Головна » Українська мова

Кроки до душевної краси. Розділові знаки між частинами складносурядного речення

Мета: ознайомити з особливостями інтонації та правилами розстановки розділових знаків між частинами складносурядного речення; поглибити знання учнів про складне речення, будову складносурядного  речення, засоби зв'язку в складносурядному реченні; розвивати уміння й навички ставити й пояснювати розділові знаки між частинами складносурядного речення; формувати інтерес до вивчення синтаксису української мови; розвивати творчі здібності, пам'ять, логічне мислення, уміння аналізувати, робити висновки; виховувати гуманне ставлення один до одного, любов до рідної мови, до природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

ХІД УРОКУ:

І. Організація початку уроку

 

Вона нічого не коштує, але багато дає.

Вона робить багатим того, кому адресована і при цьому не робить біднішими тих, хто її дарує.

Вона триває одну мить, але в пам’яті іноді залишається надовго.

Ні в кого немає такого багатства, щоб обійтися без неї, але немає й такого бідняка, який не стане від неї багатшим.

Вона робить дім щасливим, додає тепло у ділові відносини і служить паролем для друзів.

Вона – відпочинок для тих, хто втомився, світло в кінці тунелю для тих, хто впав духом, промінь світла для сумних, а також краща з усіх ліків, які придумала природа від будь-яких неприємностей. Але її не купиш, не випросиш, не позичиш, її не можна вкрасти, так як сама вона нічого не коштує, поки тобі її не подарують.

Що це?

Сьогодні Всесвітній день посмішки! (Урок проводився 7 жовтня).

(Роздаю посмішки у вигляді смайликів)

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

Лінгвістичний двобій

  Викликаю на двобій…(учні самостійно ставлять запитання на повторення й аналізують відповідь. Якщо неточно сказано, то доповнюють)

 

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку

1. Постановка проблемного запитання

Щира посмішка прикрашає людину краще будь-якої косметики, і вона починає світитися радістю.
Посміхнись – і світ посміхнеться тобі у відповідь, заплач – і залишишся плакати насамоті.

 - Чому при однакових сполучникових зв’язках різні розділові знаки в складносурядних реченнях?

 

ІV. Самостійне опрацювання учнями навчального матеріалу (робота в чотирьох групах).

Методичний коментар

Учні отримують індивідуальні картки «Чотири  кроки до успіху», де нову інформацію поділено на частини – «кроки». Кожна міні-частина, крім теоретичних відомостей, містить практичні  завдання. Усі питання обговорюються в групах. У разі потреби учні можуть звернутися за консультацією  до вчителя.

Інструкція «Як працювати з «кроками»

1. Ознайомся з теоретичною базою першого «кроку», вивчи запропонований матеріал.

2. Виконай практичне завдання.

3. Знайди на звороті картки правильну відповідь і звір зі своєю.

4. Якщо твоя відповідь правильна, переходь до …………..; якщо ж допущено помилку, ще раз опрацюй теоретичний матеріал.

5. Запиши висновок, попередньо обговоривши його в групі. Переходь до наступного «кроку».

 

ЧОТИРИ КРОКИ ДО УСПІХУ

 

ПЕРШИЙ КРОК

«Знак з’єднання»

(Кома ставиться)

Теоретична база:

Частини речення виражають одночасність, послідовність подій; протиставні або зіставні відношення; взаємовиключення або чергування дій чи явищ.
Частини речення з’єднані єднальними, протиставними або розділовими сполучниками.

Наприклад: У голубому небі прорізалися срібні зорі, і з ріки зайчиком плигав тендітний і легкий вітерець (Микола Хвильовий).

 

Завдання на осмислення

 здобутих знань

Сконструюйте з наведених пар простих речень усі можливі різновиди складносурядних. Поясніть  смислові відношення між частинами складносурядного речення.

 Зійшло сонце. Легкі хмарки пропливали по небу.

 

Проблемне запитання:

Як розрізнити, де сурядний сполучник з’єднує однорідні члени, а де предикативні частини складносурядного речення? 

Твоє міркування:________________________________________________

__________________________________________________________________

ДРУГИЙ КРОК

«Знак роз’єднання»

(Крапка з комою ставиться)

Теоретична база:

Частини речення значні за обсягом або в середині них є свої розділові знаки.

 

Завдання на осмислення

 здобутих знань

Виділіть засоби ускладнення в частинах складносурядного речення.

А за садом левада, за левадою долина, а в долині тихий, ледве журкотить, струмок, оброслий вербами й калиною та окутаний широколистий лопухами; а в цьому струмку купається опецькуватий білявий хлопчик…(М. Шумило)

Проблемне запитання:

У яких стилях доречно використовувати значні за обсягом речення? 

Твій висновок: _________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ТРЕТІЙ КРОК

«Знак наслідку, протиставлення»

(Тире ставиться)

Теоретична база:

Частини речення виражають швидку зміну подій чи причиново-наслідкові зв’язки (у другому речення висновок або наслідок дії першого).

 

Завдання на осмислення

 здобутих знань

З поданих складносурядних випишіть тільки ті, у яких між частинами потрібно ставити тире.

1. Дмухнув вітер понад ставом і сліду не стало (Т. Шевченко). 2. У хмарки зірки поховались і місяць заплив у туман (А. Метлинський).3. Туман уже піднявся і небо стало сірим (В. Бровченко). 4. В самотній келії впивай, читцю смиренний, науку мудрих книг і легкокрилий геній тебе навідає (М. Зеров). 5. Чужих два слова в пісні буде і пісня вся тоді чужа! (Д. Павличко).

Проблемне запитання:

Чи можна поміняти місцями предикативні компоненти речення з причинно-наслідковими звязками?  

Твоє спостереження:____________________________________________

_________________________________________________________________

 

ЧЕТВЕРТИЙ  КРОК

(Кома не ставиться)

Теоретична база:

Обидві частини мають спільний компонент (другорядний член речення, вставне слово,частки тільки, лише, спільну підрядну частину).
Обидві частини однотипні (називні, безособові, окличні, питальні або спонукальні речення).

Завдання на осмислення

 здобутих знань

 Проаналізуйте речення й накресліть схеми до них.   Чому кома в цих реченнях не ставиться?

1.  Лише гул од копит степом котився та трави хиталися.  2. В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі. 3. Хто режисер кінофільму і як стрічка називається? 4. Які прекрасні люди і яка багата земля! 5. Меди та пахощі живиці. 6. Весело й так хочеться співати.

Проблемне запитання:

Як розрізнити складносурядне речення, предикативні частини якого співвідносні з називними реченнями, від речення з однорідними підметами?  

Твоє дослідження:_______________________________________________

__________________________________________________________________

 

ІV. Перевірка роботи в групах

А. Презентація.

Проводиться жеребкування, згідно з яким кожна група представляє лише один «крок». Члени інших груп мають право доповнити чи виправити сказане.

Б. Перевірка практичного колективного завдання.

Учитель збирає аркуші, розвішує їх на дошці, потім по черзі викликає представників груп, кожен із яких коментує виконане завдання. Члени інших груп мають право доповнити чи виправити сказане.

 

V. Міні-практикум.

Завдання 1

Запишіть речення, поставте й поясніть розділові знаки (розділові знаки пропущено).

1. Осіннє сонце блиснуло на мить, зігріло душу – й знов похолодніло.

2. Вітерець легенький дихнув; поблизу у траві засюрчав коник; а десь далеко ударив перепел, а там, над шляхом, понеслась-полилась, наче дрібний дзвіночок, жайворонкова пісня.

3. Відтужить осінь сивими вітрами, та струсить листя клен останнє у гаях.

4. Не сплять лише цвіркуни й фонтани, та кліпа очима-зорями небо.

Оцінювання: 1 бал за кожне правильно записане  речення.

Вид перевірки: взаємоперевірка.

 

Завдання 2

Доповніть речення так, щоб в одному випадку це булі складносурядне, а в другому — просте з однорідними членами.

1. Пахне хлібом. 2. Ринуло з неба ціле море тихого світла.

Оцінювання: 2 бали за кожне правильно побудоване речення.

Вид перевірки: взаємоперевірка.

 

Завдання 3

Тестування

1. Виберіть правильне твердження:

Складносурядними називаються речення

А. Утворені з кількох простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень;

Б. Утворені з кількох простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень,поєднаних сурядним зв'язком;

В. Утворені з кількох простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень, поєднаних сурядним зв'язком, при цьому одне з речень несе в собі основний зміст, інше - додатковий.

 

2. Визначте ряд, у якому правильно наведені сурядні сполучники:

А. і, та, але, хоч, то, бо, хай, мов, й;

 Б. або...або, то...то,хоч...хоч, не тільки...а й, не тільки...але й;

 В. ні...ні, і, та, й, проте, зате, поки, аби.

 3. Виберіть правильне твердження:

У складносурядному реченні кома не ставиться:

 А. Перед сурядним сполучником і ( й );

 Б. Якщо зміст наступного речення невіддільний від змісту попереднього;

 В. Коли для обох простих речень є спільне не тільки повнозначне слово, а й неповнозначне.

 4. Укажіть речення, яке не належить до складносурядних.

 А. При згоді й малі справи міцніють, а при незгоді - великі занепадають.

 Б. І став улюбленцем донбасівського полку цей бистрий і меткий, і радісний хлопчак.

 В. Не то осені води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля.

5. Укажіть складносурядне речення, у якому правильно поставлено тире між його частинами.

 А. Минулася буря - і сонце засіяло. (М. Рильський);

 Б. Морозом скувало степ - а потім враз розгасло. (О. Гончар);

 В. Яке чудове море - і як легко дихається біля нього!

 6. Укажіть складносурядне речення, в якому правильно поставлені крапка з комою.

 А. По степові зрідка пробігали вантажні машини; й смугами зривалася пилюка.(О. Копиленко);

 Б. Все зраділо стрічаючи день; і день зрадів розцвітаючи, - ясний, теплий, погожий. (Панас Мирний);

 В. Дунув вітер понад ставом; і сліду не стало. (Т. Шевченко)

7. Укажіть речення, в якому правильно розставлені розділові знаки.

 А. Де ви працюєте й коли буде ваша відпустка?

 Б. Морозом скувало степ - а потім враз розгасло. (О. Гончар);

 В. Чи то галич налетіла чорна; чи то гору турки обступили. (Леся Українка).

     8. Між частинами складносурядного речення НЕ ТРЕБА ставити кому або тире (розділові знаки пропущено)

А Верес цвіте і на серці осінньо.

Б Осіннє сонце блиснуло на мить і тільки срібна паморозь димить.

В Теплий день розхлюпує блакить і ластівки купаються в промінні.

Г Сьогодні день вщерть сонця повен і груші гупають в саду.

Оцінювання: 0,5 бали за кожну правильну відповідь.

Вид перевірки: самоперевірка за поданим зразком.

Виставлення дев’ятикласниками підсумкових оцінок (шляхом додавання набраних балів за кожне завдання). Занесення оцінок до класного журналу (за бажанням учнів).

 

VІ. Підсумок уроку.

Що нового для себе дізналися на уроці? Чим збагатилися?

Трохи цікавого…

Посмішка завжди прекрасна, і вона відкриває внутрішній світ людини.

1.    Уперше ми посміхаємося після 1-1,5 місяців свого життя;

2.    Є 19 видів посмішок;

3.  Чоловіки посміхаються менше за жінок у 2 рази (і даремно, бо за статистикою ми цінуємо чоловічу усмішку більше, ніж навіть погляд!!!);

4.    Щоб посміхнутися, ми використовуємо 14 м’язів на обличчі;

5.    Дорослі усміхаються 15 разів в день, тоді як дошкільнята – 400;

6.  Існує Всесвітній день посмішки (святкується з 1999 року в першу п’ятницю жовтня);

    7.    Смайлик (зображення посмішки) народився в 1963 році (дві крапки та дуга на жовтому фоні).

 

VІІ. Рефлексія.

Згадай, що усмішка – це джерело в пустелі,

Це промінь світла в царстві темноти.

Тому не закривай ніколи двері

До світлої душевної краси.

 

 - Що б ви запропонували, щоб ваша посмішка стала більш щирою, природньою?

 - Я пропоную простий і забутий спосіб, яким ви можете користуватися завжди, це - комплімент. Обміняйтеся компліментами з товаришем по парті запишіть до зошитів.

 - Посміхайтеся частіше й будьте здорові та щасливі!

 

VІІІ. Домашнє завдання.

Обов’язкове загальне. Опрацювати правила за підручником, скласти «шпаргалку» виучуваного матеріалу.

Обов’язкове на вибір:

1. Прочитайте пейзажний етюд. Запишіть, ставлячи розділові знаки. Накресліть схеми складносурядних речень.

Сьогодні теж ішов дощ. Почався він якось непомітно. Я пропустила його народження. Великі краплі легко торкнули скло  і воно радісно задзвеніло у відповідь та я не відразу почула його передзвін. Але краплі ставали все сильніші й настирливіші примушуючи скло виправдовуватися голосніше. Нарешті я підняла голову і дощик зрадівши застукав із подвійною силою ніби вітаючи мене. Він дзвенів склом шарудів листям і торкав тонкими пальцями парасольки та капюшони перехожих. З неба лилася фантастична музика й летіли яскраві прозорі кульки. Скоро все це перетвориться на радісну веселку.

2. Складіть твір-мініатюру «Що означає посмішка для вас і для чого вона потрібна?», уживаючи складносурядні речення.

3. Добудуйте складносурядні речення, підкресліть граматичні основи.

Я люблю читати, і …. То стискається над улюбленими сторінками серце, т о …. Нічого не замінить мені спілкування з улюбленою книжкою, але …. Художнє слово полонило мене, проте ….

Художнє слово полонило мене, проте …. 


Теги: Пасько І.А., складносурядне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 879/121


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar