Головна » Українська мова

Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми й омоніми. Вибір синонімів

Мета:   -   поглибити і систематизувати знання з даної теми;

-    ознайомити з особливостями використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні; правилами написання та введення у текст складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень;

-  формувати вміння правильно вживати синоніми, омоніми і пароніми у професійному мовленні; пояснювати значення слів; користуватись словниками; редагувати тексти;

-   розширити знання про функціонування паронімів та омонімів у мові фаху;

                  - розвивати розумові здібності студентів, вміння самостійно узагаль-  

                     нювати, систематизувати набуті знання;                    

- виховувати внутрішню потребу через слово опановувати світ та         розширювати свій кругозір;

- сприяти утвердженню і розвитку державної української мови,

                     підвищувати рівень культури мовлення.

Вид заняття: практичне

Форми і методи: пояснення, робота зі словниками, робота у групах, індивідуальна робота,  виконання вправ, гра «Студентський ланцюг», випереджувальне завдання

Міжпредметні зв’язки: українська мова, технологія ремонту вагонів,   електричні машини

Методичне забезпечення: картки, роздатковий матеріал, словники

Технічні засоби навчання: комп'ютер, мультимедійний проектор

Література:        

                   1 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – ТОВ ВКФ «БАО»,2004. – 480с.

2 Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Х.Торсінг,2001. – 384с.

3 Малий російсько-український словник залізничних термінів. К.: «Транспорт України»,1992.

4 Тлумачний словник української мови./ Укладачі Ковальова Т.В., Коврига Л.П./ - Харків: Синтекс,2005

5 Караванський С. Словник синомів української мови. – К.: Вид-во «Орій» при УКСП «Кобзар»,1993. – 472с.

6 Словник іншомовних слів.

 

Хід заняття

1 Організація навчальної діяльності

1.1 Привітання студентів.

1.2 Підготовка студентів до заняття.

 

2 Актуалізація опорних знань

2.1 Експрес-опитування

- Що таке лексикологія?

- Що вона вивчає?

- З яких груп складається лексика?

-         Які слова називають іншомовними?

-         Що таке термін?, термінологія?

-         Що таке професіоналізм? Наведіть приклади.

-         Який між ними зв'язок?

-         Назвіть ознаки термінів.

-         Як утворюються терміни?

-         Назвіть структурно-граматичні особливості слів-термінів.

-         У які групи можна об'єднати терміни?

-         Чим відрізняються професіоналізм від термінів?

-         Наведіть приклади галузевої термінології.

-         Що таке фразеологізми?

2.2 Індивідуальна робота за картками

Картка №1

А) Прочитайте речення. Та відредагуйте їх.

Пропозиції проектного бюро не витримали будь-якої критики. Змагання треба проводити на рівних умовах.

Б) Прочитайте текст. Випишіть слова-терміни, поясніть значення.

Трансформатори струму відрізняються від силових тим, що струм в первинній обмотці залежить від навантаження первинного ланцюга і не залежить від вторинного навантаження. Струм у вторинній обмотці змінюється пропорційно первинному струму.

Картка №2

А) Прочитайте текст. Випишіть слова-терміни, поясніть значення.

Кабелі з гумовою ізоляцією звичайно використовують у приміщеннях з агресивним середовищем, за відсутності механічних дій. До перевал гумової ізоляції належить її гнучкість і практично повна не гігроскопічність. До недоліків висока вартість, низька робоча температура (65°С) у порівняні з іншими видами ізоляції, зниження еластичності.

Б) Перепишіть. Замість крапок, де потрібно, поставте літери е або є.

Р..ф..рат, фомаст..р, д…ф…скоп, ко..фіці..нт, конв..й..р, ф..номен, с..л..кційний тра.кторія, інт..л..кт, Ф..й..рбах.

Картка №3

А) Прочитайте текст. Випишіть слова-терміни, поясніть значення.

Стрілочний електропривод включає у себе електродвигун з редуктором, фрикційне зчеплення, головний вал з робочою шестернею, що пов’язана з шибером, блок автоперемикача, контрольні лінійки та курбельну заслінку з контактами.

Б) Прочитайте. Запишіть слова згідно орфографічної норми.

Дорожньо/експлуатаційна організація, ремонтно/екіпікувальне депо, промивно/пропарювальна станція, коліє/вимірювальний вагон, рейко/зварювальний поїзд, рейко/шпальна решітка, напів/автоматичний.

                       Картка № 4

А) Прочитайте текст. Випишіть слова-терміни, поясніть значення.

Для надійного забезпечення електроенергією споживачів слід контролювати процеси роботи у високовольтних ланцюгах. Виконувати заміри електричних величин і здійснювати контроль за роботою релейного захисту у первинних ланцюгах складно й небезпечно для обслуговуючого персоналу. У цих умовах важливе значення мають вимірювальні трансформатори, які дозволяють ізолювати вимірювальні прилади, прилади грошового розрахунку і релейного захисту, а також віднести їх на відстань небезпечну для обслуговування.

Б) Перекладіть словосполучення. Запишіть їх.

Смеяться над ним -

при любых обстоятельствах —

в те времена  -

в наш адрес –

согласно приказу –

Картка № 5

А) Прочитайте текст. Випишіть слова-терміни, поясніть значення.

Силова установка кожного моторного вагона складається із дизеля і гідропередачі. Обертальний момент від гідропередачі через карданні вали та осьові редуктори передається на колісні пари моторного візка.

Б)  Прочитайте слова. Доведіть чи спростуйте їх багатозначність. Складіть речення для підтвердження своєї думки.

      Стрілка, замок, вагон, пульт, візок.

   

2.3 Робота у групах (перевірка домашнього завдання)

      Конкурс на кращого знавця професіоналізмів

2.4 Вибірковий диктант

       Випишіть з тексту слова-терміни та професіоналізми. Визначте види термінів. Поясніть їх значення та сферу вживання.

 

         Спеціальні засоби технологічного оснащення повинні проектуватися з найбільшим використанням стандартних деталей та складальних одиниць. При виготовленні нових деталей об’єктом обробки служить сортовий метал або інший матеріал, з якого роблять заготовки – поковки, відливки, відрізки. У ремонтному виробництві об’єктом обробки є деталі, що відновлюються, у яких в експлуатації змінюються розміри, форми та якість поверхонь. Тому проектування технологічного процесу ремонту пов’язано з ретельним вивченням службового призначення деталей, ступеня зносу та пошкодження; аналізом технічних умов на виготовлення та вказівок на збирання. При виборі способу відновлення необхідно ураховувати механічні властивості основного металу. Прийнятний спосіб відновлення повинен забезпечити твердість, що вимагається, високу зносостійкість. При проектуванні ремонтно-складальних процесів на підставі аналізу конструкторських документів встановлюється склад виробу. При розробці технологічного процесу на операції можна використовувати два принципи:концентрації та диференціації.

Поясніть написання слова ремонтно-складальних.
Користуючись словником, доберіть до термінів слова, що  близькі за значенням.

2.5Вправа-гра «Студентський ланцюг»

          Які з наведених визначень відповідають поняттям – «багатозначні слова», «терміни», «фразеологізми», «синоніми», «пароніми», «омоніми», «антоніми», «професіоналізми»?

Умови гри: студент, що відповів на попереднє питання, запитує наступного.

1 Спільнокореневі слова, схожі за вимовою і будовою, але різні за значенням.

                                                                                                                   (омоніми)

2 Стійкі сполучення слів

                                                                                                        (фразеологізми)

3 Слова, які вживаються у кількох значеннях.

                                                                                                (багатозначні слова)

4 Слова з різним значенням й однаковим звуковим складом.

                                                                                                               (пароніми)

5 Слова, що називають явище, предмети спеціальних людських знань.

                                                                                                                   (терміни)

6 Слова з протилежним значенням.

                                                                                                                 (антоніми)

7 Слова, що використовуються в мовленні людей певної професії.

                                                                                                     (професіоналізми)

 

3 Повідомлення теми, мети і завдань заняття (запис теми заняття в зошит).

Слово викладача

  Тема заняття - «Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми і омоніми. Вибір синонімів»

  Мета заняття - ознайомити з особливостями використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні; правилами написання та введення у текст складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень;

  У результаті вивчення даної теми ви повинні знати: особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні; правила написання та введення у текст складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень;вміти знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми та доречно використовувати їх у професійному мовленні; користуватися словниками, редагувати тексти.

4 Мотивація навчальної діяльності

        Слово викладача

        Досконале володіння державною мовою професійного спрямування – важлива умова формування особистості майбутнього молодшого спеціаліста, становлення його високодуховного, національно зорієнтованого світогляду, запорука професійної кар’єри, перед основа фахової компетенції.

5 Поглиблення і систематизація знань студентів

           5.1 План заняття (запис у зошити)

1 Багатозначні слова.

2 Пароніми та омоніми у мові фаху.

3 Синонімічний вибір слова.

4 Словники синонімів та паронімів: правила користування.

5 Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні.

5.2 Слово викладача

           Лексика мови постійно змінюються, бо змінюється саме життя. Це спричиняє, з одного боку, появу нових слів, а з другого, викликає певні зміни в лексичному значенні здавна вживаних у мові слів. Наприклад, словом слюсар колись називали того, хто робив замки, а тепер смисловий вміст цього слова став набагато ширшим: «робітник, який обробляє метали ручним або механізованим способом, а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми».

У кожній мові є слова, що мають тільки одно лексичне значення. Це слова однозначні. Крім однозначних слів, у мові є слова багатозначні. Такі слова мають 2, 3, 4 і більше лексичних значень. Наприклад, «Словник української мови» фіксує 30 значень дієслова «іти», 6 значень прикметника «легкий».

Конкретне значення багатозначного слова виявляється в контексті, тобто  в  сполученні  його з  іншими  словами.  Правильно  побудований контекст усуває багатозначність слова. В кожному окремому контексті багатозначне слово вживається з якимсь одним значенням.

- Чому, на вашу думку, можлива багатозначність?

 5.3 Вправа на спостереження

          Прочитайте. Спишіть. Поясніть значення підкреслених слів. Чи є вони багатозначними? За допомогою словника з'ясуйте, які ще значення мають ці слова.

Хворих із заразними хворобами розмішують в ізоляторі. Телефонують через комутатор. Для електроустановок, схильних до посиленого забруднення, кількість ізоляторів в гірлянді збільшують на 1-2; при значному забрудненні атмосфери гірлянди складаються з ізоляторів спеціальної конструкції з більш розвинутою поверхнею. Ялинку прикрашають гірляндами зі штучних квітів. Комутатори використовують в енергетиці, радіотехніці, телемеханіці. В аудиторії панувала творча атмосфера.

 

-Як називають слова, які мають однаковий звуковий склад, але різні за значенням?

 

Омоніми, як і багатозначні слова, становлять елементи лексичного складу мови. Омоніми поділяють на дві групи.

1) повні - такі слова, які збігаються в усіх граматичних формах (коса - коси - косі - косою - на косі). Найбільше їх серед іменників і дієслів. Наприклад, лавка - малий ослін і лавка - крамниця; домішувати - закінчувати мішати і домішувати - додавати щось.

2) неповні - такі слова, які не збігаються в якійсь одній граматичній формі. Наприклад: мати, поле (іменник) - мати, поле (дієслова); військовий (прикметник і іменник).

            5.4 Аналітико-синтетична  вправа

Прочитайте. Спишіть, підкреслить омоніми і поясніть їх значення.

На ТЕС пара, що вже відпрацьована у турбінах, поступає до конденсаторів. Колісна пара направляє рух по залізничній колії і сприймає всі навантаження, які передаються від вагона до колії і в зворотному напрямі. Паровоз радісно клекотів і випускав пару. Кров швидше в жилах поплила у нього. Кров мені холоне в жилах, як я дивлюсь на «іграшки» такі. Останні жили тягнути. Герман велів гнати штольні за ходом тих менших жил. Над далекими горбами та ярами небо ніби зливалося з землею, вкритою товстим білим сніговим шаром. Правління ЕЧ-8 влаштувало для обох бригад електромонтерів бал. Нахилялось близько до мене тепле обличчя разом з парою променисто-цікавих очей. Меншого бала як «п'ять» ніколи не одержував. Мідні шини застосовуються в електроустановках з великим струмом. Шини «Rossava» сприяють збільшенню амортизації і поліпшенню рухомості. Щоб забезпечити нерухомість ушкодженої частини тіла, треба накласти шину. Контрольні кабелі виконують багатожильними від 4 до 61 жили в одному кабелі перетином від 0,75 до 10 мм2. Ми боронимо інтереси того шару, який, на нашу думку, всі кривдять. На струмоведучий стрижень накладені шари кабельного паперу з провідними прокладками між ними.

Однією з семантичних груп української лексики є пароніми - однокореневі слова, близькі за звучанням або які частково збігаються у значенні: абонент-абонент, афект-ефект.

За характером смислових зв'язків пароніми поділяються на кілька груп:

1.  Синонімічні: важкий - тяжкий, привабливий - принадливий.

2.          Антонімічні: прогрес - регрес, еміграція - імміграція, адресат - адресант.

3.          Що мають семантичну близькість: вирізняться - відрізнятися, витрати -затрати.

4.          Тематичні: абонемент - абонент, пам'ятка - пам'ятник.

Явище паронімії вимагає точного знання значень і адекватного їх вживання. Незначна відмінність між двома словами приводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного слова іншим. Отте, при використанні паронімів слід звертатися до відповідних тлумачних словників з метою уточнення значення, правопису і вимови потрібного слова.

5.5 Вправа на редагування

Запишіть словосполучення, виправляючи помилки у слововживанні.

Базисне училище, величально ступати, виголошувати порядок денний, оперативне рішення питань, поверхове освітлення фактів, затрати на соціальне забезпечення, дисциплінарний робітник, на протязі лекції.

Усно складіть речення із запропонованими словосполученнями.

5.6 Вправа на переклад

Избирательная комиссия – виборча комісія

Поезд дальнего следования - потяг дальнього прямування

личное дело - особова справа

ответственньїй участок работьі - відповідальна ділянка роботи фундаментальное исследование - фундаментальний дослід

письменное разрешение - письмовий дозвіл

     5.7 Аналітико-синтетична  вправа (усно)

 Поясніть значення поданих слів,користуючись словником.

Професійний - професіональний, Виключно - винятково,

Особовий - особистий,

Уява - уявлення,

Показник - покажчик,

Управління - правління,

Гривня - гривна.

5.8 Вправа на редагування

Прочитайте подані речення, відредагуйте їх та запишіть правильні варіанти.

       Він не мав ніякого уявлення про те, що сталося. Місцевком і адміністрація підготували ювілярові адресу. Багатотисячний читач - культурний, доброзичливий - є тим постійним адресантом, до якого ми звертаємось кожним своїм твором.

Особлива справа - це сукупність документів, що містять найповніші відомості про працівника.

-Як називаються слова, тотожні або близькі за значенням, але різні за звучанням.

Синоніми - одне з цікавих мовних явищ, яке безпосередньо пов'язане з багатством і різнобічністю словникового складу, з питанням культури мови, стилістики. Точність і виразність змісту документа часто залежить від того, наскільки правильно і доречно дібрані слова. Багатство синонімії дає можливість вибрати найточніше для даного контексту слово, уникнути неоднозначного тлумачення висловлення та зберегти нейтральний тон. Для прикладу розглянемо зразок характеристики.

5.9 Вправа на цілеспрямований добір слів

Доберіть синоніми до поданих слів.

Старанний - сумлінний, ретельний, пильний, добросовісний;

Якість -          добротність, ступінь вартості, проб, рівень;

Енергійний - активний, моторний, рухливий;

Дбайливий- турботливий;

Халатний -   безвідповідальний;

Погляд -       думка, переконання, уявлення;

Гуманність - людяність;

Референдум - голосування, всенародний опит.

При складанні характеристики та інших документів потрібно зважати на такі правила функціонування синонімів:

1.   Не допускається взаємозаміна синонімів, особливо, коли одне слово є
запозиченим, а друге - власне українське.

/контракт - угода/

2.  Слова слід використовувати з точним урахуванням відтінків значень.

         5.10 Індивідуальне завдання

Укладіть зразок характеристики одногрупника, користуючись поданим  зразком та вищезазначеними рекомендаціями.

5.11 Робота зі словниками (у групах)

 Доберіть синоніми до слів: авторитет, суспільний, неординарний, ставлення, стосунки. Складіть з них пари. Складіть речення, враховуючи відтінки їх значення.

5.12 Аналітико-синтетична  вправа

Прочитайте. Виправте помилки. Вставте пропущені слова.

Позначки прохідного ізолятора складають із букв і цифр, що називають тип,
напругу, струм і механічну.............. кліматичне і конструктивне виконання.

Висока........... роботи  електро............. тягових підстанцій і запровадження

автоматики дозволили перейти на чергування вдома і теплокерування.

Розхід........... на власні потреби електро................ можна визначити по її

максимальній потужності у залежності від типу електроустановки та інших факторів.

Довідка: міцність, потужність, тривалість, сила, мужність, надійність; установка, установа, обладнання, устаткування.

5.13 Індивідуальне повідомлення «Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні»

5.14. Вправа на спостереження.

Прочитайте речення. Назвіть абревіатури, визначте вид. Поясніть.

При регламентному огляді (РО) апаратів 73ZW, 73ZW12, АПЭ-95-УВЗ амортизатори виймають із корпусу, очищають і оглядають. Поверхні корпусу і амортизатора змащують мастилом РП і вставляють в корпус, із якого він був вийнятий. Згідно з постановою Кабміна України «Про Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту» від 26.01.03 визначено, що роль залізничного транспорту в обслуговуванні народного господарства визначає необхідність точного виконання його працівниками діючих у галузі правил. Інструкцій, наказів.

 5.15 Аналітико-синтетична  вправа

Від поданих словосполучень утворіть складноскорочені слова:1) з початкових букв; 2)іншими способами. Запишіть їх.

Деповський ремонт, пункти контрольно-технічного обслуговування вагонів, пости випробовування автогальм поїздів, пункти технічного обслуговування вантажних вагонів, виконавець робіт, Донецький басейн, Українська залізниця, пасажирські технічні станції, вагоноремонтні заводи

6 Підсумок заняття. Оцінювання.

   6.1Бесіда 

Які лексичні категорії ми сьогодні повторили?
На які групи поділяються омоніми?
Що таке омоніми?, пароніми, антоніми?
На скільки груп поділяються пароніми за характером смислових зв'язків?
Чим корисне багатство синонімії  у професійному спілкуванні?

6.2 Рефлексія та оцінювання

«  Дана тема допомогла мені зрозуміти, що…»

 

7Домашнє завдання.

Скласти речення фахового спрямування зі словами:

Управління – правління, показник - показчик.

 2 Скласти словничок абревіатур та скорочень спеціальності, користуючись підручниками спецдисциплін.


Теги: пароніми, ОМОНІМИ, Абіх О.П., СИНОНІМИ
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 4098/68


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar