Головна » Українська мова

Однорідні члени речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Розділові знаки між однорідними членами речення

Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, зокрема про види зв'язку, ряди однорідних членів на основі тексту; сформувати вміння правильно інтонувати речення з однорідними членами, розставляти розділові знаки, створювати висловлювання, використовуючи однорідні члени, збагачувати словниковий запас учнів, підвищувати мовленнєву культуру за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти морально-етичному, естетичному розвиткові особистості восьмикласників засобами краси природних надбань.

Правопис: кома між однорідними членами речення.

Внутрішньопредметні зв'язки:

Лексикологія: засвоєння нових слів, робота із тлумачним словником. Культура мовлення й стилістика: додержання правильної інтонації     в реченнях з однорідними членами.

 Міжпредметні  зв'язки: однорідні члени речення як засіб художньої виразності (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Технологія: текстоцентрична

Обладнання: мультимедійна дошка, роздатковий матеріал, словники, опорні схеми.

 

Хід уроку

І.Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Клоуз-тест

1.Однорідними можуть бути як… (головні), так і  …(другорядні) члени речення

2. За змістом однорідні члени речення між собою...(рівноправні)

3.Назвати види зв'язку між однорідними членами речення:..(сполучниковий сурядний, безсполучниковий,змішаний)

4. Однорідні члени речення за будовою можуть бути... (поширені й непоширені)

5. Не є однорідними членами речення...( фразеологізми, повторювані слова)

6.Однорідні члени речення інтонуються  так…

 

2.Забезпечення емоційної готовності.

- Щоб наша робота була позитивною та продуктивною,хай  кожен із вас, повернувшись один до одного,  продовжить речення «Я бажаю вам…», використовуючи однорідні члени речення.( 1.Учень. Хай квіти стеляться під ноги килимком. Бажаю молодості, щастя і здоров’я, того, що називається добром. 2. Для тебе – усі найчарівніші квіти! Ласкаві, ніжні та добрі слова!...)

- Молодці!  Такі побажання виконують магічну функцію – сприяють  гармонії, доброзичливості та щастю.

3.Опрацювання  схеми

 

Сполучники сурядності

Єднальні:

і(й),та(в значенні і), і…і, ні…ні, теж, також, як…та,к

  не тільки…а й

Розділові:

або, чи, або…або, чи…чи, то…то, чи то…чи   то, не то… не то

Протиставні:

а, але, зате, проте, однак, все ж, та(в значенні але)

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Згадаймо славнозвісну казку «Дванадцять місяців», у якій примхлива принцеса ніяк не могла визначитися з розділовими знаками в наказі: «Скарати не можна помилувати»…

-Як бачите, не на місці поставлена кома може вплинути на зміст речення.

 

ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

 

IV. Сприйняття й усвідомлення навчального матеріалу.

 

1. Виразно прочитайте текст, дотримуючись орфоепічних норм української літературної мови й добираючи потрібний тон і темп читання відповідно до змістових особливостей та стильових параметрів.

  

 Літо збігло, як день, і з невлежаного туману вийшов синьоокий, золоточубий вересень. Він причепив до сво­го бриля червоний з вологістю кетяг калини й нитку бабиного літа. Вересень заглянув до нашої школи, завзято вдарив у дзвін та й пішов садами в степи крутити крила вітряків.

   Я нетерпляче ждав, коли вересень сполохає над селом ранковий сон чи напівсон отим дзвоном, що прибивається навіть на хутори. І от над хмарами урочис­то, густо обізвалася мідь. Вона злякала на позолочених церковних хрестах гайвороння.  Всюди-всюди порадува­ла босоноге школярство.

   Ні, це не дзвін, а мої надії бентежно запасмились наді мною і в мені. Вони тепло вихоплюють малого з подвір'я на лебедині крила та й несуть через діброви, села, ріки до того казкового міста, де скільки хочеш читай книжок і вчися аж на вчителя.

   Ураз усе покращало біля мене: і ясени з блакитними тінями й зеленим шумом, і нагорблена клуня з чотирма вітрами, і скрипливі ворота, од  яких піде в щось гарне моя дорога, і маківки, що бринять і бринять на городі, і навіть ледачі гарбузи, що повдягали різнобарвні сорочки та й, лежачи, вихваляються ними. Дзвінко й безтурботно  почали перекликатися, співати, щебетати пташки…   (За М.Стельмахом)

 

2. Доведіть, що перед вами текст, визначте  засоби зв'язку між його компонентами (речення й абзаци)

3. Визначте тему й основну думку тексту, встановіть ключові слова, які її відображають.

4. До якого стилю мовлення належить текст? Доведіть.

5. Доберіть заголовок до тексту у вигляді словосполучення.

6. Словникова робота.

 Бриль

Запасмились

 

Клуня

 

7. Уявіть себе художником. Що б намалювали ви на полотні, якщо б спробували передати пейзаж за допомогою фарб? Які кольори вам би краще підійшли?

8. Спробуйте аргументовано схарактеризувати особу автора за цим текстом.

9. З якого твору цей уривок, хто автор?

 

2. Завдання до мовного оформлення тексту.

1. Доберіть синоніми до виділених слів.

2. Знайдіть у тексті фразеологізм та з'ясуйте його значення.

3. До виділеного курсивом слова доберіть якнайбільшу кількість спільнокореневих слів.

4. Поясніть правопис підкреслених слів.

 

3. Завдання й запитання відповідно до теми уроку.

1. Знайдіть у тексті речення з однорідними членами. Випишіть їх у зошит.

2. Підкресліть однорідні члени речення, визначте їх вид за будовою, синтаксичну функцію.

3. З’ясуйте засоби  зв’язку однорідних членів.

4. І група. Накресліть схеми речень, ускладнених однорідними головними членами речення.

II група. Накресліть схеми речень, ускладнених другорядними однорідними членами речення.

5. Проблемне питання.

- Коли між однорідними членами ставиться кома, а коли ні?

 

   Кома між однорідними членами ставиться, якщо вони зв'язані:

 

Сполучниками:

повторюваними єднальними або

розділовими.

протиставними.

подвійними (перед другим однорідним членом речення).

без сполучників

попарно (між парами однорідних членів речення)

 

6. Конструювання речень з однорідними членами.

Перебудуйте виділені в тексті речення у прості, ускладнені однорідними членами речення. Поясніть вживання розділових знаків.

7. Відтворення деформованого тексту.

І от над хмарами урочис­то, густо обізвалася мідь. Всюди-всюди порадува­ла босоноге школярство. Вони тепло вихоплюють малого з подвір'я на лебедині крила та й несуть через діброви, села, ріки до того казкового міста, де скільки хочеш читай книжок і вчися аж на вчителя. Я нетерпляче ждав, коли вересень сполохає над селом ранковий сон чи напівсон отим дзвоном, що прибивається навіть на хутори… Він причепив до сво­го бриля червоний з вологістю кетяг калини й нитку бабиного літа. Вересень заглянув до нашої школи, завзято вдарив у дзвін та й пішов садами в степи крутити крила вітряків. Літо збігло, як день, і з невлежаного туману вийшов синьоокий, золоточубий вересень.

8. Переказати прочитаний на уроці текст, замінивши виділені слова синонімами.

 

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок.

Вправа з ключем. Випишіть спочатку однорідні члени речення, між якими не ставимо коми, а потім ті, між якими кому ставимо.

Охлялий чи хворий. І сміх і гріх. Мороз чи відлига. Очі та вуха. І дивно і лячно. Ні охоти ні бажання. Один а не два. Добре або погано. Як батьки так і діти. Не тільки свої а й чужі. Чи сто чи двісті. І ми і ви. Чесно й відверто. І сміливі й боязкі. І ліс і поле. Ні свічі ні сірника.

Ключ. Підкресліть другу літеру в першому слові кожної пари слів. Ці літери складають закінчення мудрої поради: «Даруймо людям те, що...» (хочемо мати від них).

VІ. Підсумок уроку.  Оцінювання.

(використати прийом взаємооцінки; обґрунтувати оцінку).

Визначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

 

VІІ. Домашнє завдання.

Використовуючи речення з однорідними членами, створити зв'язне висловлювання на одну з тем: «Однорідні члени речення" (у науковому

 стилі),  «Осінні  краєвиди" ( у художньому стилі).

 

Література

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова:

 5 – 12 класи / Г.Шелехова, В.Тихоша, А.Корольчук, В.Новосьолова,

Я.Остаф / за ред. Л. Скуратівського. – К., 2005

2.Інноваційні технології навчання української мови і літератури / Укладач О.І. Когут. – Тернопіль: Астон, 2005

3. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / За ред.  М.І.Пентилюк. – К., 2004

4. Ющук  І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003

5.  Впровадження текстоцентричної технології на уроках української  мови. 5-12 класи / Мелітопольське міське управління освіти. Міський методичний кабінет

6. Плиско К.М. Синтаксис рідної мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення. – Х.: Основа, 1992


Теги: Петрова Н.М., однорідні члени
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 379/76


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar