Головна » Зарубіжна література

Збірка «Книга пісень» («Канцоньєре») - лірична сповідь Ф. Петрарки

Мета: ознайомити учнів із творчістю Ф. Петрарки; допомогти краще усвідомити красу поетичного слова, його глибинний зміст; ознайомити з особливостями засвоєння поняття «сонет»; розвивати навички аналі­зу ліричних творів; розвивати монологічне мовлення, виразне читання, творчі уявлення учнів; виховувати естетичні смаки, повагу до світлих по­чуттів людини.

Обладнання: портрет Ф. Петрарки; збірка «Канцоньєре».

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу

ХІД УРОКУ

I.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
«Мозковий штурм»

Що таке «канцона»? (Канцона — «пісня»)

Які поети творили в цьому жанрі? (У цьому жанрі творили се­редньовічні трубадури)
Що оспівували трубадури? (Трубадури оспівували кохання. Перший трубадур Гійом де Пуатье оголосив світові, що його Дама є його порятунком і що кохання є світлом, яке прояснює серце, дає новий сенс життю.)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коментар. Петрарка був послідовником творчості трубадурів. Через усе життя у своєму серці він проніс кохання до однієї жін­ки — донни Лаури. Учитель виразно читає сонет № 61 «Благосло­венні будьте, день і рік...» і робить висновок про те, як поет оспівує свою зустріч із Лаурою.

III.         РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1. Слово вчителя

— Коли Петрарка побачив Лауру в церкві, йому було 23, їй — 20. Вона була заміжньою жінкою. Він — молодим науковцем і по­етом.

1348 року в розквіт життя Лаура померла. її смерть глибоко вразила поета. До кінця своїх днів Петрарка залишився вірним пам'яті Лаури. На схилі віку Петрарка сказав, що кохання до Лау­ри було для нього провідною зорею. Думки про неї надихали поета на найкращі творчі звершення.Саме Лаурі присвятив Петрарка збірку «Книга пісень», або «Канцоньєре».

Роботу над цією книгою Петрарка розпочав, коли закохав­ся в Лауру, і продовжував усе життя. Поет присвячував їй вірші й тоді, коли Лаури не стало.

Збірка «Канцоньєре» складається з 2-х частин.

Збірка «Канцоньєре

 

«На життя донни Лаури »      « На смерть донни Лаури »

Усього 366 віршів; 317 присвячено Лаурі.

     2. Дослідницька робота над сонетами

1)     Аналіз сонета № 61

Чи з цього вірша зрозуміло, які саме риси Лаури полонили по­ета? (Як Беатріче для Данте, так і Лаура в очах закоханого Петрарки — ідеал жіночої краси.)
Яке слово декілька разів повторюється у вірші? («Благословен». З цього слова починається кожна строфа твору.)
Як ви вважаєте, чому поет використовує це слово? (Поет сприй­має любов як благо.)

Доведіть, що твір «Благословенні будьте, день і рік...» є сонетом.

2)     Аналіз сонета № 132

Бесіда

Учитель. Як ви пам'ятаєте, церква переслідувала трубаду­рів, бо стверджувала, що існує тільки одна любов — любов до Бога, а поклонятися можна тільки Мадонні. Для Петрарки (а не слід за­бувати, що він жив у XIVст. ) кохання існувало, але поета завжди гризло сумління: добро воно чи зло?

Яка головна думка твору? (У цьому творі відбилася суперечка Петрарки із самим собою про природу його кохання.)
Якщо любов — це благо, то чому вона супроводжується відчут­тям неспокою?
Якщо зло, то чому ж на серці радісно, коли бачиш чи думаєш про предмет свого захоплення?
Якщо закоханий сам обрав це зло, то чому він скаржиться на свою долю?

— Тобто Петрарка підкреслює суперечливий, двоїстий харак­тер земного кохання.

Вивчення творчості митців доби Відродження... Творчість Ф. Петрарки   

Теорія літератури

 Які художні засоби використовуються в сонеті?

(У процесі аналізу твору заповнюється таблиця.)

Антитеза (протиставлення)

 

Оксюморон — стилістичний засіб, побудований на поєднанні контрастних понять, які логічно нібито виключають одне одне, але насправді тяжіють до смислового поєднання і розширюють наше уявлення про художній образ, поглиблюють і збагачують його.

 

Оксюморони

• «Але ж муки ці солодкі...»

• «Живлюща смерте...»

• «Втіхо навісна...»

• «Палаю в стужу...»

• «В спеку весь дрижу...»

Зверніть увагу на розділові знаки в тексті сонету. Про що вони свідчать? Які риторичні фігури позначаються ними в тексті твору? (Риторичні запитання, окличні риторичні речення.)

 

3 якою метою автор використовує саме ці художні засоби? (Про­тиставлення, оксюморони, риторичні запитання, риторичні окличні речення — дуже влучні, виразні художні засоби для відтворення почуттів, допомагають глибше розкрити супе­речливість такого багатогранного почуття, як любов.)

 

[Подпись:]
3. Практична робота: дослідження        сонетів (у групах)
Завдання, спільне для всіх груп

Виразно прочитайте сонет.
Поясніть його зміст, тему, ідею.
Визначте художні засоби.

Група 1. Сонет № 35          Група 2. Сонет № 162

Група 3. Сонет № 26 7       Група 4. Сонет № 312

IV.       ПІДСУМКИ УРОКУ

1. Рефлексія

Назвіть канонічні структурні ознаки сонету.
Визначте прийоми творення поетичних образів у сонетах Ф. Петрарки.
Назвіть головну тему сонетів Ф. Петрарки.
На вашу думку, як у творчості Ф. Петрарки проявилися риси епохи Відродження? (Любов поширюється не лише на релігійні цінності, ай на людину. Петрарка показав переживання зако­ханої людини.)

2.  Слово вчителя

— У книжці «Що водить сонце і світила» Є. Богат писав: «Ми відчуваємо в Петрарці живу душу, що страждає і сумує, виклика­ючи гостре співчуття, бо кохає не «ідеальний», вигаданий образ, а живу «земну» жінку.»

V. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ

Вивчити сонет Ф. Петрарки напам'ять (на вибір). Дослідити один із сонетів за алгоритмом роботи в класі.


Теги: Петрарка, Ярошенко Н.В.
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 845/49


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar