроку.

      в) Після виконання всіх завдань команди матимуть слова, що стоять у називному відмінку. З них треба скласти речення, виділити граматичну основу.

1. Робота у зошитах.

Записати речення, підкреслити граматичну основу, дати характеристику підмета (усно)

Ряд 1.Ми гідні нащадки твої,Україно! ( підмет  речення - ключ)

Ряд 2. Звитяга виявляється у боротьбі.( підмет речення - ключ)

Ряд 3. Ми всі колишні козаки.( підмет речення - ключ)

Робота біля дошки (творче конструювання)

(Один представник від ряду працює біля дошки з карткою, інші – в зошитах. Якщо на дошці будуть помилки, ряд допомагає учню).

Тематика речень повинна відповідати культурологічній лінії уроку.

Картка для 1 ряду

Скласти речення, щоб в одному випадку слова знання, народ були підметами, а в другому – іншими членами речення.

Картка для 2 ряду

Скласти речення, щоб в одному випадку слова найдорожче, порозуміння були підметами, а в другому – іншими членами речення.

Картка для 3 ряду

Скласти речення, щоб в одному випадку слова сестри, духовність були підметами,  другому – іншими членами речення.

Одне з заданих слів буде ключем-відповіддю.

           3.Виконання завдань тестового характеру (тести у кожного учня)

                                              Завдання для І ряду

Знайдіть, якою буквою позначено речення, в якому підмет простий

а) Найбільша питома вага у складі населення – 73% - припадає на українців.

у) В Криму українська регіональна община – найменша в країні.

є) Передбачаються спеціальні державні програми для розвитку інших національних спільнот.

і) Держава гарантує всім національним меншостям  право на культурну автономію.

                                                     Завдання для ІІ ряду

Знайдіть, якою буквою позначено речення, в якому складений підмет виражений словосполученням.

є) В Конституції Автономної Республіки Крим йдеться про забезпечення функціонування й розвитку російської, кримськотатарської, а також інших спільнот.

і) Згідно з Конституцією представники інших народностей України можуть обиратися або призначатися на принципах рівноправності на будь-які посади державних закладів.

у) Посадовці зобов’язані володіти українською мовою.

а) Статтею першою Акту проголошення незалежності України встановлено рівноправність всіх народів і націй України.

                                                    Завдання для ІІІ ряду

Знайдіть, якою буквою позначено двоскладне речення.

і) Статтею другою Конституції України гарантується національностям збереження їх традиційного розселення.

а) «Україною в мініатюрі» нерідко називають Івано - Франківщину.

у) Близько 800 тисяч представників інших, не згаданих, національностей в Україні.

є) Люблю України коханої небо.

Буква, якою позначено обране речення, є ключем.

                                      Фізкультхвилинка

                                                     Щось не хочеться сидіти,

                                                     Треба трошки відпочити.

                                                      Руки вгору, руки вниз,

                                                      На сусіда подивись.

                                                      Руки вгору, руки вбоки

                                                    І зроби чотири кроки.

                                                    Вище руки підніміть

                                                    І спокійно опустіть,

                                                    Розведіть їх в сторони,

                                                    Плесніть, діти, кілька раз,

                                                    За роботу! Все гаразд?

           4.«Ти – перекладач»

                                 Завдання для І ряду

Перекласти речення українською мовою, підкреслити граматичні основи.

Будущее народа зависит от него самого. Статья двадцать четвертая Конституции Украины закрепляет недопустимость привилегий или ограничений по языковым признакам.

Довідка: будуще – майбуття; недопустимость – неприпустимість; привилегии – привілеї.

                                                   Завдання для ІІ ряду

Перекласти речення українською мовою, підкреслити граматичні основи.

Сегодня население Украины по своему региональному составу делится на три части: православные, католики и греко-католики, протестанты. Братство народов Украины гарантирует развитие и процветание страны.

Довідка: братство – братство; гарантирует – гарантує; состав – склад.

                                                      Завдання для ІІІ ряду

Перекласти речення українською мовою, підкреслити граматичні основи.

В Черновецкой области можно выделить сразу три субэтнических группы: буковинских гуцулов, бессарабов и русинов. Братья Украины – народы, уважающие территориальную целостность, язык, традиции нашего народа.

Довідка: субэтнические – субетнічні; бессарабы- бессараби; целостность –цілісність.

Один з підметів перекладених речень є ключем.

 

         5.Дослідження-реконструювання (Учні складають речення-відповіді з

          розгаданих слів)

VIII. Перевірка сформованих навичок

       Самоаналіз учнями уроку. Запитання школярам  (мультимедійна проекція,

       на екрані -  тема, мета уроку):

– чи відповіли ви в процесі уроку на поставлені в темі питання?

 – чи досягли мети, що сформулювали на початку уроку?

– яке речення називається двоскладним? Наведіть приклад (кожен ряд   читає складене речення)

– що називається граматичною основою? Наведіть приклади (кожен ряд  вичленовує граматичну основу  свого речення)

Ряд  1. Ми – майбуття, і гордість, і народ.

Ряд 2. Звитяга і братство – найдорожче багатство.

Ряд 3. Ми всі брати і сестри.

        – Що називається підметом? Який він буває за способом вираження? Наведіть

          приклади (кожен ряд називає свій предмет, характеризує його)

       – Чи залежить підмет від присудка? Доведіть свою думку.

IX. Домашнє завдання.

Вивчити теоретичний матеріал. Підготувати розповідь про головні члени речення, типи підметів,способи їх вираження з власними прикладами.

X. Підсумки уроку. Оцінювання.


Теги: Криворотько Т.В., речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 610/23


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar