Головна » Зарубіжна література

Образ Мазепи в однойменних поемах Дж. Байрона і В. Сосюри

Мета: ознайомити учнiв iз образом Івана Мазепи в однойменних  поемах Дж. Байрона та В. Сосюри;  розкрити сутність порівнюваних творiв; дати iсторико-лiтературне пояснення кожноi з поем, спільне  та вiдмiнне мiж ними; розвивати вміння використовувати цитати з художніх творiв для аргументацii власноi думки;  розвивати навички дослiдницькоi роботи з текстом та іншими  джерелами; виховувати повагу до iсторичного минулого нашого народу, почуття патрiотизму.

Обладнання: портрети гетьмана Мазепи;  репродукцii картин О. Верне «Мазепа, переслідуваний вовками» та Т. Шассерiо « Козачка біля Мазепи, прив’язаного до коня»;  таблицi; симфонія Ф. Лiста « Мазепа».

Епіграф:        Любив Вкраїну вiн душею

                          I зрадником не був для не?

                                                 В. Сосюра.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань i вмінь учнiв.

- Що означає термiн « лiтература»?    ( Людинознавство ).

- Що входить до такого поняття?  ( Людина – це особистість, якiй притаман-

  нi суперечностi душi: любов-зрада, смерть,влада- свобода).

- Чому, на вашу думку, дуже часто можна бачити головними героями худож-

   нiх творiв саме видатних дiячiв? ( Тому, що в них можна споглядати біль-

   ше суперечностей, якi є у людинi).

ІІІ. Мотивація навчально? дiяльностi.

  Приклад того, як особистість зображується в лiтературi,спробуємо дослiдити на сьогоднішньому уроцi.

ІУ. Оголошення теми та мети уроку.

У. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

1. * Головна проблема:

Хто ж вiн був насправдi – Іван Степанович Мазепа?

Здібний адміністратор, воєнначальник, дипломат чи політичний авантюрист, що прагнув досягти своїх егоїстичних цiлей?

2. Слово вчителя.

   Іван Мазепа – чи не найзагадковiша постать в усiй нашiй iсторi?. Що більше ми про нього дiзнаємося, то більше запитань виникає, більше таємниць зринає. Неординарна особистість супротивника Петра I надихнула на творчість не одного поета, драматурга, романiста.

   Про це ми й поговоримо.

   Поема Дж.Байрона цiкава для українського читача передусiм тим, що автор звертаеться до образу Укра?ни I створює образ одного з i? видатних iсторичних дiячiв.

Скажiть,будь ласка, коли написана поема? ( У 1818 роцi в Iталi?).
Що покладено в основу поеми Дж.Байрона «Мазепа»?        

Учениця. На початку свое? поеми Байрон подав довiдку, яка свідчила, що в i? основу був покладений один епізод з «Iсторi? Карла XII» французького письменника Вольтера про те, як «шляхтич» Мазепа в юностi за зв’язки з жінкою був покараний цим чоловiком. Мазепу роздягли I прив’язали до дикого коня,який довго носив його полями, аж поки не дiстався Укра?ни. Тут його напiвживого пiдiбрали козаки, а згодом вiн став?хнiм гетьманом. Про цю подiю розповiдає сам Мазепа шведському королевi Карлу XII,коли після розгрому Петром I під Полтавою в 1709 роцi вони тiкали до Туреччини.

Учитель. Це дійсно так. Але хочу вам сказати, що Вольтер, а слідом за ним I Байрон помилково вважали,що Мазепа- польський шляхтич,який служив пажем при дворi короля Яна Казимира. Історія кохання I покарання Мазепи теж непевна, вона огорнена серпанком та?ни i вигадки. Проте Байрон-романтик i не прагнув до достовiрностi оповiдi. Головне для нього- не iсторична подiя, а внутрiшнiй стан героя, його почуття i переживання. Поет хотiв лише вiдобразити сам «дух Укра?ни»,що втiлився в i? широких просторах i в душi i? гетьмана.

Учитель. Пригадайте, що ви знаєте про Івана Мазепу?   (1. Гетьман Укра?ни.2.Його портрет зображено на десятигривеннiй купюрi. 3.Виступив проти російського царя Петра I. 4. Кохав Мотрю Кочубей. 5. Збудував багато храмiв в Укра?нi.).

Учитель.  Групи «Бiографiв», «Істориків», «Мистецтвознавцiв», «Лiтературознавцiв» працювали над збором iнформацi? про Івана Степановича Мазепу. Заслухаємо i? з вуст представників цих груп.

«Біограф».  Встановлено,що майбутнiй гетьман народився близько 1640 року в селi Мазепинцi поблизу Бiло? Церкви. Досi не з’ясовано,хто був батько Івана,який його родовід та етапи службово? кар’єри. Мати Марина згодом відіграла значну роль у громадському та релiгiйному життi Укра?ни.

Природний розум та жага до знань привели юнака до Київського колегiуму.

Згодом вiн переїздить до Варшави, де навчається в езу?тськiй школi,а через

деякий час вирушає в Голландію, Iталiю,Німеччину,Францію. Вільно спiл-

кується російською,польською,латинською,італійською, французькою мова-

ми. Його величезною бібліотекою користувався Пилип Орлик. Мазепа мав

хист до віршування, умiв грати на бандурi,колекціонував зброю.

  Доба Мазепи – це час політичного,культурного та економічного зростання

Укра?ни. Майже три століття по смертi його обливали брудом сво? та чужi.

Та цей бруд не чiплявся світлого iменi гетьмана.

«Історик».  Особливу увагу хочу звернути на значення Мазепи в розбудовi

укра?нсько? державностi шляхом утвердження козацько-гетьманського ладу

й соборностi українських земель.

   Вiн брав участь у Кримському походi 1689 року, воював у Кизикерменi 1695 року, здiйснював облогу i взяття Азова 1696р. Хоч I. Мазепа тривалий

час підтримував Петра I,але полiтика царя щодо знищення самостiйностi Укра?ни, скасування козацького устрою,руйнація Батурина змусили його укласти таємнi угоди зi шведами й виступити на їхньому боцi 1709р.

«Мистецтвознавець».  Наша група дослiдила,що Іван Мазепа у нашiй свiдомостi зiтканий iз гіпотез i легенд. Але є й достеменнi факти. Мазепу не

випадково називали «ктитором преславноi академi? Могило-Мазеповiянсько?

Саме завдяки його зусиллям київський колегіум одержав 1701р. від царя визнання вищого навчального закладу i ранг Академi?. Гетьман не шкодував для Академi? грошей, був i? офіційним опікуном. Його коштом у 1704 р. перероблено i вiдреставровано основний будинок Академi?,який почали називати «Мазепин Корпус».

   Гетьман спорудив або перебудував за свiй кошт Печерську Лавру, Пустинно-Микола?вський, Братський, Золотоверхо-Михайлiвський, Чернігівський,Прилуцький, Батуринський, Глухівський собори; кафедральнi собори в Києвi, Переяславi,Чернiговi; а також церкви у Батуринi,у Дiгтярях.

А ще поза межами Укра?ни-у Вільно, у Рильську i т.д.

«Мистецтвознавець». А ще ми дослiдили, що за пiдрахунками франц.вчено-

го Ж.А.Муйессо, в Европi за перiод від 1837 по 1925рр. з’явилося понад 20

музичних творiв на мазепинськi мотиви, зокрема…( робота з таблицею

«Постать Мазепи у музицi»).

        ( Звучить симфонiчна поема Ф.Лiста «Мазепа» ).

Учитель.   Угорський композитор Ференц Ліст написав свою симфонiчну поему «Мазепа» у 1883 роцi,вражений читанням твору В.Гюго «Мазепа».

У симфонi? показано звучання картин «дико? природи». Бурхливi потоки, вітри уособлюють пристрастi, що охопили серце Мазепи. В Укра?нi живуть люди,вiльнi,як I навколишня незаймана природа,котрi не терплять жодного поневолення, «?хня кров кипить сильніше i несамовито рветься iз будь-яких

оков.

Учитель. Дякую. Ви пiдготували дійсно цiкаву iнформацiю про життя Івана

Мазепи.

   Давайте повернемося до поеми Дж.Байрона.

   Особливість цiє? поеми полягає у тому, що це монолог-сповiдь Мазепи.

Скажiть, що таке монолог? 
З якою метою автор використовує цю жанрову форму?

 ( Монолог – сповiдь – це основний засіб,який допомагає розкрити психологію героя у романтичних поемах. З монологу гетьмана ми дiзнаємося,що вiн не ідеальний герой, а звичайна людина, яка охоплена земними пристрастями).

Учитель.   Правильно. Iз монологу ми також дiзнаємося, що його серце полонила чарiвна панна Тереза, любов до яко? вiн зберігав усе життя. Образ i? змальовано досить поетично, у схiдному стилi. Це жiнка-iдеал,жiнка-фатум,що визначає всю подальшу долю героя.

   ( Читає цитату від слів: «Кохав я I коханим був…» )

   Кохання до не? принесло Мазепi лише нещастя, але вiн жодним словом не обмовився, що шкодує про це.

   А тепер послухаємо учнiв, якi отримали завдання скласти план твору Дж.Байрона «Мазепа» з використанням цитат.

   Прохання до решти учнiв робити записи до зошита.

                                      План.

       1.Поразка шведiв під Полтавою.

       2.Мазепа серед почту короля Карла XII.

       3.Розмова Карла з Мазепою.

       4.Розповiдь Мазепи про себе:

   а) при дворi короля Казимира;

   б) дружина графа-воеводи;

   в) зародження кохання;

   г) взаємність почуття;

  д) викриття;

  е) покарання;

  ж) бажання помсти;

  и) на спинi у коня;

  к) загибель коня;

  л) порятунок;

  м) пояснення порятунку;

5. Завершення поеми.  )

Учитель.  Як же в поемi розкриваеться характер Мазепи?

( Мазепа, прив’заний до коня, не в змозi опиратися долi, але до кiнця жахливо? подорожi зберiгає самовладання (зачитується цитата). Вiн залишається сильною особистістю i саме завдяки цьому стає гетьманом в

Укра?нi,бо його найкращi якостi виявилися сильнішими за горе i вiдчай.

Мазепа не може змiнити й хід iсторичних подiй (поразку шведiв ), та вiн     завжди береже свою честь i гідність. Автор наголошує на тому, що в людинi є дещо таке, що робить i? людиною, що залишається незмiнним i визначає цінність: це передусiм i? внутрішня незалежнiсть i вiдданiсть високим ідеалам ( кохання, дружби, свободи, вiрностi вiтчизнi).

Учитель.   Добре. Подумайте i скажiть, будь ласка, яке значення мають у поемi образи долi?

( 1. Доля звела Мазепу i Терезу, вона ж?х i розлучила.

  2. Доля вiдвернулася від шведiв у Полтавськiй битвi.

  3. Доля врятувала Мазепу i зробила його гетьманом Укра?ни.).

Учитель. Якою зображена природа у поемi?

( У поемi яскраво зображено картини «дико? природи» (зачитується цитата).

Це зображення досить символічне. Бурхливi потоки, потужнi хвилi, сильнi вітри уособлюють пристрастi, що охопили героя ).

Учитель.   Поясніть, будь ласка, символiку твору відповідно до поетики

романтизму.

( Вороння символізує смерть. Степ- вiльнолюбивий дух Мазепи. Буйний чагарник, ліс- перепони, якi траплялися на його життєвому шляху.Вечiрнiй холод, туман, морок, тьма, ридання вітру, похмуре небо підсилюють страждання Мазепи. Ранок, біла мгла, схiд сонця є символом надi?).

                                      Природа

 

    Доля                        СИМВОЛИ              Дикий кінь

 

                           Сонце                   Кінь  

 

Учитель.  Доведiть, що в образi Мазепи є риси романтичного героя. Вiдобра-

зiть це на дошцi, намалювавши «гроно».

                                                       

                                     ПОХМУРИЙ

                                     САМОТНIЙ  

М А З Е П А               ВIРНИЙ ВИСОКИМ IДЕАЛАМ

                                     ВОЛЕЛЮБНИЙ

                                     ВНУТРIШНЬО НЕЗАЛЕЖНИЙ

 

Учитель.   Коментар за схемою.

Бесіда.

Яке враження від поеми Дж. Байрона « Мазепа»?
Чи знаєте ви про iснування творiв інших авторiв, у яких змальовано образ Мазепи?
Давайте послухаємо повідомлення представників iз групи «Лiтературознавцiв».

« Літературознавець».  На початку XIX ст.. цікавість французiв, нiмцiв, англiйцiв,iспанцiв, поляків до тако? винятково яскраво?, колоритно? поста-

тi, як Мазепа, був колосальний.

   Образ українського гетьмана знайшов вiдображення у поемах О.Пушкiна

«Полтава» (1828р), К.Рилєєва «Войнаровський» (1825р.), В.Гюго «Мазепа»

(1829р.),трагедi? Ю.Словацького «Мазепа» (1839р.), драмi Р.Готтшаля «Ма-

зепа» (1865р.) та iншi. Образ Мазепи надихав i українських письменників-

С.Руданського, Б.Лепкого, В.Сосюри.

Учитель.  Звернiть увагу на таблицю «Постать Мазепи у свiтовiй лiтературi»

Перелiк кра?н, письменників i творiв ще раз говорить про те,що постаттю Ма-

зепи дійсно захоплювалися поети i письменники кра?н свiту. Саме Мазепi ми

зобов’язанi знайомству Європи з нашим краєм. «Історія не дала йому корони

як вiн того бажав. Проте поезія обдарувала його, без його вiдома, королівств-

вом, набагато кращим, анiж тi, якi має полiтика. Чи заслужила його ця загад-

кова постать? Не вимагайте вiдповiдi від iсторi?. Його супротивники ненавидiли його, проте жiнки його любили, церква прокляла його, але поети оспiвали його! А поки свiт буде таким, яким вiн є зараз, останнє слово у ньому завжди належить жiнкам i поетам»,- читаємо у Воює.

   Але повернемося до укра?нсько? лiтератури. Є у нiй твiр, у якому образ Мазепи вiдiграє ключову роль. Це поема В.Сосюри «Мазепа», про яку ми сьогоднi теж будемо говорити.

Пригадайте,якого року i де був опублiкований «Вступ до поеми «Мазепа» В.Сосюри? ( Влiтку 1927 р. у м.Одеса ).
 Чи збережена iсторична правда у поемi В.Сосюри? Яка вона?

 ( У сво?й поемi «Мазепа» автор не вiдходив від iсторично? правди. Присвятивши значну i? частину юностi майбутнього гетьмана, його юнацьким захопленням красивими жiнками, коханню, лицарським турнірам,автор показує, як поступово з віком визрiває у ньому бажання прислужуватися рiднiй Укра?нi.

   Велику роль у цьому вiдiграє мати- спочатку послушниця, а потім iгуменя монастиря, яка не раз говорила:

Учись, Іване! I любов,

Свою любов до Укра?ни

Вмiй влить у формули чiткi,

Умiй спинить гарячу кров,

Рух нерозважливий руки

I стиснуть серце, коли треба.

Хай паде все, палає небо,

А ти іди спокiйним кроком

До точки, що намітив оком.

Учись війни у ворогів,

Вивчай удачу?х i зброю,

I  слава пiде за тобою,

Немов за піснею мотив.

Учитель.  Скажiть, чи є в образi Мазепи iз поеми В.Сосюри романтичнi риси? Доведiть це.

( Так. Ця поема-романтико-геро?чний твiр. У нiй 1 частина-романтика, 2-роздуми про людину як особистість. Iдучи за iсторичними фактами бiографi?,

В.Сосюра вводить відповідно до вимог романтизму незвичайне, фантастичне, дивне.

Під час поранення, у мареннi йому вчувається дзвін Софii Ки?всько?.

Неначе струни дивнi ліри

Далекий дзвонить монастир…

Там золотi Софi? дзвони

Пливуть над містом монотонно,-

Івана кличуть i гудуть:

«Залiзним будь, залiзним будь!

Умiй боротись до загину

Й свою нещасну Укра?ну

На чужинi ти не забудь…

Готовий будь, збирайсь, мiй сину!

Будь оборонцем Укра?ни,

Що на шаблюки точить рала.

Тебе народ  I Бог обрали!»

Учитель.  Як  передано авторську позицію? Якi слова говорять про те,що поет повністю роздiляє мету гетьмана « од обрання от московськой власти милой Отчизны своей Украины»?

Той не живе, хто жить не вмiє;

З душею темного раба.

Життя – це вічна боротьба!

I тільки сильними народи

Куються в нацi?, ідуть

Крiзь бурi в радiснi походи,

Торують для нащадків путь.

?м не страшнi нi жар, нi лід,

Бо?хня воля - як граніт,-

говорить у поемi В.Сосюра.

Учитель.   Отже, ми бачимо справжню позицію автора, який, незважаючи на пропаганду офiцiйно? радянсько? цензури, мав мужність висловити думку письменника – патріота. Недарма поема була заборонена,?й не судилося бути надрукованою за життя автора.

Так яким же ми бачимо Мазепу у поемi В.Сосюри?

( Це борець за волю I щастя українського народу, вiн патріот Укра?ни.

 Автор симпатизує героєвi, але не ідеалізує його).

Учитель.  Зобразiть на дошцi гроно «Мазепа iз поеми В.Сосюри»

                                          ОСОБИСТIСТЬ

                                           БАЖАННЯ СЛУЖИТИ РIДНIЙ УКРА?НI 

   М А З Е П А                 ХУДОЖНIЙ ОБРАЗ 

                                           БОРЕЦЬ ЗА ВОЛЮ I ЩАСТЯ УКР.НАРОДУ

                                           « ПОКИНУТИЙ У БIДI» 

 

Учитель. Звернемося до iсторi?. 8 липня 1709 р. вiдбулася Полтавська битва, яка скiнчилася перемогою Петра I. Мазепа врятував шведського короля i допомiг втекти  через Дике Поле. 1 серпня 1709 р. прибув до Бендер, де занедужав i помер там 2 жовтня 1709 року о 10 годинi.

   Вiрнi йому Пилип Орлик i Войнаровський поховали його в м. Галаца ( нинi Румунiя ) у Свято горському монастирi.

   Отже, частково проаналiзувавши твори Дж.Байрона i В.Сосюри, ми можемо зробити деякi висновки, i в цьому нам допоможуть «лiтературознав-

цi».

« Літературознавець».  У поемi Дж.Байрона ми спочатку бачимо гетьмана літньою людиною, після поразки під Полтавою.

   Але анi тiнi iронi? втеча козаків i шведiв у Байрона не викликає. Вiн захоплюється самовiдданiстю вчинку шведського офіцера, який видав себе за короля i загинув у росiйському полонi.

   На привалi гетьман розказує історію свого прибуття в Укра?ну, i тут постає захоплююче видовище: несамовитий біг коня, до спини якого прив’язаний вигнанець. Кінь мчить юнака на батькiвщину – в Дикий Степ, i природа немов прагне допомогти Мазепi, спiвчуває йому, який сприймається як i? частина.

«Літературознавець».    Володимир Сосюра, на вiдмiну від своїх попередників, по – своєму трактує постать Мазепи. Поет не ідеалізує його як неординарну особистість, а творить художнiй образ, але не політичний портрет гетьмана.

   Вiн намагається розкрити психологію особистостi Мазепи i через його образ пiднести ідею незалежностi Укра?ни.

   Мазепа до останньо? хвилини життя залишається вiрним сво?й любовi до народу й Укра?ни, ім’я яко?,було останнім словом на його устах у хвилину смертi: « Прощай, Укра?но, прощай!». Iдея трагедi? Мазепи пронизує твiр Сосюри. Весь час звучить у поемi пристрасне зiзнання Мазепи в любовi до своє? Укра?ни, до своїх співвітчизників. Але вони «…його покинули в бiдi», не зрозумiли його намiрiв.

Учитель.    Перед вами репродукцi? картин Т.Шассерiо та О.Верне.

 Вони говорять нам про те, що французькi художники теж захоплювалися особистістю Мазепи i данi картини входять до живописно? мазепiани.

             ( коментар до таблицi « Образ Мазепи у французькому малярствi» ).

   Хочеться ще сказати про портрет Івана Мазепи в Успенському соборi Києво- Печерсько? Лаври, який ви бачите.

   Це один iз перших портретiв гетьмана. До нашого часу дійшла тільки авто копія цього портрета. У 1884 р., за наказом церковного керівництва, стіна, де був зображений портрет, була заштукатурена. Про те, що це Мазепа, свідчить надпис « Іван Степанович Мазепа. Гетьман.».

   Отже, Мазепа i Укра?на. Вони тісно пов’язанi мiж собою, доповнюють одне одного.

   Мазепа до глибоко? старостi зберiгає гордий i незламний дух, i через його образ читач уявляє собi Укра?ну,?? «дух».

   За романтичною iсторiєю про дикi пристрастi в поемi дж.Байрона криється думка про волю, що назавжди з’єднала Мазепу з Укра?ною. Вона стала його долею i життям, визначила його вдачу i політичне обличчя. Байрон народився через 80 рокiв після смертi Мазепи, але вони мають багато спільних рис: бунтарство, любов до свободи, особливий патріотизм.

   Поема Дж.Байрона – один iз найдовершенiших i найяскравiших його творiв, поет вiдкриває силу i привабливiсть свого романтичного героя – мужнього, нездоланного, шляхетного.

   В.Сосюра, звернувшись до Мазепи, без зайвих прикрас вiдтворив образ гетьмана – державотворця, який мрiяв про вільну, незалежну державу. Вiн вiдкрив очi співвітчизникам на справжнiй стан речей, пробудив почуття iсторично? пам’ятi i нацiонально? гiдностi. В умовах сталінського ( більшовицького ) терору це було справжнім подвигом.

   Отож, Володимир Михайлович Сосюра не тільки нiжний лiрик, а й мужнiй патріот – борець.

   Мазепiана створювалася понад триста років в перiодицi, художнiй лiтературi, музичних творах, картинах. Та образ гетьмана продовжує приваблювати своєю загадковістю.

   Хочеться вiрити, що після нашого уроку ви склали власну думку про особистість Мазепи, i що вас зацiкавив образ легендарного гетьмана.

Закрiплення вивченого матерiалу. 

Скажiть, будь ласка, чи згоднi ви з епіграфом нашого уроку? Чи вдало вiн пiдiбраний?
А тепер за допомогою мiкрофона продовжiть речення: «Сьогоднi на уроцi я навчився/ замислився/зрозумiв/вiдчув, що…»

Виставлення та коментар оцiнок.

Домашнє завдання: 1. Дати письмову вiдповiдь на питання: «У чому, на

                                        вашу думку, полягає трагізм долi I.Мазепи?»

                                     2. Пiдготувати виразне читання поезій Дж.Байрона.

                                     3. * Індивідуальне завдання для чотирьох учнiв:

                                          Пiдготувати повідомлення «Цикл «схiдних поем»

                                          Дж.Байрона».


Теги: мазепа, Стрельник С.М.
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 3349/58


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar