Головна » Українська мова

Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення

Мета:  дати поняття про однорідні члени речення як такі, що поєднуються між собою сурядним зв’язком, формувати вміння визначати їх у реченнях, ставити до них питання, визначати слово, до якого вони відносяться, розставляти коми в реченнях з однорідними членами, правильно інтонувати речення, ускладнені однорідними членами;  розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, зв’язне мовлення;  виховувати любов до України, її природи та  мови.                                        

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Методи й прийоми: бесіда, розповідь, ділова гра, робота в групах та парах, методи «Мікрофон», «Прес», «мозковий штурм».

Обладнання: опорно-інформаційна схема, підручник, мультимедійна установка

 

Епіграф уроку: Мова – це пісня душі, покладена на слова.

                                                                                                  Д.Білоус

                                                       Хід уроку

 

І  Організація класу (привітання, дошка, присутні).

Ще один урок прийшов до нас за розкладом сьогодні.

Отож давайте зробимо ще крок,щоб знову пірнути у мовну безодню.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1.Лінгвістичний диктант

1.Речення з пропущеними членами,які легко відновити за контекстом або з ситуації спілкування…

2.Речення у яких є всі необхідні  для розуміння їх змісту члени речення…

3.Які  речення можуть бути неповними?

4.Члени речення,які можуть опускатися…

5.Опущені члени речення можна відновити з …

6.На вимові пропуск окремих членів речення позначається…

7.На письмі пропуск окремих членів речення позначається…

8.Де вживаються неповні речення?

9.Чим односкладні речення відрізняються від неповних?

10.Надворі ясна холодна ніч. Речення односкладне чи неповне?

11.Не вчи орла літати,а солов’я – співати. Яка з частин складного речення є     неповним реченням?

12.Влітку роблять сани, а взимку – віз. Який член речення пропущено?

(Перевірка роботи: у формі взаємоперевірки. Звіряють з правильними відповідями на екрані. Оцінюють роботу. Кожна правильна відповідь оцінюється одним балом.)

2.Взаємоперевірка в парах.(Відповіді спроектовано на екран)

1. Неповні.

2. Повні.

3. Двоскладні та односкладні.

4. Головні та другорядні.

5. Ситуації спілкування або контексту.

6. Паузою.

7. Тире.

8. У розмовному та художньому стилях.

9. Немає другого головного члена і бути не може.

10.Односкладне.

11. Друга.

12. Присудок.

 

ІІІ. Оголошення теми,мети і завдань уроку

Бесіда

Над якими розділами мовознавства ми працюємо?
Що вивчають ці розділи?
З якими темами з синтаксису ми познайомилися у 8 класі?
Сьогодні ми продовжуємо роботу над цими розділами і розглянемо наступну тему: «Однорідні члени речення».
Робота на уроці буде проводитися за таким планом:

                                          План

Ознаки однорідних членів речення.
Види зв’язку між однорідними членами речення.
Кома між однорідними членами речення.
Види однорідних членів речення за будовою.
Інтонація речень з однорідними членами.

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності

- Вивчення теми дасть змогу при використанні однорідних членів у мовленні деталізувати та конкретизувати його.

- Виходячи з плану роботи,визначте,які конкретні знання і вміння ви здобудете після опрацювання теми?

- Давайте порівняємо ваші висновки з опорно-інформаційною схемою:

 

Перегляд відеоролика

Перегляньте сюжет і подумайте, яке виховне значення буде мати граматичне завдання уроку?

 

V. Актуалізація опорних знань

1. Матеріал для спостереження

- Прослухайте уривок з поезії Лесі Українки:

       І вам згадається садок,високий ганок,

       Летючі зорі,тиха літня ніч,

       Розмови наші,співи й наостанок

       Уривчаста,палка,завзята річ.

Репродуктивна бесіда

-З якою інтонацією прочитано уривок?

- Назвіть слова,які перелічуються.

- Як називаються такі слова?

- Пригадайте, які члени речення називаються однорідними?

 

VІ. Сприймання і засвоєння нових знань

1. Хвилинка ерудита. Мікродослідження (за випереджальним завданням)

З’ясувати значення слова:філолог.

2.Самостійна робота в групах.( Час на виконання 10 хв.)О

Знання набуваємо творчо, нестандартно, по-новому,

Тож за групами працюємо сьогодні.

Ви розділені  на малі групи.
Основний принцип роботи в групах-успіх групи залежить від зусиль та успіху кожного.
Отже, І група «Юні філологи» ваше завдання: скласти план до §23
ІІ група «Юні педагоги»:скласти питання для фронтального опитування з теми «Однорідні члени речення» на основі §23.
ІІІ група «Учні»: опрацювати матеріал §23,щоб вміти відповісти на питання «Юних педагогів».

3.Перевірка виконання завдання малими групами (орієнтовні відповіді)

І гр. «Юні філологи»

                                      План

Поняття про однорідні члени речення та їх ознаки.
Види зв’язку між однорідними членами речення.
Інтонування речень з однорідними членами речення.
Способи вираження однорідних членів речення.
Речення з кількома рядами однорідних членів речення.
Повторювані слова.
Будова однорідних членів речення.

ІІ гр. «Юні педагоги»

Які члени речення називаються однорідними?
Які однорідні члени речення між собою за змістом?
Які види зв’язку між однорідними речення?
З якою інтонацією вимовляються речення з однорідними членами?
Скільки рядів однорідних членів може бути у реченні?
Які слова не є однорідними членами речення?
Чим можуть виражатися однорідні члени речення?
Які бувають однорідні члени речення за будовою?

 

4.Колективна робота

Хвилинка ерудита. Мікродослідження ( за випереджальним завданням )

З’ясувати значення слова: лінгвіст.

- А зараз всі  ми станемо «Юними лінгвістами».

Бесіда

-Пригадайте,що ми називаємо сполучником?

-Нагадаю, що сполучники бувають сурядності і підрядності.

-Для зв’язку однорідних членів речення які сполучники використовуємо?

-Зверніть увагу на те,що сполучники сурядності поділяються на три групи:

1)єднальні:і,й, та (і),ні…ні;

2)розділові:або,то,чи,хоч;

3)протиставні:а.але,та(але),зате,проте,однак.

 

- Подивіться на речення  на екрані. Завдання: у зошити записати графічний варіант запису однорідних членів речення,позначивши їх тим членом речення,яким вони виступають у поданих реченнях,вказати групу сполучника.

 

Речення:

Сухе листя дощем спадало з дерев,черкалось об гілочки, шелестіло.
Взимку сонце світить,а не гріє.
У піснях народу явір і журиться, і думає, і розмовляє.
Люблю Дніпро і блакитні далі, широкі вулиці і красиві будинки, парки і гаї.
Чи то садок видніє, чи город, чи поле?
У лісах водяться як косулі, так і лисиці.
Земля моїх батьків прекрасна і родюча.

Звірте ваші варіанти з записами на екрані.

 

1.     О, О, О             

2.    О, а  О -протист.

3.     і  О, і  О, і  О - єднальн.

4.     О  і  О,  О  і  О,  О  і  О- єднальн.

5.    чи  О, чи  О,чи О -розділ.

6.     як  О, так О -парний

7.     О    і   О -єднальн.

 

Робота з підручником

-На основі складених схем та користуючись матеріалом на стор.157 підручника,з’ясуйте.коли між однорідними членами ставиться кома.

-Звірте правильність ваших думок з опорною схемою.

 

ІV Закріплення матеріалу.

Робота в парах. (На екрані комп’ютера записані речення):

1.Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку  мову.

2.Мова – це великий дар природи, безцінний скарб народу.

3.Шевченко й Франко стали для нас духовними ліриками.

4.Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої, в  потічка веселого, що постане річкою, в пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

5.Українська мова живе в серцях і душах,мріях і сподіваннях людей.

Поглянути на монітори комп’ютерів і дати відповідь на запитання:  

      перед   вами текст чи окремі речення? Довести свою думку.

Ваше завдання:

Знайдіть відповідність:

А) однорідні підмети;

Б) однорідні присудки;

В) однорідні додатки;

Г) однорідні означення;

Д) однорідні обставини.

розставте розділові знаки між однорідними членами,вкажіть вид з’язку    між ними,підкресліть їх так,яким членом речення вони виступають у реченні, вкажіть групу сполучника.

(Перевірка роботи: діти читають речення  правильно їх інтонуючи, коментують розділові знаки,вказують вид зв’язку між однорідними членами  в поданих реченнях.)

2. Робота за підручником.(колективна)

- Нагадайте, які однорідні члени є непоширеними, а які поширеними?

- Випишіть спочатку номера речень з непоширеними однорідними членами, а потім із поширеними.

(Перевірка роботи:один учень виконував біля дошки,після виконання учні звіряють результати.)

3. Творче завдання

- Допишіть речення,додаючи однорідні члени речення та розставляючи розділові знаки.

1)Самостійні частини мови – це… … … … …

2)Службові частини мови – це … … …

3)… … головні члени речення.

4)… … другорядні члени речення.

V. Підсумок уроку

1.Метод «Мікрофон»

Хочеться згадати мудрі слова:

Не кажи, чому учився,

А кажи,чого навчився.

Яку тему вивчали на уроці?
Що нового дізналися про однорідні члени речення?
Які форми роботи ви б хотіли застосувати на наступному уроці?

2.Оцінювання роботи учнів на уроці.

VІ.Домашнє завдання, інструктаж щодо його проведення

Вивчити §23,
 С.р.: Виконати впр. 323 (І-ІІ)
 Д.р.:впр. Скласти 5 речень з однорідними членами.
В.р.: Використовуючи речення з однорідними членами,створити зв’язне висловлювання (письм.) на тему: «Зимова пора» (у художньому стилі).
Накреслити схеми,вказати вид за будовою,вид зв’язку між однорідними членами, підкреслити  ОЧ як член речення, визначити групу сполучника.


Теги: Бікмєєва Л.М., однорідні члени
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 634/31


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar