Головна » Українська мова

Розробка уроку „Написання сполучників” з української мови у 7-му класі

Мета уроку: виробити вміння і навички правильно писати  сполучники

Завдання:

        а) пізнавальні: формувати загальнопізнавальні вміння визначати  вид сполучників за значенням, доцільно замінювати різні за будовою сполучники синонімічними,  правильно вживати їх відповідно до смислових зв’язків, удосконалювати вміння писати слова з орфограмою «Написання сполучників разом і окремо»;

        б) виховні: виховувати  шанобливе ставлення до рідного слова, до Батьківщини, прищеплювати почуття прекрасного з метою естетичного  розвитку  учнів;

        в) розвивальні: розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять, творчі вміння.

Тип  уроку: урок засвоєння вмінь та навичок

Форми  роботи:  фронтальна, робота в парах, індивідуальна.

Методи:

словесні:  бесіда, робота в парах;

практичні:   вправи, робота з дошкою, самостійна робота;

наочні:  робота з підручником  «Рідна мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов.– К.: Зодіак-ЕКО, 2007»

Обладнання: підручник «Рідна мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов.– К.: Зодіак-ЕКО, 2007», картки із завданнями

 

ПЛАН УРОКУ

І. Організаційно-психологічний етап (1 хв.)

ІІ. Етап перевірки домашнього завдання( 10 хв.)

ІІІ. Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань ( 5 хв.)

ІV. Етап узагальнення і систематизації знань ( 26  хв.)

V. Етап задавання домашнього завдання ( 3 хв.)

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційно-психологічний етап

Мета: забезпечити робочу обстановку на уроці та психологічно підготувати учнів до уроку.

ІІ. Етап перевірки домашнього завдання

Мета: перевірити правильність та розуміння матеріалу під час виконання домашнього завдання учнями класу, визначити причини невиконання  завдання окремими учнями та усунення під час перевірки прогалин у знаннях учнів.

1.Спробуймо поновити в пам’яті те, що знаємо про сполучник.(Метод «Кластер»)

2. Чи всі виконали домашнє завдання? Тоді перевіримо вправу 494 (учень зачитує речення, називає вставлені букви і пояснює їх написання, називає сполучники і пояснює їх написання)

   З 1-2-ма учнями перевіряємо творче завдання

3.Індивідуальне завдання.

У цей час з карткою біля дошки працює  один учень

Картка 1

    Записати текст, уставляючи пропущені букви. Сполучники обвести  кільцем, а прийменники –  прямокутником

        Найдорожче наше багатство – батьківщина. Вітчизна без тебе обійтися може, проте ти без неї – ніщо. Без з…млі своєї кож…н із нас мов п…илинка, яку віт…р підняв і поніс безвісти (За В.Симоненком).

 

У зошитах виконують завдання з картками  ще 2-3 учні

 

Картка 2

    Переписати речення в такій послідовності: 1) речення, у яких сполучники поєднують однорідні члени речення; 2) складні речення, у яких сполучники поєднують їхні частини.

        Мала бджола, а більше за великого мухомора вміє. Йшов через ліс, а дров не бачив. Він свята пам’ятає, а будні просипає. Дурний на санях дрижить, а кожух під ним лежить. Три дні молов, а курка за день з’їла. Полумиски миє в озері, а миски возить до моря.

                                                                                   (Народна творчість)

 

Картка 3

    Переписати, вставляючи пропущені букви. Сполучники сурядності підкреслити однією рискою, а сполучники підрядності – двома.

          1.Не вірю я громовідводу, коли у вічі б’є гроза. Він то у небо пнет..ся гордо, то низ..ко гнет..ся, мов лоза.(П.Перебийніс.) 2. Вишиває сніг ч..решню, двір і нашу хату.(П.Перебийніс.) 3.Грім гуркотів, огнями ро..сипався, неначе страшний суд настав.(Л.Глібов.) 4.З..мовий вечір, закуривши люльку, розсипав зорі, неначе іскри, пустив хмарки, мов кільця диму.(В.Симоненко) 5.Грім, як шалений, стогнав і р..вів. Ввесь небозвід то палав, то чорнів.(Олександр Олесь.)

 

 Чи погоджуєтеся ви зі словами Василя Сухомлинського?
 Чому слово «батьківщина» написано в тексті з малої букви? Яку батьківщину мав на увазі український педагог?
 Що є такою малою батьківщиною для вас?

ІІІ. Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань

Мета:організувати та спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань. Формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності учнів. Навчити формулювати мету.

Актуалізація опорних знань

Бесіда (прийом «Продовж речення…»)

Сполучником називається…
Сполучники поділяються на такі розряди за значенням…
За будовою сполучники бувають…
Сполучники можуть писатися …
Сполучники служать для…

Оголошення теми, мети, завдань уроку

Тема нашого уроку «Правопис сполучників»

Розгорніть зошити і запишіть з дошки

 Як ви думаєте, чого ми можемо досягнути на сьогоднішньому уроці?

(Учитель доповнює відповіді учнів)

 

ІV. Етап узагальнення і систематизації знань

Мета: оволодіти на основі знань відповідними навичками й уміннями; закріпити в пам’яті учнів знання і вміння, які будуть необхідними  для подальшої самостійної роботи з матеріалом, що вивчається; підвищувати рівень усвідомлення вивченого матеріалу, глибини його розуміння; виробити відповідні навички й уміння.

1.Словниковий диктант (Завдання виконується на дошці й у зошитах).

Записати слова. Пояснити їх правопис.

       Немовби, аби, щоб, через те що, ніби, дарма що, проте, якщо, зате, незважаючи на те що, так що, немов, мовбито, хоча б, як тільки, у зв’язку з тим що, коли б, але, тож.

2.Творче конструювання з елементами зіставлення

Продовжити речення. Пояснити правопис сполучників та однозвучних із ними слів.

        1.Я завжди із задоволенням відвідую театр, що б…

        2.Щоб пізнати людину, …

        3.Якби ми вчились так, як треба, то…

        4.Я завжди уважно слухаю розповіді дідуся про те, …

        5.Як би мені хотілося, щоб…

        6.Багато хто з учнів цікавився історією взагалі, проте…

Виразно прочитати речення. З’ясувати синтаксичну роль однозвучних із сполучниками слів.

 

3.Завдання (прийом «Німий диктант»)

На дошці розміщені фотографії на тему «Україна». Учні записують слова, що передають зображене на ілюстраціях (це можуть бути іменники, прикметники, дієслова тощо).
Скласти два речення із словами, що записали, доповнюючи перше речення сполучником сурядності, а друге – сполучником підрядності (усно).
Скласти невеликий текст, використовуючи різні за розрядами сполучники, на тему «Україна – моя Батьківщина» (письмово).

4 Самостійна робота (тест)

      1 варіант

  1.Визначити рядок, у якому всі сполучники належать до сурядних.

     А   Як, мов, коли, тому що.

     Б   Або, також, однак, не то   не то.

     В   Хоча, поки, немов, нібито.

     Г   Проте, що, але, щоб.

  2.Укажіть речення, в яких вжито сполучники.

     А   Скраю росли соняшники, між рядочками моркви зеленіли шпильки

           часнику.

     Б   Мама хоче, щоб син учився в університеті.

     В   Ще тільки початок осені, однак на березах уже жовкне листя.

     Г   У дворі було повно квітів, біля хати притулився кущ калини.

  3.Укажіть речення, де вжито сполучники.

     А   Я хочу, що(б) ти мені допоміг.

     Б   Про що(б) мені у вас запитати?

     В   Я напишу про(те), як пройшло свято.

     Г   Кімната маленька, про(те) затишна.

  4.Визначити рядок, у якому всі сполучники пишуться разом.

     А   Для/того/щоб, за/те, з/того/часу/як.

     Б   По/ки, ні/би/то, через/те/що.

     В   Що/б, не/наче, про/те.

     Г   Так/що, як/би, ні/би.

  5. Установити відповідність між сурядними сполучниками та їх групами за значенням.

     А   Або, не то…не то.                                          1  Єднальні.

     Б   І, ні   ні.                                                            2  Розділові.

     В   Ні…ні, чи.                                                       3  Протиставні.

     Г   Але, та(і).

     Д   Проте, зате.

 

      2 варіант

  1. Визначити рядок, у якому всі сполучники належать до підрядних.

     А   Мовби, проте, але, як.

     Б   Щоб, ніби, коли б, оскільки.

     В   Якщо, чи, що, то…то.

     Г   Ледве, також, або, хоча.

  2.Укажіть речення, в яких вжито сполучники.

     А   Хлопчина був невисокий, але кремезний.

     Б   На лугу зійшов сніг, попід кущами верболозу вже блищала вода.

     В   Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів.

     Г   Цвітуть лугові квіти, над ними гудуть бджоли.

  3. Укажіть речення, де вжито сполучники.

     А   Як(би) не весняні приморозки, яблуні вродили б цього літа.

     Б   Як(би) ви не просили, він вам не допоможе.

     В   Що(б) не сталося, повертайся до рідного дому.

     Г   Бабуся підклала у піч дров, що(б) було в хаті тепло.

  4. Визначити рядок, у якому всі сполучники пишуться окремо.

     А   Коли/б, наче/б/то, мов/би.

     Б   Для/того/щоб, як/тільки, тому/що.

     В   За/те, так/що, у/зв’язку/з/тим/що.

     Г   Що/б, з/того/часу/як, дарма/що.

  5. Установити відповідність між підрядними сполучниками та їх групами за значенням.

     А   Щойно, поки, ледве.                                       1  Причинові.

     Б   З тим щоб, аби, для того щоб.                        2  З’ясувальні.

     В   Тому що, бо, оскільки.                                    3  Часові.

     Г   Як тільки, коли, з того часу.                           4  Мети.

     Д   Як, що

 

V. Етап задавання домашнього завдання

Мета: повідомлення учням домашнього завдання, роз’яснення його виконання, підведення підсумків уроку

 

1)Підведення підсумків уроку

Чи досягли ви поставленої перед собою мети?
Що залишилося складним для вас?
Що усвідомили і запам’ятали з теми?

 

2) Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

    § 35-36, повторити.

    Скласти і записати діалог на тему «Правопис сполучників» (9 балів).

    Написати твір-мініатюру з використанням різних за видами сполучників на тему «Моя маленька батьківщина» (10-12 балів).


Теги: сполучники, Денисова Л.М.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 475/28


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar