Головна » Українська мова

Прийменник як службова частина мови. Цикл уроків з української мови для 7 класу

Основна мета

Набуття школярами елементарної лінгвістичної освіти.

Формування вмінь і навичок володіння рідною мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо), формування сприйняття української мови як державної.

Виховання  свідомого  ставлення до необхідності  збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Дидактичні задачі

Поглиблювати знання учнів з української мови, розділу "Морфологія", навчити розпізнавати прийменники, визначати їх граматичні ознаки, засвоїти норми правопису, правильне вживання прийменників у мовленні.  

Розвиваючі задачі

Формувати у школярів уміння й навички користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань, розвивати комунікативну, здоров’язберігаючу   компетентності.

Виховні  задачі

Виховувати культуру здоров’я у дітей, уявлення про здоров’я як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, підвищення відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.  

Основні лінгвістичні поняття

     Базові - "Морфологія", "частини мови", "самостійні та службові частини мови", їх значення, синтаксична роль, граматичні категорії, основні орфограми, пунктуація простого і складного речення.

Нововведені - Види прийменників за будовою (прості, складні, складені), види прийменників за походженням та утворенням (непохідні, похідні), правопис прийменників разом, окремо, через дефіс.

Учні повинні знати:

граматичні ознаки прийменника,
вивчені орфографічні правила.

 

Учні повинні вміти:

знаходити  прийменники в реченні;
відрізняти їх від сполучників і часток;
правильно поєднувати з іменниками; 
застосовувати правила правопису прийменників;
знаходити і виправляти помилки в їх правописі;
аналізувати тексти щодо правильності вживання прийменників з відмінковими формами іменників;
складати речення з різноманітними прийменниково-іменниковими конструкціями;
редагувати тексти щодо правильності вживання прийменникових засобів милозвучності.

Міжпредметні зв'язки

Використування текстів з творів української й російської літератур, аналіз мовних явищ у порівнянні з російською мовою, тексти з наукової літератури, основи безпеки життєдіяльності, валеологія, фізична культура, музика.

Критерії оцінювання

    І.  Низький  рівень. Учні повинні знати загальне значення прийменника,                             

вміти розпізнавати в тексті, вживати у мовленні.

     II.  Середній рівень. Учні повинні знати загальне значення прийменника, його граматичні ознаки, вивчені орфографічні правила, вміти розпізнавати прийменники в тексті правильно писати слова з вивченими орфограмами, правильно вживати прийменники в мовленні.

      III. Достатній рівень. Учні повинні знати загальне значення прийменника його морфологічні ознаки, вивчені правила;   знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил, правильно писати слова з вивченими орфограмами знаходити і виправляти помилки на вивчені правила.

        IV. Високий рівень.Учні повинні володіти матеріалом, навичками аналізу мовних явищ відповідно до навчальної програми використовувати матеріал у нестандартних ситуаціях.

Урок № 1

Тема: Прийменник як службова частина мови.  Прийменник як засіб

зв,язку слів у словосполученні.

Тип уроку: Установчо-мотиваційний.

Мета: Поглибити знання учнів про службові частини мови, зокрема, закріпити уявлення про особливості  прийменника   як  частини мови;

формувати в школярів  уміння розпізнавати прийменники в реченні, відрізняти їх від префіксів, виробити відповідні правописні вміння і навики;  розвивати  навички  роботи  з  мовним  матеріалом;

виховувати в учнів мовленнєву культуру,  поважне ставлення  до  свого здоров,я.

Обладнання: Підручник, таблиця, комп’ютер, мультимедійний проектор,

слайдова презентація,

Методи  і  прийоми: фронтальна бесіда, робота у групах, колективна робота,    

 інтерактивні методи

Міжпредметні зв'язки: література, основи здоров,я.

Епіграф  до уроку:                                                       

Дев’ять десятих нашого щастя

 залежить від здоров’я.

А.Шопенгауер

 

Хід уроку

I. Організаційний момент.

- Доброго дня, діти!

- Як  самопочуття? Не дивуйтеся. Я повинна знати, як ви себе почуваєте, бо в народі кажуть: «Краще гарний настрій, ніж солодкий пиріг», а буде гарний настрій, то буде й успіх у ваших справах. Тож - посміхніться!

   Самоперевірка  правильного сидіння за партами.

 

II. Мотивація навчальної  діяльності  школярів.

 - Сьогодні ми продовжимо вивчення  теми «Частини мови» і поглибимо  знання про службову частину – прийменник. Але почнемо ми зовсім з 

іншого. У мене в руках – річ, яка необхідна кожній людині, ця річ – найцінніша у світі, її не купиш ні за які гроші. Як ви думаєте – що це?

Так, це – злоров’я.

 

 Інтерактивний метод «Асоціативний кущ».

[Выноска-облако: ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ] Які асоціації виникають  у вас зі словом  здоров’я?  (Малюємо на дошці. Очікувані результати: режим дня, ранкова зарядка, здоровий сон, відмова від шкідливих звичок, правильне харчування…)

                                                        

Інтерактивний метод «Мозковий штурм».

А хто повинен піклуватися про ваше здоров’я?                        

Учитель записує  всі ідеї й виділяє головну.

Я сам;
Батьки;
Учитель;
Держава;
Лікар.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.        

   Відтворення й узагальнення  понять і засвоєння відповідної  системи знань:
1)  Вправа  «Незакінчене речення».
1. Наука, яка вивчає частини мови, називається...
2. В українській мові  є... частин мови.
3. Самостійні частини мови відрізняються від службових тим, що...
5. У реченні службові частини мови служать для...
6.  Я знаю, що прийменник − це частина мови, яка...

          2) Метод “ПРЕС”

   Прочитати епіграф до уроку,  пояснити його значення, визначити  загальну  кількість слів у ньому та підкреслити  всі члени  речення. Щоб бути чітким та переконливим, ваше висловлювання повинно мати таку структуру й етапи:

Почніть зі слів “Я вважаю, що...” та висловіть свою думку, поясніть, у

чому полягає ваша точка зору.

Обґрунтуйте  свою позицію, починаючи словами “...тому, що...”,

поясніть, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.

Продовжуйте висловлювання словом “... наприклад...” та наведіть

факти, дані, що підтверджують вашу позицію.

Закінчіть висловлювання “Отже (тому), я вважаю...” і узагальніть

свою думку, зробіть висновок про те, як необхідно діяти, щоб не припустити помилки.

Питання, на які потрібно звернути увагу при обґрунтуванні проблеми:

 

Чого більше в реченні - слів чи членів речення?
Яке слово не є  членом речення? Чому?
Чим воно відрізняється від слів - членів речення?
Які  частини мови  належать  до  службових?
Що  вам  відомо  про  прийменник?

           Зробити фонетичний  розбір підкреслених слів

(І варіант – щастя, ІІ варіант – здоров,я)

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

 ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

  1. Лінгвістичне дослідження.

Прочитати текст. Яка його тема? Ідея? Виписати  прийменники разом із  словами, до яких вони належать. Зробити словотвірний аналіз і розбір за будовою підкресленого слова, з,ясувати, яка це частина мови.

         У кожного з нас є три вірних помічники: свіже повітря, сонце і вода. Вони допомагають  стати менш залежними від примх  погоди, захищають від застуди та грипу. Процедури  оздоровлення  за  допомогою повітря, сонця і води називають  загартовуванням. До процедур загартовування належать повітряні і сонячні ванни, умивання та обливання холодною водою, ходіння босоніж тощо.

При  яких  самостійних  частинах мови стоять  прийменники?
Якою є їх роль у реченні?

     2. Робота з  теоретичним  матеріалом  підручника.

     3. Слово учителя:

     Прийменники  разом  із  відмінковими  формами  іменників, числівників,    

     займенників можуть  виражати  різні  відношення:

 

 4. Практичне  завдання:

  1) Навести власні приклади різних відношень, які виражають  прийменники разом із відмінковими формами.

  2) З двома-трьома словосполученнями  скласти речення.

 

[MPj04394500000[1]]      5. Робота біля дошки.

    1) Визначити, з яким відмінком іменника узгоджуються записані на дошці дієслова. З,ясувати, з якими відмінками найчастіше вживаються прийменники.

           ЗРАЗОК: Наближатися до лісу (Р.в.)

Відпочивати …(….в.), купатися … (….в.), дивитися …(….в.), летіти …(….в.), сидіти …(….в.), пливти …(….в.), захворіти … (….в.),  лікуватися …(….в.)

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА №1

(Валеопауза для тренування зору)

 

1. Міцно закрити очі на 3-5 сек., відкрити і повторити ще 6-8 разів.

2. Швидко блимати очима протягом 1-2 хв.

3. Дивитися далеко  вперед  2-3 сек.

4. Голову тримати нерухомо. Очі підняти вверх, опустити вниз,

 повернутивправо, вліво. Повторити це 3-4 рази.

6. Колективна  робота за  таблицею.

    1) Розглянути таблицю №2 "Прийменники й відмінки" і з'ясувати  правопис прийменників з іменниками, числівниками, займенниками.

    2) Виписати приклади  вживання прийменників із відмінками з таблиці, або скласти  самостійно і ввести їх у речення

   3) Зробити висновок  про вживання прийменників із  відмінками.

 

       Висновок:  Прийменник може вживатися з формою одного, двох та трьох  відмінків.  Прийменники не вживаються з Н.в. і К.в. Лише з прийменниками вживається М.в.     

   V. Закріплення вивченого матеріалу.

        [MCj04080320000[1]] 1. Інтерактивний метод «Мікрофон».

      Теми  для обговорення:

 1. «Прийменник як  службова частина мови»,

 2. «Найцінніше у людини – здоров’я”:

V. Підведення  підсумків. Рефлексія.

Учні мають письмово закінчити речення:

Сьогодні на уроці я дізнався (лась), що…
Набуті знання  мені знадобляться, щоб…
Найбільше на уроці мені сподобалось…
 Мій настрій після уроку…    

   VІ. Домашнє завдання:

Вивчити  теоретичний  матеріал підручника.
Підготувати усний твір  про  необхідність  збереження  власного  здоров’я, використовуючи    прийменники різних типів відношень.
Завдання на вибір:

          Виписати текст на 5-6 речень із газети або журналу на тему  «Що потрібно знати про здоровий спосіб життя».

          Скласти  твір-мініатюру  на тему: «Мій режим дня»  або  «Як про здоров’я дбаєш, так і маєш»           


Теги: Лапенко І.Є., прийменник
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 628/59


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar