Головна » Українська мова

Правопис прислівників. Дефіс у прислівниках. Написання прислівників разом і окремо. Урок з української мови для 7 класу

Мета: (слайд № 2-3)

Навчальна

1 ознайомити учнів з правилами написання прислівників через дефіс, разом і окремо

2 домогтися практичного засвоєння ними цих правил;

3. знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил, правильно писати слова з вивченими орфограмами;

4. знаходити приклади на вивчені  правила;

5 узагальнювати й систематизувати вивчені відомості про прислівник, його граматичні й морфологічні ознаки, лексичне значення, правопис, синтаксичну роль;

Розвиваюча

формувати на­вички самостійної роботи та роботи в групах
формувати навички практичного застосування теоретичних знань, правильного використання в усному й писемному мовленні;
 сприяти розвиткові логічного мислення учнів, збагаченню їх лексичного запасу;

Виховна
          1 прищеплювати учням сталий інтерес до навчання;
         2  виховувати в учнів любов до рідної мови, гордість за її милозвучність та багатство

Тип урок:  урок засвоєння нових знань з елементами випереджального  навчання

 

Обладнання: роздавальний матеріал, картки для групової роботи, ІКТ, учбові презентації

ХІД УРОКУ

І.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.1. Розминка. Ігрова технологія «Ти - мені, я – тобі» (слайд № 4)

Допишіть можливі прислівники, що відповідають на питання.

Учень висловлюється (як?)... Діти слухають учителя (як?)...

Виконувати завдання (як?)... Вставати (коли?)…

На полях працюють (коли?)... Піти (куди?)...

1.2.Перевірка домашнього завдання.

1.3. Комплексний аналіз слова за прислівником

Робота базується на повторенні засвоєних відомостей з мови на прикладі одного слова

Слово  «сміливо»

1) Фонетичний запис або розбір слова

2)Лексичне значення. Сміливий -  який не знає страху, не боїться небезпеки

3Дібрати до нього синоніми(хоробро, відважно);антоніми (боязливо)

4)Визначити, чи вживається слово в переносному значенні

5) Якою частиною мови є слово, зробити морфологічний розбір

6)Визначити будову слова, дібрати спільнокореневі слова, пояснити орфограми(якщо є)

7)Скласти зі словом словосполучення (бажано з різними частинами мови), розібрати словосполучення

8)Ввести це слово в речення, визначити яким членом речення воно є

10)Сказати, чи може вживатися слово в розмовному, художньому, науковому стилях

1.4. Мозковий штурм. Робота зі словниками

1.4.1.Дібрати до прислівника доречні фразеологізми. (слайд № 5)

Несподівано(як з-під землі, як з неба впасти, як грім наголову, як сніг на голову)

Ніколи (доки рак на горі свисне,як на долоні волосся виросте, не бачити як свого носа, побачити як власні вуха)

Легко ( як раз плюнути, як з гори котитися, як собаці муху з’їсти)

Давно ( за царя Гороха, за царя Панька, во врем’я оно)

Щиро ( з відкритим серцем, з відкритою душею, поклавши руку на серце, як на сповіді, як на духу)

1.4.2. Дібрати синонімі до прислівників. (шкільний словничок синонімів ) (слайд № 6)

Сміливо-відважно, мужньо, хоробро, одчайдушно,, безстрашно

Спершу – перше, насамперед, спочатку,наперед

Напрочуд- надзвичайно, навдивовижку, дивовижно, неповторно

Рясний – густий, буйний, розкішний, багатий.

ІІ СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА­ТЕРІАЛУ

2.1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

2.2. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

2.3. Робота в групах за випереджальними завданнями..

1 група опрацьовує матеріал «Написання прислівників через дефіс» (слайд № 7-8)

2 група – «Написання прислівників разом» (слайд № 9-11)

3 група – «Написання прислівників окремо» (слайд № 12-13)

Кожна група складає схему розповіді, презентації

 

 

ІІІ Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру.

3.1.  Практична робота.

Кожна група готує словниковий диктант за завданнями інших груп.

3.2. Розповідь вчителя. Запам’ятай! (слайд № 14)

Будь-що-будь, віч-на-віч, всього-на-всього, де-не-де, коли-не-коли, пліч-о-пліч, хоч-не-хоч, як-не-як.

Прислівникові сполуки, утворені поєднанням однакових повнозначних слів у різних відмінкових формах пишуться окремо: кінець кінцем, сама самотою, одним одна, з року в рік, день у день.

3.3. Мовна задача.

Чому реченні «Одягнутися по-зимовому» слово по-зимово­му пишеться через дефіс, а в реченні «Гуляти по зимовому лісі» — окремо?

У першому реченні до цього слова ми можемо поставити питання як одягнутися?, тобто це прислівник, який пишеться через дефіс, а в другому слово відповідає на питання по якому лісі? — це прикметник.

Висновок. Слід розрізняти однозвучні прислівники і при­кметники, займенники, числівники з прийменником з по-.

3.4.. Творче завдання. (слайд № 15)

Скласти речення з поданими словами, пояснивши їх напи­сання:

I      варіант — по-вовчому, по вовчому; напам'ять, на пам'ять

II       варіант — по-вашому, по вашому; в останнє, востаннє.

ІІІ       варіант —  по-перше, по перше., Згори, з гори; убік у бік;

3.5. Цифровий диктант. Робота для груп «Хто швидше» (слайд № 16)

А зараз ми перевіри­мо, як ви засвоїли правила написання прислівників разом, окремо та через дефіс, виконавши цифровий диктант. Цифри записуємо в таблички, що я вам роздала.

1 - разом, 2 - окремо, 3 - через дефіс.

 

удвічі, в цілому, по-материнськи, ні так ні сяк, аніскільки, зранку по десятеро, будь у кого, по-іншому, будь-куди, без упину, як-не-як, на руку, замужем, надворі, день у день, на диво, хтозна-скільки, нашвидкуруч, уп’ятьох, сяк-так, попідвікон­ню, ні туди ні сюди, пліч-о-пліч.

 

3.6. Естафета. Переможець той ряд, який закінчить швидше

По ряду пускається аркуш, на якому треба написати прислівники, які пишуться через дефіс

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

4.1.Словниковий диктант.

Аби(куди), кінець(кінцем), як(най)дужче, рік(у)рік, з(на)двору, на(щастя), мимо(волі), повсяк(час), від(дав­на), на(жаль), час(від)часу, по(двоє),

по(юнацьки), хтозна(звідки), по(третє), ось(ось), казна(де), будь(коли), як(небудь), по(українському), любо(дорого), тишком(нишком), зроду(віку), рано(вранці), з давніх(давен)

Робота в парах. Взаємоперевірка словникового диктанту.

4.2. Розподільний акродиктант. Пишуться разом, окремо, через дефіс (слайд № 17)

Навпочіпки, напам’ять, в далечині, по-київськи, ні на гріш, втридорога, зранку, в нагороду, на ніщо, по-іншому, де-небудь, завидна, в затишку, як-не-як, в заперті, навесні, внизу, до вподоби, в цілому, хтозна-звідки, увосьме, до діла, щонайкраще

Ключ: підкресліть третю літеру в кожному слові. Прочитайте:Вправа виконана на «відмінно»

4.3.  Гра «Пригадай прислів'я». (слайд № 18)

Закінчити прислів'я, обґрунтувати написання прислів­ників.

Готуй сани влітку, а... (воза взимку).

Спершу робота, а... (потім гульки).

Скрізь добре, а... (вдома найкраще).

Всього буває... (на віку).

... і горобець багатий. (Восени)

Бережи одежу знову, а... (здоров'я змолоду).

 

Гра «Так чи ні»

1. У ролі частки НІ виступає у фразе­ологічних зворотах і пишеться окремо: ні туди ні сюди, ні так ні сяк (так).

2   Коли прислівник починається префіксом аби, наприклад, неабияк, він пишеться із НЕ окремо (ні, разом).

3. Після префікса по- у прислівниках з суфіксами -є, -и, -ому, -ему пишеться дефіс (так).

4. Коли у прислівниках є суфікси -небудь, -таки, -от, -то або префікси будь-, казна-, хтозна-, то такі прислівники пи­шуться окремо (ні, через дефіс).

5.  Коли прислівники утворені спосо­бом складання слів, однакових чи близьких за змістом, наприклад, ледве-ледве, віч-на-віч, вони пишуться окремо (ні, через дефіс).

6.  Прислівники, утворені за допомо­гою префіксів прийменникового поход­ження (набік, зараз, униз), та якщо в слові є суфікси -о, -є, -и, -ки, -у, -ю, -а,-я (напевно, вгорі), вони пишуться разом (так).

7.  Прислівники, утворені за допомо­гою злиття основ слів (горілиць, право­руч, мимохіть), пишуться разом (так).

8.  Прислівники ДЕНЬ У ДЕНЬ, РАЗ У РАЗ, ЧАС ВІД ЧАСУ, БЕЗ КРАЮ, ПО ПРАВДІ та інші, які відрізняються від іменників з прийменниками питаннями, потрібно запам'ятати і вони пишуться через дефіс (ні, окремо).

 

V Підсумок уроку. Оцінювання. Під час уроку учні отримували яскраві картки за кожну правильну відповідь. В кінці уроку учень рахує кількість своїх карток і переводить їх на бали. Систему оцінювання кожний учитель може розробити самостійно. Метод оцінювання оголошується на початку уроку

VI Домашнє завдання. Завдання диференційоване:
1 група – скласти діалог на лінгвістичну тему «Я знаю прислівник»;
2 група – виписати із творів художньої літератури 5 речень із прислівниками, зробити їх морфологічний розбір.
Для всіх: вправа підручника і відповідні параграфи


Теги: Бондар Т.В., прислівник
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 2161/117


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar