Головна » Українська мова

Односкладні речення. Неповні речення

Мета: поглибити знання учнів про односкладні речення; сформувати вміння правильно визначати види односкладних речень з головним членом у формі присудка;  удосконалити навички конструювати односкладні речення і доцільно використовувати в усному й писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу  виховувати любов до рідної природи, естетичний смак; мовленнєву  культуру

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця

Методи навчання: «Мозковий штурм», робота в групах, в парах,  метод «Прес», «Мікрофон»

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

                                                  

                                                    Хочеш бути розумним,

                                                                   Навчись розумно запитувати,

                                                                   Уважно слухати,

                                                                   Спокійно відповідати

                                                                   І припиняти розмову,

                                                                   Коли нічого більше сказати.

                                                                                                   І. Лафатер

ММ1

 

І. Організаційний момент

ІІ. Настановчо-мотиваційний етап

   1.Психологічна настанова щодо вивчення теми «Односкладні речення».  Ознайомлення учнів зі структурою теми. Мотивація вивчення теми (після повідомлення теми й мети уроку мотивацію можна здійснити, вказавши на прямий зв’язок з поліпшенням культури мовлення).

Уведення школярів у спроектоване понятійно-термінологічне поле:

учитель пропонує восьмикласникам звернути увагу на односкладні речення, про види яких вони дізнаються і будуть поглиблювати на цьому і подальших уроках.

Оголошення епіграфа і робота з ним.

IІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

         1.Спостереження над мовним матеріалом.

а) Порівняти речення правої і лівої колонок, визначити характер розповіді речень кожної пори. Поміркувати про роль односкладних речень у мовленні.

            Люблю тишу.                    Я люблю тишу.

            Пахне травами.                 Пахнуть трави.

            Яскраве сонце.                  Світить яскраве сонце.

б) Опрацювати матеріал підручника ст.78-79. Виконати вправу 120 (за підручником усно), використавши метод «Прес», визначити односкладні речення.

         в) Розглянути таблицю «Види односкладних речень», зробити висновки.

         г) Скласти алгоритм характеристики односкладних речень.

 

Підсумки ММ1

 

ММ2         Виконання системи практичних завдань

 

Користуючись схемою «Види односкладних речень» та відповідною таблицею на форзаці підручника, установити відповідність між односкладними реченнями та їх видами. З’ясувати морфологічну форму вираження головних членів речення.

 

Види односкладних речень                                       Речення

 

А. Означено-особове                     1. Друга пізнають у біді (Нар. творч.).

Б. Неозначено-особове                  2. А в теплій хаті пахне свіжим

                                                                         хлібом (О. Пахльовська).

         В. Узагальнено-особове                3. Чудесна київська осінь (О. Вишня).

         Г. Безособове                                 4. Нас зустрічають хлібом-сіл-

                                                                     лю (Л. Українка).

         Ґ. Називне                                       5. Будем на осінь добрі й багаті (І. Жи-

                                                                     ленко)

 

Учні працюють в малих групах (кожна група одержує картку із     завданням. Спікер зачитує завдання, організовує порядок виконання, заохочує групу до роботи, визначає доповідача. Доповідач чітко висловлює думку групи.

КАРТКА № 1

    Прочитати виразно вірш, визначити його основний мотив. Назвати художні засоби. Знайти означено-особові речення, з’ясувати, чи допомагають вони зосередити увагу читача на самій дії, а не на виконавці.

Назбираю в гаю запашного зілля,

Запашного зілля вибуялих трав.

З ясеня та кленів назбираю гілля,

Лепехи нарвати побіжу на став.

Клечанням обставлю, приберу кімнату,

Подивіться, мамо, хороше ж то як!

Усміхнуться очі, поміж тим у хату

Ввечір завітає стомлений козак.

Сядемо рядочком, зеведем розмову

Тиху, сумовиту і про все про все…

Доки до віконця хусточку шовкову

Ніченька-черниченька з поля донесе.

                                             (В. Чумак)

КАРТКА №2

      Творче реконструювання.

      Прочитати речення. Визначити, які з них можна перебудувати на означено-особові. Записати їх. З’ясувати, чому інші не підлягають такому перетворенню.

    Навесні, тільки сонце пригріло, тільки закурликало в небі, ми вже босі вискакуємо з хати, галасуємо, кидаємо в небо шапки, солому, паліччя:»Гуси, гуси, нате вам на гніздо!..» Бо птахи – наші найперші друзі. Жайвір тоді не боявся людини. Під ноги жниварям кинеться, рятуючись від кібця. Сьогодні я намагаюся відтворити той настрій, що охоплював нас, малих, коли після спеки хмара заходить. Збившись гуртиком, ми стояли і дивилися.

                                                                                                        (за О. Гончаром)

КАРТКА №3

       Спишіть речення, розкриваючи дужки. Доведіть, що всі ці речення є односкладними узагальнено-особовими. До яких односкладних речень подібне кожне з них за способом вираження головного члена. Виділіть особові закінчення в головних членах речення. Доведіть, що останнє речення є складним.

    Вовка пастухом не ставлять. 

    Плекаймо в серці кожне ґроно, прозоре диво кал(е,и)нове.

    Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня…

    Як сіно косять, то дощів (не) просять.

    (Не) хвали коня, поки з дороги (не) вернеш(ь)ся.

    Мозковий штурм. Поміркуйте, що спільного і що відмінного між означено-особовими, неозначено-особовими та узагальнено-особовими реченнями.

    Виконання вправи 131 (колективно). Замінити, де можливо, подані двоскладні речення односкладними означено-особовими.

 

Підсумки ММ2

 

ММ3         Виконання системи завдань творчого характеру

 

Тренувальне завдання (робота в парах)

          Прочитати написаний на дощці текст, вставити пропущені букви. Знайти односкладні речення, визначити їх тип. Записати вірш по пам’яті, здійснити взаємоперевірку.

                    Ш…рокий степ. Ані ярка, ні сте…ки,

                    а дихаєт…ся ле…ко. На крилі

                    оз…мини густої жайворонки

                    з’єднали руки неба і з…млі…

                    Ідеш і йдеш собі, неначе вперше,

                    й зупин…шся зд…вовано, коли

                    уздриш тополі, що на видноколі

                    кудис… за небо синє проросли…

                                                               (В. Підпалий)

      2. Перекласти речення. Перебудувати односкладні неозначено-особові речення на двоскладні. Простежити, як при цьому речення «позбулися» неозначеного значення.

           В нашей деревне журавлей считают гордыми птицами. Весной на клумбах посадили цветы. Родителей вызывают в школу. В краеведческом музее всегда радостно встречают посетителей. По радио сообщили о приближении бури.

       3. Творча робота

       Скласти 5-6 гасел за темою «Збереження природи», формулюючи їх у формі односкладних речень.

 

Підсумок уроку, узагальнення

За допомогою методу «Мікрофон» учитель з’ясовує з учнями «Як я розумію епіграф уроку»

Визначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, аналіз роботи протягом уроку

Оцінювання учнів

Самооцінка роботи на уроці

 

 

                               Картка самооцінки роботи на уроці

 

Дата ___________       Прізвище _______________

 

№з/п

Як я працював на уроці

Оцінка

1. Я повторив раніше вивчений матеріал

2. Я висловлював нові ідеї

3. Я плідно працював у групі, у парі, виконував вправи

4. Зможу скласти узагальнюючу розповідь із наведенням прикладів

5. Настрій на уроці, мої очікування

 

 

Д/з: опрацювати  15, 16; виконати вправи: ІІ рівень – 129 (ІІ ч.)

                                                                          ІІІ рівень – 135

                                                                          ІV рівень – 136 (завдання               

                                                                           творчого характеру).

 

 

УРОК №2

Тема: Називні речення. Неповні речення. Тире в неповних реченнях

Мета: поглибити знання учнів про односкладні речення, про повні і неповні;

          формувати вміння й навички виділяти неповні речення з-поміж інших 

          видів речень;

          розвивати вміння користуватися цими видами синтаксичних одиниць;

          удосконалювати навички правильного вживання розділових знаків у 

          неповних реченнях, розвивати культуру усного й писемного мовлення 

          учнів, вільно оперувати засобами мови;

          виховувати любов до природи та рідного краю

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок

Обладнання: дошка, підручник, мультимедійний екран, картки

Методи навчання: робота в групах, в парах, метод «Прес», «Мікрофон»

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 

                                                         Ах, скільки радості, коли ти любиш землю,

                                     Коли гармонії шукаєш у житті!

                                                                                                  В. Сухомлинський

 

ММ1

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, завдань уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, позитивна установка на урок

ІV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

1. Перевірка домашнього завдання (впр. 145 (ІІ рів.),  впр. 147 (ІІІ рів.),

     пошукове завдання: виписати з худ. літ. односкладні речення (ІV рів.)).

2. Вибіркове письмо. З тексту, спроектованого на дошку, виписати   

    односкладні речення, пояснити свій вибір (метод «Прес»).

Тиша

    Сонце заходить. Голосно підпадьомкнула перепелиця. Звідкись війнуло в лице холодком. Тиша пливе, як дума.

     Сонце заходить. З кожною хвилиною небесні барви бліднуть, міняються, і в тон їм бліднуть і темніють барви землі. Цеглисто-червоні пшениці покрилися сірим попелом. Зелений ліс розтав. Кінець битого шляху згас., не досягши обрію. Прошумів угорі крилатий птах. Мимоволі підведеш голову, щоб провести його очима, і втім місці, де птах щез, помічаєш зірку в небі.

     Хочеться стати навколішки і творити мелодію пісні.

     Земле моя вишневая, земле родима! Як хороше жити на білому світі.     

     Щедро цілую твою зморщену, натруджену руку! Всю любов, все життя віддаю тобі, ненько!

                                                                                                    (За В. Баб ляком)

3. Розв’язати мовленнєву ситуацію («Мозковий штурм»).

Дідусь, який працював нічним сторожем, повернувся вранці додому.

Як пройшло чергування? – запитали в нього онуки Світлана та Олег.
Цього разу всю ніч не спалося, - відповів дідусь.
 О, тобі, напевне, було дуже важко нести чергування… - поспівчувала Світлана. – Усю ніч не спав…
 І зовсім не важко, - заперечив Олег, - адже…

Продовжте репліку Олега. У чому полягає мовна суть подібних непорозумінь?

 

Підсумки ММ1

 

ММ2  Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

 

Колективна групова робота.

( Учні самостійно опрацьовують навчальний матеріал, робота ведеться в 3-х групах).

Підготовка до роботи. Учні отримують картки з номером своєї групи.
Робота в групах. Учні осмислюють теоретичний матеріал на ст.88, 92.
Члени груп допомагають один одному з’ясувати проблемні моменти. Роблять у зошитах записи «Називні речення», «Неповні речення».

Перевірка роботи в групах.

Картка №1 (1 група)

Скласти зв’язну розповідь про називні речення, підготувати зв’язний текст із 4-5 речень, три з яких – називні.

Картка №2 (2 група)

Скласти невеликий зв’язний текст із 4-5 речень, три з яких – називні. Поширте в тексті називні речення за допомогою узгоджених і неузгоджених означень. Простежте, як змінився характер висловлювання.

Картка №3 (з група)

Опрацювати теоретичний матеріал на ст. 92-93, скласти діалог «Учитель – учень» з теми «Повні і неповні речення».

Колективний аналіз тексту

У поданому нижче тексті знайдіть неповні речення, поясніть їх роль у тексті

- А звідки ти, юносте?

- Я звідусіль.

- Де дім твій, скажи нам?

- Де хліб є і сіль.

- А родичі де твої?

- Люди усі.

- Аули, міста твої?

- Ті, що в красі.

- А гори, долини?

- Мої всі, мої.      

              (Р.  Гамзатов).

 

Пам’ятай! Неповні речення вживаються:

як засіб економного висловлювання;
для створення психологічної напруги висловлення;
для уникнення в текстах зайвих повторів;
для надання окремим елементам речення ваги цілого речення.

 

Підсумки ММ2

 

ММ3 Закріплення вивченого матеріалу в процесі виконання практичних  

        завдань

 

Виконати вправу 89 усно. Визначити односкладні і неповні речення,

використавши метод «Прес».

Я вважаю,  що…

Тому що…

Наприклад…

Отже, …

Поставити розділові знаки, обґрунтувати їх вживання (речення

написане на дошці, викликаний учень ставить розділові знаки, пояснює їх).

 

      Через ліс переліс через море навскіс Новий рік для людей подарунки ніс кому шапку смушеву кому люльку дешеву кому модерні касети кому фотонні ракети кому солі до бараболі кому три снопи вітру в полі кому пушок по рило а дядькові Кирилові крила (І. Драч).

Самостійна робота. Вправа 165. Відредагувати речення, уникаючи

невиправданих повторів слів і ставлячи, де можливо, на місці пропущених членів речення тире. Указати неповні речення

Творча робота (в парах) на вибір.

А. Напишіть гумористичний діалог на шкільну тематику або на

тематику сімейного виховання, використовуючи неповні речення.

Б. Складіть і розіграйте діалог (8-9 реплік) можливий у такій ситуації: ви з товаришем (подругою, однокласником) обговорюєте останній випуск улюбленої передачі. Використайте в діалозі неповні речення.

 

Рефлексія

Мотивація оцінок

«Мікрофон»

Чим збагатив Вас сьогоднішній урок?
 Чи справдилися Ваші надії на уроці?

 

Д/з: опрацювати матеріал підручника на ст. 88,92;

       підготувати проект виступу на тему «Односкладні речення» або   

      «Неповні речення», об’єднавшись у групи.

 

УРОК №3

Тема: Безособові речення

Мета: поглибити знання учнів про односкладні речення;

           сформувати вміння виділяти безособові речення з-поміж інших  

            видів односкладних речень;

            удосконалювати навички правильно визначати види односкладних 

            речень, конструювати їх використовувати в усному і писемному  

            мовленні;

               виховувати любов до природи, уміння бачити її красу

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Зміст модуля: змістово-пошуковий

Обладнання уроку: дошка, мультимедійний екран, картки, підручник

Методи навчання: робота в групах, в парах, метод «Прес»

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 

                                                              Синь гаїв, поля, світання, пісня солов’їна,

                                                               Ніжний шепіт і зітхання – моя Україна…

       В. Сосюра

ММ1

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, завдань уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, позитивна установка на урок

      Тест-тренінг: «Я учень. Я особистість творча, Я не  боюсь висловлювати свої судження. Помилившись, міркую далію Шукаю істину, Я хочу знати».

ІV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

     Ситуативне завдання. Уявіть, що один з вас учитель.

Робота в парі. Підготувати діалог на тему «Види односкладних речень».
Робота в групі. Уживаючи означено-особові речення, скласти міні-висловлювання на тему «Екологія природи й екологія душі».
Перевірка домашнього завдання.

ІІ рівень – вправа 129. Скласти, розкриваючи дужки, підкреслити

граматичні основи речень. У головних членах односкладних речень позначити особові закінчення.

ІІІ рівень – вправа 135. Записати 3-5 прислів’їв, приказок, що мають

будову односкладних узагальнено-особових речень. Визначити, чим виражений у них головний член речення.

ІV рівень – завдання креативного характеру. Описати фрагмент

футбольного матчу або виступу естрадної зірки, використовуючи означено-особові та неозначено-особові речення.

 

 Підсумки ММ1

 

ММ2 Сприймання й усвідомлення учнями навчального матеріалу

 

   1. Аналіз речення (визначити граматичну основу, довести, що речення

односкладне методом «Прес»).

Як багато хочеться мені сказати про любов до ріки моєї рідної, ясної

                                                                                                   (О. Довженко).

   2. Пояснення учителем нового матеріалу за узагальненою таблицею.

 

             Дієслівними                                                    Безособовим дієсловом

         формами на но-, то-                                                 у формі 3-ої особи

                                                                                        одн. теп. чи майб. часу

 

  Головний член

       Інфінітивом                   безособового речення                        Прислівником

                                             може бути виражений             або прислівником +

                                                                                                         неозн. ф. дієсл.

           

 

                    Присудковими           Особовим                Присудковими

                          формами               дієсловом         формами зі словами

                                                    у безособовому     нема, не було, не буде

                                                         значенні

      3. Опрацювання теоретичного матеріалу підручника на ст. 84-85.

      4. Виконати тестові завдання, спроектовані на дошці.

а) Яке з поданих речень є БР:

1) Село! Село! Веселі хати! Веселі здалека палати.

2) Росли укупочці, зросли: сміятись, гратись перестали.

3) Борітеся – поборете.

4) Як його в неволі жити без надії?

5) Ніде не чуть людської мови.

                                                ( З тв. Т. Шевченка).

1) 1,2,3;

2) 1,3,5;

3) 4,5;

4) усі;

5) жодне;

6) 2,3,5.

б) Визначити тип односкладного речення:

               Нема на світі України,

               Немає другого Дніпра ( Т.  Шевченко).

1) ООР;

2) НОР;

3) УОР;

4) БР.

в) Яке з поданих речень є УОР:

1) Слов’янщина! – який величний гук, який широкий і місячно

темний (Л. Українка).

2) Не спалося,  - а ніч як море ( Т. Шевченко)

3) Лети ж, моя думо, моя люта муко. Забери з собою всі лиха,

всі зла ( Т. Шевченко).

4) Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур’ян (М. Рильський).

5) Тож відпусти дівчину негайно і скасувати вирока того.

1,3,5;

2) 2,3,4;

3)  кожне;

4) 3,4,5;

5) жодне;

6) 1,2,5.

         5. Завдання-змагання. Хто швидше підбере 7 безособових  речень?

         6. Творче конструювання. Перебудувати подані двоскладні речення на

односкладні безособові. Виділити головний член, указати на спосіб його морфологічного вираження.

 

Сагайдачний розширив козацьку територію і збільшив чисельність війська до небачених доти розмірів (Д. Яворницький).

Не добре жив український народ під пануванням чужих володарів (З енц.)

Грушевський був обраний Президентом Української народної республі-

ки (С. Білокінь).

Ми повинні повернутися обличчям до історичного минулого.

Завдяки своєму таланту Остап Вересай пробуджував у слухачів почуття поваги до своєї історії, високі естетичні та патріотичні почуття (І. Шаров).

 

Дослідити, яке двоскладне речення не можна перебудувати в односкладне безособове. Свою думку обґрунтувати.

 

Підсумки ММ2

 

ММ3 Формування практичних умінь визначати односкладні речення

 

Відредагувати речення. Вказати серед них односкладні, визначити

вид односкладного речення.

Ви вже підписалися на газету «Літературна Україна»?
Я рахую, що екзамен з історії мені вдасться здати успішно.
Тобі сьогодні попаде від матері.
Моя подруга попала в біду.
Мені повезло відвідати ці місця.
Це вікно легко відкривається.

Самостійна робота. Перекласти і записати речення українською

мовою. Підкреслити головні члени речення, указати, чим вони виражені.

 

К ночи становится очень холодно и росисто.

Мне довелось написать много разных книг.

В поисках слов нельзя пренебрегать ничем.

Високий берег покрыт густым лесом.

В глубине моря видны маленькие светящиеся точки.

 

Синтаксичний розбір речення.

Хочеться притулитися щокою до землі й тихо слухати трепет її і власного сердець.

Творча робота. Скласти і записати два двоскладні й два

односкладні безособові речення з поданими дієсловами (на вибір):

темніє, пахне, віє, бажати, відчувається, віриться, думати, чекати, вірити.

 

Мотивація оцінок

Чи справдилися ваші очікування від сьогоднішнього уроку (Метод «Прес» за правом піднятої руки).

 

Д/з: опрацювати ст. 84-85 параграфа,

       виконати завдання: ІІ рів. -  впр.145,  ІІІ рів. - впр. 147,

       ІV рів. - виписати з худ. літ. 8 односкладних речень (вказати джерела). 

 

УРОК №4

Тема: Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Односкладні 

          речення. Неповні речення». Синтаксичний розбір односкладних  

          речень

Мета: узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів про  

          односкладні речення;

          сприяти зміцненню навичок визначати вид односкладного речення;

          формувати навички синтаксичного розбору даних речень;

          виховувати любов до рідного краю, життя

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації

Обладнання: дошка, підручник, картки, мультимедійний екран

Методи навчання: метод «Прес», робота в групах, парах

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 

                                                         Звикай регулярно аналізувати

                                                         свої успіхи і невдачі в житті.

                                                         Пізнай самого себе!

                                                         Хто я? Що я?

                                                         Які потенціальні здібності я маю?

ММ1

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Оголошення епіграфа уроку

ІІІ. Настановчо-мотиваційний етап

     Психологічна настанова щодо теми. Ознайомлення учнів із структурою теми.

          1. Перевірка домашнього завдання

Учні, об’єднавшись в групи, готували проект на тему «Односкладні речення» або «Неповні речення».

     Захист проектів за планом:

вступне слово, у якому пояснити, чому група вирішила захищати цей вид речень;
особливості цього виду речень та їх роль у мовленні;
приклади використання даного виду речень у творах письменників, газетних публікаціях тощо;
2-3 питання до учасників інших щодо видів односкладних речень, які вони представлятимуть.

Використавши метод «Прес», визначити неповні речення, поставити

розділові знаки у тексті, спроектованім на дошці

Рослини виконували й роль поетичних символів, котрими було просякнуте усе життя людини. Гіркий полин символізував нещасливу долю яра рута дівування кучерява м’ята дівочу цноту. Квітучий мак уособлював красу (гарна дівка, як маківка) зелений дуб довголіття та міцність шлюбного союзу.

Я вважаю, що…

Тому що…

Наприклад…

Отже, …

Які ще поетичні символи, крім названих, вам відомі?

 

        2. Графічний диктант.  Записати послідовно тип односкладного речення, використовуючи абревіатуру.

               Люблю чернігівську дорогу весною, влітку, восени.

          У мене немає часу.

          Учись не до старості, а до смерті.

          Нас зустрічають хлібом-сіллю.

          Темна ніч.

 

Підсумки ММ1

 

ММ2  Виконання системи   завдань на узагальнення практичних умінь   

          і   навичок

 

         1. Робота з текстом (у парах). Розкрити зміст тексту, знайти односкладні речення та визначити їх тип. Довести свою думку.

                Короткий вік. І треба поспішати,

               Життя вмістити у жагучу мить.

               Ромашки. Маки. Мальви біля хати.

               Сяйнув і згаснув… Вітер хить і хить.

 

               На душі – ані хмаринки.

               Гарно в рідній стороні.

               Кущ осінньої калини

               Паленіє у вікні.

 

               Плакати, сміятися, любити,

               Обіймати думами світи,

               Перелити душу свою в діти

               І зорею в небо відійти.

 

     2. Гра «Хто швидше й краще»

За 1 хв. знайти всі помилки (2-ої команди) ст. 99.

             Положи зошит у портфель.

        Нам сьогодні повезло.

       Я не вспів помити посуд.

       Сашко самий вищий у класі.

       Насіння заливають гарячим окропом.

       Переверніть сторінку зошита.

       Закрийте, будь ласка, двері.

 

            3. Синтаксичний розбір односкладних речень за алгоритмом, який

спроектовано на дошку.

- усне колективне виконання завдання

        Чую, земле, твоє дихання, розумію твій тихий сум.

     - письмове самостійне виконання завдання за рядами

             Хочеться притулитися щокою до землі й тихо слухати трепет її серця.

        Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки    

  Батьківщину.

        І хочеться всю землю обійняти, і йти шукать нечуваних пригод.

 

Підсумки ММ2

 

ММ3  Удосконалення загально пізнавальних і творчих умінь з  

         теми

 

      1.Творче конструювання (робота в групах).

Працюючи в групах, доповнити Правила сімейного життя власними положеннями, використовуючи односкладні речення.

 

10 Правил сімейного життя

            1. Частіше дякуйте рідним за те, що вони роблять для вас.

            2. …

            3. …

      2.«Мозковий штурм» (висловимо ідеї, як треба розрізняти односкладні і

неповні речення).

      Ми – за сонце і за весни (В. Сосюра).

Надворі ясна холодна ніч (І. Вільде).

Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена – червону калину (Т. Шевченко).

Степ навкруги. Безмежна тиша (Д. Павличко).

Кров свою віддам твоїй калині, пісню – травам, птицям і лісам, плоть – піску, чорнозему і глибині, а високі думи – небесам.

 

Рефлексія на рівні розуміння

     3. Проблемні завдання

  а) Серед поданих речень знайти 2 неповних речення. Обґрунтувати свої думки.

      Теплий північний вітер. Тиша в місті. Люблю гуляти під дощем. Чайка над морем.

  б) Визначити в поданих реченнях граматичну основу. Порівняти їх.

Осінній день. – День осінній.

  в) Знайти правильне твердження, пояснити його.

Я шукаю в людях хороше. Свідомо себе на це спрямовую.

1) 1 речення двоскладне, повне; 2 речення односкладне ООР, повне;

2) 1 речення двоскладне, повне; 2 речення двоскладне неповне;

3) 1 речення двоскладне, неповне; 2 речення односкладне ООР, неповне.

4. Виконання тестових завдань з метою корекції знань:

1) Позначте речення, яке є односкладним означено-особовим:

   А. Краю рідний, шуми яворинням розлогим.

   Б. Дихання гір було чути.

   В. Не родися красна, а родися щасна.

   Г. В розквітлих келихах тюльпанів ти дарував мені любов.

2) Позначте речення, яке є безособовим:

   А. Таємничість раннього ранку оповила чумаків своїми чарами.

   Б. Справа і зліва віяло свіжістю і ароматом води.

   В. Хочу слухать забуті пісні.

   Г. Вчителя і дерево пізнають з плодів.

3) Позначте речення, яке є односкладним називним:

   А. Ранок чудовий.

   Б. На небі сонце.

   В. Пахне травою.

   Г. Ніч наступу.

4) Позначте рядок, у якому є неповне речення:

   А. Сідай. Спочинь з дороги, брате.

   Б. Темні скелі виглядали понуро, а море лежало внизу під сірою поволокою сну.

   В. Мело, крутило, скаженіло, огортаючи присмерком весь край.

   Г. В зелене Журавлине летять журавлі, а лебеді – у Лебедин.

5) Позначте речення, у якому тире стоїть на місці пропущеного члена:

   А. … І новорічна ніч – як казка.

   Б. Сонце повільно сховалося за горизонт – до Карпат завітав вечір…

   В. Пам’ятаєш, як пахне вітер – полонений старих каштанів?

   Г. В просвітку дерев – віддзеркалення міста.

6) Установіть відповідність між односкладними реченнями та їхніми видами:

   А. означено-особове;        1. Зроблю собі човна із мрій і весла із пісень.

   Б. безособове;                    2. Як дбаємо, так і маємо.

   В. називне;                         3. Ідуть в поля доріжкою вузькою.

   Г. узагальнено-особове.   4. А від городу потягнуло кропом.

                                               5. Козацька школа, крита очеретом. 

      5. Для вас, допитливі!

     Чи змогли б ви скласти текст із самих лише односкладних речень? Спробуйте! Прочитати зразок ст. 99 підручника.

 

Підсумок уроку

Експрес-опитування (за питаннями підручника ст. 101).

Мотивація оцінок

Д/з: повторити ст. 74-100, виконати тест ст. 100-101.

Використана література

Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури, В. І, Щербина, О. В, Волкова, О.В. Романенко, - Х.: Вид. група «Основа», 2005.
Кращі конкурсні уроки. Учитель року, Є. І. Науменко,                  

О. М. Чхайло, - Х.: Вид. група «Основа», 2006.
Сучасний урок української мови у 8 класі, С. А. Омельчук, -  Х.: Вид. група «Основа», 2008.

Усі уроки української мови в 7 класі, С. А. Омельчук, - Х.: Вид. група «Основа», 2007.
Вивчаємо українську мову та літературу, науково-методичний журнал, №22-23, серпень 2009.


Теги: Кравченко Л.Г., односкладні речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 2416/168


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar