Головна » Українська мова

Займенник. Контрольна робота (тест). Урок з української мови

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень із розділу «Займенник, його відмінювання й правопис», перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання займенників у мовленні; удосконалити вміння логічного мислення, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Основний зміст роботи:

Етап орієнтації

Позитивна установка на роботу

Етап визначення мети.

Прочитати тему.
Які завдання перед нами ставить дане заняття?

Етап проектування.

 Визначення учнями очікуваних результатів.
Складання (усно) орієнтованого плану навчальної діяльності на занятті.

Етап організації виконання плану діяльності.

Орієнтація учнів у місці даного заняття в цілісному курсі.

   А. Визначення сутності окремих елементів.

Яка частина мови називається займенником?
Які існують розряди займенників за значенням?Наведіть приклади
Які морфологічні ознаки властиві займенникам?
Як змінюються займенники? Назвіть займенники, що змінюються тільки за відмінками.
Нащо вказує зворотній займенник себе? Як він змінюється?
Чим відносні займенники відрізняються від питальних?
За допомогою чого та яким способом творяться заперечні та неозначені займенники?
Яку роль виконують займенники в мовленні?

Б. Підготовча робота.

Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення з критеріями тестових завдань (завдання 1-6-по 0,5б=3б.)

                             (завдання 7-9-по 2б.=6б.)

                             (завдання 10- 3 бали.)  

Проведення інструктажу щодо виконання тестового характеру. Поділ учнів класу за варіантами.

В. Виконання завдань тестового характеру за варіантами.

І варіант

Середній рівень:

Займенник…

Указує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.
Називає предмет і відповідає на питання хто? що?
Називає кількість предметів і їх порядок при лічбі.

У реченні займенник може бути…

Тільки підметом.
Підметом, частиною складеного присудка, означенням, додатком.
Тільки присудком.

Зворотний займенник себе вказує на відношення до діючої особи. Він не має форми…

Знахідного відмінку.
Називного відмінка.
Місцевого відмінку.

Додаванням часток  аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна- до питальних займенників утворюються..

Означені займенники.
Неозначені займенники.
Заперечні займенники.

За значенням граматичними ознаками займенники поділяються на…

Шість розрядів.
Дев’ять розрядів.
Сім розрядів.

Відносні займенники які вживаються для зв’язку частин складного речення…

Членами речення ніколи не бувають.
Інколи виступають у ролі членів речення.
Завжди виступають членами речення.

Достатній  рівень:

Доповніть рядки прикладами займенників одного й того самого розряду

Сам, самий, весь…

Мій, ваш, їхній…

Я, він, вона…

Хтось, хто-небудь, абищо…

Випишіть із запропонованих слів лише займенники:

Якийсь, ніхто, учень, чий-небудь, зелен, ті, котрий-небудь, я, і, той, без, абиякий, деякий, допізна, дечий, що-небудь.     

Перепишіть речення:

Виконайте морфологічний розбір підкресленого слова.
дальня зоря буде слати листи вересневими журавлями.

Високий рівень:

 Напишіть уживаючи займенники, твір-мініатюру на тему «Чому я люблю літо»

 

ІІ варіант

Середній рівень:

На питання хто? що? який? чий? скільки? Відповідають…

Іменники.
Прикметники.
Займенники.

Займенникам властиві граматичні категорії

Роду та відмінка.
Роду, числа (вибірково) і відмінка.
Числа й відмінка.

У непрямих відмінках іншу, ніж у називному основу мають…

Особові займенники.
Присвійні займенники.
Означальні займенники.

Заперечні займенники утворюються додаванням префікса ні, до…

Питальних займенників.
Неозначених займенників.
Вказівних займенників.

Якщо після казна, хтозна, будь, аби, де перед займенниками стоїть прийменник, тоді всі три слова пишуться…

Разом.
Окремо.
Через дефіс.

Особовий займенник Ви пишеться в середині речення з великої букви…

При звертанні до групи людей.
Для виявлення поваги до якоїсь людини
Якщо мовець вважає за потрібне написати саме так.

Достатній рівень:

Доповніть рядки прикладами займенників одного й того самого розряду

Той, стільки, …

Ніхто, нічий,…

Хто, що…

Ніхто, ніщо, ніякий…

Запишіть займенники разом, окремо, через дефіс. Визначайте їх розряд за значенням.

Казна/чий, будь/що, де/хто, ні/хто, аби/який, чим/небудь, хто/зна/з/ким, де/в/чому,будь/який, що/сь.

Перепишіть речення:

Виконайте морфологічний розбір підкресленого слова.

Люблю тебе, столице України.

Високий рівень:

Напишіть, уживаючи займенники, твір-мініатюру на тему «Мій домашній улюбленець».

Г. Організований збір зошитів для контрольних робіт.

Д. Відповіді на питання, що виникли під час виконання тестових завдань.

Е. Домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал із теми «Займенник».  


Теги: Займенник, Фесенко В.П.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 2408/62


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar