Головна » Українська мова

Лінгвістичне дослідження складних речень із різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Урок з української мови для 9 класу

Мета:

-дидактична: поглибити знання учнів щодо складних синтаксичних конструкцій, складові частини яких поєднуються різними видами зв’язку: сурядним, підрядним та безсполучниковим; дослідження особливостей інтонування таких речень, темпу мовлення; розглянути різні варіанти конструкцій цього типу;

вдосконалювати вміння й навички учнів розрізняти такі речення в тексті, складати їх схеми; сприяти зміцненню знань учнів та вироблення навичок практичного використання складних речень з різними видами зв’язку; розвивати вміння правильно розставляти розділові знаки в цих реченнях;

-розвивальна: розвивати пам'ять, логічне мислення, вміння аналізувати та систематизувати мовний матеріал, робити висновки та узагальнення; розвивати мовне чуття;

-виховна: виховувати почуття національної гідності та поваги до рідної мови, культури.

      Тип уроку: урок –дослідження.

      Методи й прийоми: слово вчителя, бесіда, вправи, спостереження над мовним матеріалом.

      Обладнання: індивідуальні картки, підручник,  блок – схема «Складні речення з різними типами зв’язку»  «Тлумачний словник».

 

Довідкове бюро:                      Епіграф уроку:    

лінгвістика,                                                      Дар переконливого мовлення є

лінгвіст,                                                            той самий дар, що і дар

ССР, СБР, СПР,                                               лікування, бо лікування

складне речення з                                           допомагає тілу, а переконлива

різними типами                                               мова лікує душі.

зв’язку.                                                                                         Ф.Прокопович

                                                                          Слово часто буває переконливіше

                                                                          золота.

                                                                                                      Демокрит

                                                                          Ясність-основне достоїнство

                                                                          мови.

                                                                                                      Аристотель

                                                                          Мовлення –річка, а мова

                                                                          джерело її.                                 

                                                                                                Г.Сковорода

                                                                        Зникає мова-зникає нація.

                                                                                                       О.Гончар

                               Хід уроку

1. Організаційний етап уроку.

Метод «Криголам». Для створення комфортного психологічного клімату в колективі, для хорошої атмосфери під час уроку пропоную повернутися до товариша за партою, назвати своє ім’я, посміхнутися і подарувати словом чи фразою якесь хороше побажання, чи просто адресувати добре, щире слово.   

2. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

    1) Повторення тем: «Складносурядне речення»,
«Складнопідрядне речення», «Складне безсполучникове речення» у формі тестів.

Тестові  завдання записані на листках, на котрих учні роблять позначення.

   2) Робота у парах. Взаємоперевірка. Обмін листками з тестовими завданнями. Один учень зачитує відповіді, а всі решту учнів перевіряють виконану роботу. Учні виправляють тільки помилки, здають вчителеві для оцінювання. (Тестові завдання у додатку до конспекту уроку. Відповіді на тестові завдання: 1а, 2а, 3в, 4а, 5в, 6б, 7а, 8в, 9б, 10в, 11в, 12в.).

3. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчання. Учні самостійно виводять мету та завдання уроку.

1) Вступне слово вчителя:

       На сьогоднішньому уроці я пропоную вам уявити себе в ролі дослідників мовних явищ-мовознавців, лінгвістів. Запрошую вас провести дослідження в лабораторії мови. На сьогоднішній зустрічі в нас присутні: лінгвісти, лаборанти-практики, експерти, які проведуть дослідження за  завданнями керівника наукової лабораторії. Але, так як наше засідання є публічним, то до нас на зустріч завітає гуморист, будуть і журналісти.

    Раджу поміркувати над словами епіграфа. Наш лексичний матеріал, з яким ми будемо працювати, пов'язаний із книгою, мовою, мовленням, словом у житті людини, культурними цінностями.  

2) У нас сьогодні працює довідкове бюро. Його представник за тлумачним словником знаходить пояснення слів лінгвістика, лінгвіст. (Лінгвістика-наука про мову, мовознавство. Лінгвіст-фахівець з мовознавства.)

4. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.

1) «Дослідження-конструювання».

На переносній дошці записано два речення, які потрібно об’єднати в одне, поставити розділові знаки, накреслити схему, дати коротку характеристику речення.

а) Нещасна неправдива людина що добровільно й легко зрікається рідної мови.

б) Щаслива праведна людина що в радості й горі будує слово землі.

Нещасна, неправдива людина, що добровільно й легко зрікається рідної мови; щаслива, праведна людина, що в радості й горі будує слово землі.

 

[    ], ( що);      [     ], (що). (Складне речення з різними типами зв’язку: безсполучниковий, підрядний означальний зв'язок, 1ч. –СПР з підрядним означальним, 2ч. –СПР з підрядним означальним, між 1ч і 2ч –безсполучниковий зв'язок, за допомогою інтонації та змісту.)

Пояснення учня біля дошки.

2) Самостійна робота. «Лінгвістичне дослідження» матеріалу підручника за параграфом 15.

3) Аналіз блок-схеми «Види складних речень». Характеристика складних речень з різними типами зв’язку. (Підручник, с. 156).

4) Робота в групах. «Дослідження- розпізнавання»

Кожна із груп аналізує різновид складного речення із сполучниковим та безсполучниковим зв’язком. На столах, на окремих листочках записані речення. Скласти схему речення, пояснити розділові знаки, вказати на смислові зв’язки, визначити тип зв’язку.

Перша група. Найбільш повезло грекам: саме їхня алфавітна система лягла в основу «великого дерева, алфавіту», що розкинув віти по всій земній кулі.

 

  [   ]: [ причинове ], (що). (Складне речення, яке складається з трьох простих речень; між 1 і 2 реченням-безсполучниковий зв'язок, 2 і 3 –складнопідрядний зв'язок,  означальне речення; 1 і 2 є синонімічне до складнопідрядного обставинного причинового, бо можна вставити сполучник бо; причиновий смисловий зв'язок).

Друга група. Публіка-це той інструмент, на якому грає оратор, але це живий інструмент, який виявляє зі свого боку активність.

 

[     ], ( на якому), але [    ], (який). (Складне речення, яке складається з двох частин, поєднаних сурядним зв’язком; і у 1ч, і у 2ч-зв'язок складнопідрядний означальний.)

Третя група. Всі книги прочитай, що дивляться ласкаво, пізнай слова природи свого краю, і лиш тоді ти будеш мати право сказати всім: нічого я не знаю.

 

[   ], (що), [   ], і [   ]:[пояснення]. (Складне речення, яке складається з трьох частин, поєднаних безсполучниковим та сурядним сполучниковим зв’язком; у 1ч-складнопідрядне означальне речення, у 3ч –безсполучниковий зв'язок із смисловим відношенням пояснення.)

Обмін інформаціями між групами.

5) Зустріч із гумористом, який зачитає гуморески П.Глазового «Предки і нащадки», «Турок» про кумедні історії з людьми, що недбало ставляться до української мови. Учасники засідання роблять власні висновки.

6) Відновити складні речення: вставити доцільні за змістом засоби зв’язку (сурядні чи підрядні сполучники, сполучні слова). Тексти на столах, робота у парах.

                          Рідне слово

Мова народу-кращий цвіт усього його духовного життя, …починається далеко за межами історії. У мові одухотворюється  весь народ і вся його батьківщина; в ній втілюється творчою силою народного духу в думку, в картину і звук небо вітчизни. Покоління народу проходить одне за одним, …результати життя кожного покоління залишаються в мові-в спадщину нащадкам. Мова є найважливіший, найбагатший і найміцніший зв'язок, …з’єднує віджилі, живущі та майбутні покоління народу в одне велике історичне живе ціле. Вона не тільки виявляє собою життєвість народу, …є якраз саме це життя.

Обмін інформацією із даного завдання.

5. Підсумок засідання лінгвістів.

1) Інтерв’ю журналіста із мовознавцями по підсумках проведеної зустрічі.

2) Підсумок керівника наукової лабораторії (вчителя)

6. Оцінювання. Домашнє завдання (диференційоване)

1 група-написати твір-мініатюру за епіграфом уроку, використовуючи складні речення з різними типами зв’язку.

2 група-вправа 263. Параграф 15.

 

Тести

1. Речення поділяються на прості і складні за:

а) будовою; б) змістом; в) метою висловлювання.

2. Складні речення (за наявністю засобів зв'язку) поділяються на:

а) сполучникові і безсполучникові; б) складносурядні; в) складнопідрядні.

3. Які засоби зв'язку, простих речень у складносурядному?

а) за допомогою сурядних сполучників; б) за змістом та інтонацією; в) за змістом, інтонацією і за допомогою сполучників сурядності.

4. Вказати складносурядне речення:

а) Леся Українка і багато інших -поети не тільки свого народу, а вони поети всіх народів,
всього людства;

б) Для тебе вмерло все, що серце гріло;

в) Усе те, що говорив учитель, було для мене зразком.

5. Продовжіть визначення: „Складнопідрядними реченнями з підрядними означальними
називають такі речення, в яких...„

а) підрядні речення відповідають на питання який? І залежать від головного речення;

б) підрядні речення відповідають на питання непрямих відмінків і залежать від члена
головного речення, вираженого іменником або іншим словом у значення іменника;

в) підрядні речення відповідають на питання який? і залежать від головного члена речення,
вираженого іменником або іншим словом у значенні іменника.

6. Визначте складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним.

а) Люди, які жертвують усім для інших, творять святу справу;

б) Жінки та дівчата добре знали, які лікарські рослини росли на луках;

в) Вживайте якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей.

7. Котре речення не є складнопідрядним означальним?

а) Як пахне хліб -це знає кожний;

б) Сумую знов за невідомим, що завжди манить далиною;

в) Як я люблю оці години праці, коли усе довкола затиха...

8. Складнопідрядне речення з обставинним поділяються на такі види:
а) сполучникові і безсполучникові; б) повні і неповні;

в) ступеня і способу дії, місця, часу, причини, наслідкові, допустові, мети.

9. Які із поданих речень є складнопідрядним обставинним?

а) Люблю, як на полі співають; б) У самій глибині яру, де сади сходяться з лісом, стоїть хата; в) Що посієш, те й пожнеш.

10. Підрядні речення з'єднюються з головним:

а) сполучником сурядності; б) тільки за допомогою розділових знаків; в) сполучниками підрядності, сполучними словами.

11. Безсполучниковим складним реченням називається речення, частини якого поєднані:
а) сполучниками сурядності; б) сполучниками підрядності;

в) інтонацією, розділовими знаками.

12. Чому у поданому безсполучниковому реченні стоїть двокрапка? Ми слухаємо: казку
шепоче ліщина.

а) Друга частина вказує причину, того, про що говориться в першій; б) друга частина

доповнює зміст першої;

в) друга пояснює зміст першої.


Теги: Загірняк Л.Б., Складне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 566/40


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar