Головна » 6 клас » Географія

Тема уроку "Біосфера"

Мета: формувати знання про біосферу та її складі; формувати первинні навички визначати і пояснювати закономірності поширення живих організмів, оцінювати вплив людини на біосферу; розвивати вміння учнів працювати з підручником; сприяти вихованню дбайливого ставлення до рослинному і тваринному світу.  

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: атласи, підручники, таблиця «Розвиток живих організмів на Землі», геохронологічна таблиця.

ХІД УРОКУ I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь

• Які оболонки Землі ми вже вивчили? Всі оболонки землі взаємодіють між собою • Наведіть приклади взаємодії оболонок один з одним

• Яка частина природи не увійшла в названі оболонки?

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Прийом «Дивуйся!»

Жива природа Землі - це унікальна лабораторія, де кожен її об'єкт має своє призначають-чення. Є тут і свої годинники. Соняшник, повертаючись «обличчям» до сонця, стежить за рухом Сонця на небосхилі. Багато квіткових рослин відкриваються і закриваються у чітко визначений час. Є і міні-електростанції. Листок кожної рослини в процесі фотосинтезу перетворюючи-ет енергію Сонця на поживні речовини, виділяючи при цьому кисень. Один аркуш бука виробляє за годину 1,7 кг кисню. Живі організми беруть активну участь у вивітрювання гірських порід, у формуванні но-вих форм рельєфу, створення гірських порід (кам'яного вугілля, вапняку), регулювання мінерально-сольового складу води Світового океану. Неможливо уявити нашу планету без живих організмів, які обитають і в глибинах океану, і на вершинах гір, і навіть на околиці крижаного щита Антарктіди. Всі процеси, що відбуваються на сучасній Землі, пов'язані з життям. Усе живе бере участь у кругообігу речовин у природі. Про це ми і буде говорити на сегодняшийньому уроці. IV. Вивчення нового матеріалу. Розповідь вчителя. Життя набагато молодший Землі. Організми з'явилися на Землі, напевно, не пізніше ніж 3,5 млрд. років тому. А якім різноманітним за цей час став світ живих істот! Він налічує зараз близько 1,5-2 млн. видів. Життя могла з'явитися тільки тоді, коли для цього склалися сприятливі условія і - в першу чергу - сприятлива температура. Жива матерія, крім других речовин, побудована з білків. Тому до моменту зародження життя температура на земній поверхні повинна була впасти настільки, щоб білки не руйнувалися. --Розглянувши, геохронологічну шкалу, скажіть коли зародилося життя на Землі? Багато дослідників, що вивчають проблему походження життя на Землі, вважають, що жит-тя зародилося на морському мілководді в результаті простих фізико-хімічних процесів. Перші живі організми відрізнялися граничною простотою будови. Вони ще не поділялися на рослини і тварин, харчувалися виключно органічними речовинами. В ході еволюції деякі організми набули здатності поглинати сонячну енергію, переробляти вуглекислий газ на вуглеводи і будувати органічні речо-вини в своєму тілі, при цьому виділяючи кисень. Цей процес називається фотосинтез. Без фото-синтезу подальший розвиток життя на Землі було б неможливим. Поступово живі організми вдосконалювались. 450 млн років тому деякі живі організми вийшли на сушу, в результаті чого утворилася цілісна біосфера всієї планети. Одні групи рослин і тварин в процесі еволюції змінювалися другими. Організми, що впливали на середу, поступово пристосовувалися до змін. Біосфера, складові її живі організми, сделали можливим поява людини.

Завдання.

Прочитайте текст підручника «Живі організми Землі». Дайте відповіді на наступні питання:

1. Які види живої природи виділяють?

2. Чи пов'язані живі організми різних видів між собою?

3. Як взаємопов'язані рослини і тварини?

4. Яка роль бактерій у природі?

5. Які живі організми поширені в гідросфері?

6. Які живі організми поширені до висоти 3200 м? 9000 м? 14 000 м?

7. Де спостерігається найбільше скупчення живих організмів?

Біосфера - це область життя, оболонка Землі, населена живими організмами Область розповсюдження живих організмів визначає межі біосфери. За верхню межу біо-сфери приймають шар озону, що знаходиться на висоті 20-25 км. Нижня межа біосфери проходить в літосфері. Цій кордон «проводять» на різній глибіні: від кількох сотень метрів до декількох кіло-метрів, де мешкають деякі бактерії. Таким чином, біосфера включає нижню частину атмосфери, всю гідросферу і верхню частину літосфери. На суші, як і в океані, живі організми поширені нерівномірно. Кількість живих організмів на суші збільшується від полюсів до екватора. Різний режим світла, температури і вологості , харак-тер грунтів, особливості рельєфу та багато іншого виробили у тварин і рослин ряд пристосувань, що дозволяють їм мешкати в різних районах земної кулі. Живі організми по різному впливають на земні оболонки. Давайте складемо схему «Вплив живих організмів на земні оболонки». Вважають, що більша частина кисню атмосфери має біогенне походження, тобто є резуль-татом діяльності живих організмів. Рослини в процесі фотосинтезу поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. У результаті відбувається збільшення кількості кисню і зменшення кількості ву-глекислого газу в повітрі. Рослини очищають повітря від пилу, вихлопних газів машин та інших забруднюючих атмосферу речовин. Так само, як і на суші, у верхньому шарі океану живуть організми, що поглинають вуглеки-слий газ і виділяють кисень, - зелені водорості. Живі організми регулюють сольовий склад Світо-вого океану. Цим можна пояснити те, що Океан зберігав відносно сталість останні 200 млн. років. Організми забирають з води необхідні їм для життя мінеральні речовини (особливо кальцій - для побудови панцирів, раковин, скелетів), відмираючи, опускаються на дно і з часом перетворюються в гірські породи. Особливо активно проявляється вплив живих організмів на літосферу в її верхній частині. Вони беруть участь в процесі вивітрювання, в створенні осадових органічних гірських по ¬ рід, а також деяких форм рельєфу, наприклад коралових ост ¬ ровів (атолів). Велика роль організмів у створенні особливого природного освіти - грунту.

Бесіда з учнями.

1. Яке основне властивість грунту?

2. Які грунти планети є самими родючими?

3. Чим грунти відрізняються від гірських порід?

Грунти - складний природний комплекс, що утворився в ре ¬ док взаємодій-наслідком еле-ментів і чинників грунтоутворення: материнських гірських порід, рельєфу, клімату, вод, рослин і творин. Під дією енергії Сонця в грунті відбуваються физичні, хімічні та біологічні процеси. Фізичні процеси включають руйнування мінералів і гірських порід внаслідок вивітрювання. Формуються материнські гір  ні породи, на яких потім утворюються грунту. Хімічні процеси пов'язані з розчиненням у воді різних речовин і відкладенням їх у грунті. Біологічні процеси пов'язані з розкладанням відмерлих організмів, в основному рослин, і утворенням гумуса - органічної речовини грунту. Від вмісту гумусу в грунті буде залежати її родючість. Робота з підручником.

Прочитайте в підручнику в тексті § 57 (с. 193) розділи «Склад грунту» і «Грунт і людина». Дайте відповіді на наступні питання:

1. Що входить до складу грунту?

2. Що включає в себе тверда частина грунту? Рідка частина грунту? Газоподібна частина грунту? 3. Як людина впливає на процес грунтоутворення? Заповніть таблицю «Типи грунтів» Типи грунтів Місце освіти Властивості грунту V. Закріплення вивченого Бесіда з учнями. -Що таке біосфера? Як визначаються межі біосфери? Чим пояснюється нерівномірне поширення рослин і тварин на Землі? Як змінилася атмосфера під впливом організмів? Який вплив чинять організми на гідросферу? Що таке грунт? Як вона утворюється?

Домашнє завдання Вивчити параграф підручника 57

Підготувати розповідь про вплив людини на біосферу


Переглядів: 327 | Теги: Біосфера

Схожі уроки:
Всього коментарів: 0
avatar