Головна » Українська мова

Документи щодо особового складу

Мета заняття:

 навчальна:  навчити студентів укладати  документи щодо  особового складу (заява, автобіографія, характеристика, резюме); звернути увагу на їх реквізити, особливості їх складання і мовленнєве оформлення в офіційно-діловому стилі;

розвиваюча: сприяти розвитку  вмінь студентів використовувати набуті знання на практиці; розвивати логічне мислення, формувати навички оформлення ділової документації;

виховна: виховувати культуру ділового спілкування,  прищеплювати любов до слова.

Вид заняття: практичне

Методи та форми проведення заняття: мозковий штурм, захист проектів,  ділова гра, практична робота,  фронтальна бесіда, “асоціативний кущ”.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, світова та українська література.

Технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання.

 

Методичне забезпечення: НМР, ватман, маркери, роздатковий матеріал: зразки резюме, картки з реквізитами документів, картки з завданнями.

 

Література

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К: МАУП, 2002.

Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2009.

Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2010.

 

ЗМІСТ І ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ

І.   Організаційна частина:

•    Відмітка в журналі відсутніх;

•    перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії,  обладнання;

ІІ. Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів.

Мозковий штурм.

Що таке документ?
Які вирізняються види документів:

за найменуванням? (заяви, листи, довідки, протоколи...);
за походженням? (службові й особисті);
за місцем виникнення? (внутрішні та зовнішні);
за призначенням? (організаційні, розпорядчі, довідково – інформаційні, обліково – фінансові, господарсько – договірні, щодо особового складу);
за напрямом? (вхідні й вихідні);
за формою? (стандартні (типові) та індивідуальні (нестандартні));
за строками виконання? (безстрокові, термінові, дуже термінові);
за ступенем гласності? (загальні, таємні, для службового користування);
за стадіями створення? (оригінал, копія, виписка, дублікат)
за складністю? (прості та складні);
за строками зберігання? (постійного, тривалого (понад10 років), тимчасового (до 10 років));
за технікою відтворення? (рукописні, відтворені механічним способом);

Як називаються елементи документа?
Назвіть основні реквізити документів за державним стандартом.

ІІІ.   Повідомлення теми, мети та завдань заняття.

Тема нашого сьогоднішнього заняття: укладання документів щодо особового складу.

Очікувані результати:

Навчитися складати документи щодо особового складу;
Закріпити набуті раніше знання;
Сформувати навички оформлення ділової документації;
Працювати над культурою ділового спілкування.

План заняття.

     1.  Заява, її призначення, реквізити. Правила оформлення заяви.

Автобіографія, її призначення та реквізити. Вимоги до написання автобіографії.
Характеристика,  її призначення та реквізити. Вимоги до написання.
 Резюме, його призначення та реквізити. Вимоги до написання резюме.

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя

Сучасне суспільство вимагає від нового покоління уміння плідно і творчо працювати в усіх галузях суспільного життя. Разом з тим зростають вимоги і до мовної підготовки спеціалістів. Знання з теми, яку ми сьогодні розглянемо,  будуть потрібні вам протягом всього життя, як у професійній діяльності, так і у звичайному житті.

Щоб довести актуальність і необхідність вивчення даної теми, хочеться згадати видатний твір М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Цей роман можна назвати «паперовим» романом, адже в ньому ми можемо зустріти такі документи: заява, телеграма, контракт, протокол, розписка, довіреність тощо.

     Згадаймо як Іван Бездомний, який був свідком загибелі Берліоза та вражаючої поведінки  Бегемота, Фагота та Воланда, намагається написати заяву до міліції.

    Демонструється епізод   фільму «Майстер та Маргарита».

  Щоб не опинитися на місці героя та не допустити таких «помилок», сьогодні ми ознайомимося з документацією щодо особового складу.

До цієї групи документів належать: заяви, накази щодо особового складу, автобіографія, характеристика, резюме, контракти з найму працівників, трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів, особова справа. Найчастіше ми маємо справу з таким документом, як заява.

 

V. Формування вмінь і навичок студентів.

1. Виклад нового матеріалу.

Студенти поділяються на 4 групи. Виклад нового матеріалу відбувається у формі презентацій від робочих груп.

1 група

Заява - це документ, який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб, адресовану установі або посадовій особі. Це один з найпоширеніших у справочинстві документів.

Заяви бувають особисті та службові.

Особиста заява містить прохання особи до керівника розділу чи підрозділу,  її пишуть власноручно в одному примірнику.

Службову заяву укладає посадова особа від власного імені або від імені організації до посадової особи іншої організації, структури тощо, її можна відтворити механічним способом у декількох примірниках. Службова заява містить додаткові реквізити (назву та адресу організації, вихідний номер документа тощо).

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні і зовнішні.

У зовнішній особистій заяві обов'язково зазначають повну домашню адресу чи відомості документа (паспорта), а у зовнішній (службовій) - повну поштову та юридичну адресу установи, підприємства, організації.

У внутрішній заяві зазначати адресу і паспортні відомості не обов'язково.

Темами внутрішніх заяв студентів можуть стати прохання про надання академічної відпустки, матеріальної допомоги чи права поселення у гуртожитку, про переведення в іншу групу, прохання звільнити від занять, дозволити достроково складати сесію та ін. Змістом заяв з кадрових питань може бути: прохання про зарахування на певну посаду чи звільнення з посади, переведення з однієї посади на іншу, надання чергової відпустки чи відпустки за власний рахунок, надання путівки в санаторій тощо.

Різновидами заяви є заява-зобов'язання (прохання про надання позики), заява про відкриття рахунка, позовні заяви (прохання про притягнення до відповідальності, відшкодування збитків, захист честі та ін.).

Заяви бувають прості і складні (містять відомості про додатки).

Класифікаційні ознаки заяви як документа:

 - за походженням — особистий (містить прохання окремої особи) чи службовий (містить прохання установи, організації);

 -  за місцем створення — внутрішній;

 - за призначенням — щодо особового складу;

 - за формою — індивідуальний;

 - за ступенем гласності — звичайний;

 - за стадіями створення — оригінал;

 - за терміном зберігання — безстроковий.

Заява складається з таких реквізитів.

1. Відомості про адресата (назва посади, повна назва установи, прізвище та ініціали керівника із зазначенням наукового звання, якщо особа, на ім'я якої подають заяву, має його).

2.  Відомості про адресанта (назва посади, прізвище, ім'я, та по-батькові особи, яка звертається із заявою, іноді адреса, телефон, паспортні відомості).

3. Назва виду документа.

4. Текст.

5. Перелік додатків (документів, які додають до заяви на підтвердження її правочинності чи вагомості аргументації).

6. Дата.

7. Підпис.

Примітки до оформлення реквізитів.

1.   Відомості про адресата пишуть з великої літери праворуч; назву посади, прізвище посадової особи подають у давальному відмінку, чергуючи закінчення -ові, -еві (-єві) з -у (-ю). Якщо заяву адресовано до організації, то її назва має мати форму родового відмінка з прийменником до, напр.:

До профкому

Донецького коледжу

будівництва та архітектури

2. Відомості про адресанта подають без прийменника від з малої літери, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка звертається із заявою, ставлять у формі родового відмінка, крапки в кінці останнього слова немає. Прийменник від вживаємо лише тоді, коли прізвища адресата й адресанта заяви є співзвучними або однаковими і їх треба розмежувати. Серед даних про особу, котра звертається із заявою, номер і серія паспорта ставляться лише тоді, коли у заяві йдеться про виплату грошей;

3. Назву документа пишуть з великої літери посередині рядка, крапки не ставлять.

4. Текст починають писати з абзацу та з великої літери. Найважливішим елементом заяви є текст, який має таку структуру:

а)  прохання (прошу надати, прошу звільнити, прошу дозволити, прошу перевести тощо);

б)  обґрунтування прохання (у зв'язку з..., оскільки...., відповідно до... тощо).

5. Додаток як підстава заяви містить перелік документів, які додають до неї, із точним формулюванням характеру чи вигляду документа, зазначенням кількості сторінок, напр.: довідка (форма), фотокартки (кількість і розмір) тощо.

Оформляють додатки кількома способами:

а) після тексту з абзацу пишуть До заяви додаю і подають повні назви документів у формі знахідного відмінка;

б) після тексту пишуть До заяви додаються такі документи ( назви доданих документів ставляться у знахідний відмінок: довідку, автобіографію) або Додаток і вказують назви документів у формі називного відмінка.

6. Дату написання заяви пишуть зліва без абзацу.

7. Підпис адресанта - праворуч.

 

2 група

Автобіографія  -це документ, у якому особа подає опис свого життя і діяльності. Автобіографія - обов'язковий елемент особової справи.

Документ має незначний рівень стандартизації. Виклад іде від імені першої особи в хронологічному порядку, є вичерпний, але лаконічний. Кожне важливе нове повідомлення починають писати з нового абзацу.

Крім автобіографії як точного документа, існує форма автобіографії-розповіді з елементами опису, характеристикою людей, що у ній згадуються, образними мовними засобами. Такі автобіографії подають зазвичай видатні люди, творчі особистості.

Слово викладача.

Автобіографію у художньому стилі ми часто зустрічаємо  в художній літературі. Наприклад: Айзек Азимов «Доки свіжа пам’ять”,  Ганс Христиан Андерсен «Казка мого життя», Максимільян  Волошин «Автобіографія», Чарльз Дарвін «Автобіографія», Микола Костомаров «Автобіографія»,  Бенджамін Франклин  «Автобіографія», Максим Горький “Дитинство”, «В людях» та «Мої університети», Лев Толстой «Дитинство»,  Олександр  Довженко « Зачарована Десна», Остап Вишня    « Моя автобіографія».

Давайте згадаємо як же Остап Вишня  у автобіографії подає відомості про народження: “У мене нема жодного сумнiву в тому, що я народився, хоч i пiд час мого появлення на свiт бiлий i потiм - рокiв, мабуть, iз десять пiдряд - мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку.”

Про отриманні освіти Остап Вишня пише: ” Потiм - оддали мене в школу.

      Школа була не проста, а Мiнiстерства народного просвещенiя. Любив я не тiльки його, а й його лiнiйку, що ходила iнодi по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тодi "система" була, i ходила вона завжди, коли було треба, i нiколи люто.

Відомості про родину Остап Вишня подає так:  ” Батьки мої були як узагалi батьки.

Батько взагалi не дуже любив про родичiв розказувати, а коли, було, спитаєш у баби (батькової матерi) про дiда чи там про прадiда, вона завжди казала:

      - Отаке стерво було, як i ти оце! Покою вiд їх не було.

      Про материну рiдню так само знаю небагато. Тiльки те й пам'ятаю, що частенько, було, батько казав матерi:

      - Не вдалася ти, голубонько, у свою матiр. Царство небесне покiйницi: i любила випити, i вмiла випити. А взагалi батьки були нiчого собi люди. Пiдходящi. За двадцять чотири роки спiльного їхнього життя, як тодi казали, послав їм господь усього тiльки сiмнадцятеро дiтей, бо вмiли вони молитись милосердному. ”

Класифікаційні ознаки автобіографії як документа:

за походженням — особистий;
за місцем створення — внутрішній;
за призначенням — щодо особового складу;
за формою — індивідуальний;
за ступенем гласності — звичайний;
за стадіями створення — оригінал;
за терміном зберігання — безстроковий.

Автобіографія має такі основні реквізити:

Назва документа.
Текст.
Дата написання.
Підпис.

У тексті мають бути такі відомості:

Прізвище, ім'я, по батькові.
Дата народження: число, місяць (словом), рік.
Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна, якщо за межами України, так, як зазначено у свідоцтві про народження).
Відомості про навчання (повне найменування навчальних закладів, назви отриманих спеціальностей, так, як зазначено в дипломі).
Відомості про трудову діяльність (час праці, найменування посади і місця праці).
Відомості про громадську роботу.
Короткі відомості про склад сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада та місце праці / навчання).

Примітки до оформлення реквізитів.

Назва виду документа пишеться посередині рядка, рядком нижче від верхнього поля аркуша.
Подаючи відомості про членів сім'ї, не зазначають число і місяць народження, а лише рік.
Окрім нинішнього прізвища матері, у дужках подають її дівоче прізвище.
Щодо складу сім'ї: неодружені особи подають відомості про батьків, сестер, братів, які не мають своєї сім'ї; одружені подають відомості про членів власної сім'ї - чоловік / дружина, діти.
Домашньої адреси подавати не треба.
 Обов’язковою вимогою є установлене написання дат: 18 червня 1981 року, у березні 1980 року.
 Якщо довелось змінювати прізвище, ім’я, слід назвати причину, час, колишнє ім’я.

 

3 група

Характеристика - це документ, в якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу, дано оцінку його ділових та моральних якостей.

Характеристику складають на вимогу самого працівника або на письмовий запит іншої установи. Характеристика може бути потрібна при вступі до навчального закладу, висуванні на виборні посади, при обранні за конкурсом, атестації працівника тощо.

Класифікаційні ознаки характеристики як документа:

за походженням — службовий;
за місцем створення — зовнішній;
за призначенням — щодо особового складу;
за напрямом — вихідний;
за формою — індивідуальний;
за ступенем гласності — звичайний;
за стадіями створення — оригінал (видається працівникові), копія (підшивається до особової справи);
за терміном зберігання — безстроковий.

Реквізити документа:

Назва виду документа (посередині).
Анкетні відомості особи, якій видається характеристика (прізвище, ім'я, по-батькові, посада (вчений ступінь і звання), рік народження, національність, освіта — справа у стовпчик.
Текст, який містить такі відомості:

а)  трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі, на якій посаді);

б) ставлення до службових обов'язків (ставлення до роботи, підвищення професійного та наукового рівня, досягнення, урядові нагороди, заохочення, дотримання трудової дисципліни);

в) громадська діяльність;

г) моральні якості (риси характеру, ставлення до колег);

д) висновки (пропозиції, рекомендації щодо працівника, призначення характеристики);

Дата (ліворуч).
Назва посади, прізвище та ініціали і підпис відповідальної службової особи.
Гербова печатка організації, яка видала характеристику.

Примітки до оформлення реквізитів.

Анкетні відомості (у правій половині аркуша) подають у формі родового відмінка (без прийменника),
Текст пишуть від третьої особи. Кожне нове повідомлення починають з абзацу.
Дієслівні форми минулого часу використовуються у тексті характеристики, якщо характеристика видається випускникові або працівнику, який звільняється.
Дієслівні форми теперішнього часу використовуються у тексті характеристики, якщо у цьому документі йдеться про працівника (учня, студента), який на момент складання характеристики працює (навчається) і продовжуватиме працювати (навчатися);

 

4 група

Резюме - це документ, що містить коротку інформацію про особисті, освітні, професійні відомості людини, яка його складає.

Це один з найефективніших засобів пошуку роботи. Документ стає конкурентоспроможним завдяки своєму вигляду і змісту. Резюме потрібно обов'язково скласти на комп'ютері і видрукувати на якісному білому папері. Важливо розмістити резюме на одній сторінці, максимум - на двох. Особливості викладу в резюме - стислість, конкретність, точність, динамічність. Головний принцип подання інформації - вибірковість (потрібно включати тільки ті факти, які важливі для посади, на яку особа претендує).

Є три форми резюме:

звичайне, або стандартне (довільне),
  хронологічне, що висвітлює досвід за роками,
  функціональне, яке демонструє освіту та потенціал автора, висвітлює професійні здібності, підтверджені попередніми роками діяльності.

Відбір елементів тексту та послідовність розміщення реквізитів залежить від обраної форми документа.

Резюме має такі класифікаційні ознаки як документа:

за походженням — особистий;
за місцем створення — зовнішній
за призначенням — щодо особового складу;
за напрямом — вхідний;
за формою — індивідуальний;
за ступенем гласності — звичайний;
за стадіями створення — оригінал;
за терміном зберігання — безстроковий.

Реквізити резюме:

Назва виду документа (посередині).
Текст документа, який складається з таких блоків:

а) інформація для контакту (поштова домашня адреса - у лівому Кутку аркуша, телефон (разом із кодом міста), факс, електронна адреса - справа);

б) ім'я, прізвище (у називному відмінку);

в) мета (заміщення вакантної посади, участь у різноманітних заходах і проектах тощо) написання документа;

г) відомості про освіту (роки навчання, повна назва навчальних закладів, у яких навчалися, із зазначенням факультету та спеціальності);

д) відомості про професійний досвід (назва посади, яку займає особа, та назви попередніх посад і місця праці із зазначенням стажу роботи);

е) особисті відомості (рік народження, національність, громадянство, сімейний стан);

є) додаткова інформація (володіння іноземними мовами і комп'ютером, наявність прав водія, закордонного паспорта, членство у фахових організаціях, партіях, коло зацікавлень, якщо воно пов'язане з майбутньою роботою, ділові риси та ін.);

ж) вказівка про можливість надання рекомендацій.

Примітки до оформлення реквізитів.

1.  Найефективнішим засобом зв'язку з претендентом на посаду є телефон, тому подавати його потрібно обов'язково (домашній, робочий, стільниковий чи контактний).

2.  Ім'я та прізвище пишуть посередині аркуша і виділяють великим жирним шрифтом.

3. Усі інші блоки варто також подавати так, щоб вони не зливалися у суцільний текст, а чітко вирізнялися і легко читалися; виділити заголовки, подбати про те, щоб оформлення було в одному стилі.

4. Усі події описують не в прямому, а у зворотному часовому порядку, тобто спочатку вказують останнє місце праці, навчання.

5. Випускники і студенти розташовують розділ „Освіта" перед розділом „Досвід роботи". Потрібно зазначати лише середні спеціальні та вищі навчальні заклади, у яких навчалися або вчаться. Тут описують і аспірантуру, курси або інші форми підвищення кваліфікації. Можна повідомити про відзнаки, наголосити на тих вивчених дисциплінах, які відповідають майбутній посаді. Що більше часу минуло після закінчення навчального закладу, то менше місця цей пункт займає в резюме.

6. У багатьох випадках розділ „Досвід роботи" („Професійна діяльність") є основним, тому його потрібно продумати і заповнити особливо ретельно. Зазначають роки (місяці) праці, посаду, повну назву установи (фірми, підприємства чи організації); можна коротко описати сферу і напрями діяльності, функціональні обов'язки, але намагатися, щоб це було системно, тоді кар'єра спостерігатиметься виразніше. Не потрібно охоплювати весь трудовий стаж, а лише виділити два-три місця праці (за останні 10 років). І навпаки, якщо досвіду немає, то цей розділ не подають. Можна також як досвід вказати практику, яку проходять студенти під час навчання.

7. У частині „Особисті відомості" зазначають вік, вказуючи лише рік народження або кількість років, про сімейний стан пишуть: заміжня/незаміжня або одружений / неодружений; дітей називають за статтю і віком.

8. У „Додатковій інформації" варто насамперед сказати про ступінь володіння іноземними мовами та навички роботи з комп'ютером.

Рівень знання іноземної мови можна оцінити за такою градацією: досконало, вільно, добре, зі словником, на розмовному рівні. Не потрібно завищувати рівень знання мови. Доцільно вказати, яка мова є рідною.

Працювати з комп'ютером можна вміти на рівні користувача чи програміста, варто чітко вказати мови і програми, які знаєте. Важливу роль відіграє знання Інтернету, вміння користуватися електронною поштою, володіння бухгалтерськими програмами, а також спеціальними, наприклад, графічними редакторами, тощо.

Знання оргтехніки передбачає вміння працювати з офісними міні-АТС, ксероксом, факсом.

Наявність водійського посвідчення, закордонного паспорта, власного автомобіля, ПК також може мати значення. Додатково вказують закінчені курси, вміння, які для майбутньої роботи будуть доречні.

Перелічуючи ділові риси, досить назвати три-чотири, які є вагомими для обраної посади, наприклад, відповідальність, порядність, комунікабельність, креативність, врівноваженість, мобільність, організаторські здібності, безконфліктність.

9. Вислови Рекомендації будуть надані на вимогу або При потребі подам рекомендації можна вміщувати лише в тому разі, якщо такі рекомендації справді існують.

10. Не варто перенасичувати документ великою кількістю інформації, головне, щоб текст характеризував автора як досвідченого, надійного, перспективного працівника. Потрібно надавати перевагу позитивній інформації, зосереджувати увагу на досягненнях. Уся інформація, викладена в резюме, має бути достовірною.

11. Не варто описувати причини, через які пішли з попередньої роботи, фізичні характеристики; зазначати вимоги до зарплати; додавати фотографію, якщо цього спеціально не передбачено; називати імена людей, які дають рекомендацію.

Останніми роками вага резюме у процесі пошуку роботи зросла. Це перший погляд на особу, яка прагне зайняти певну посаду, очима роботодавця чи кадрового агентства, тому від чіткості форми і дохідливості змісту документа залежить, чи свій шанс особа-претендент зможе використати. На перегляд резюме витрачають 2-3 хвилини, і якщо воно не привернуло уваги, - отже, не спрацювало.

Резюме можна надсилати до установи, що оголосила про наявність вакантної посади (як паперовий чи електронний варіант), або розміщувати в Інтернеті на спеціалізованих мережевих сайтах. Рукописний варіант неприпустимий.

Для кожного нового місця праці бажано складати окреме резюме, правильно розставляючи акценти саме на тих навичках і знаннях, які потрібні для цієї пропозиції. Непогано скласти резюме двома мовами; резюме іноземною мовою має відповідати правописним і стилістичним нормам, бути оформлене за тими самими вимогами, що ставляться й до резюме українською мовою.

 

2. Практичні вправи та завдання

 

Завдання1.

Утворіть форму родового та давального відмінка однини прізвищ.  (Фронтальне опитування)

Каєта, Огільчак, Панченко, Узунов.
Відповідь
Каєта – Каєти, Каєті.
Огільчак –Огільчак, Огільчак.
Панченко –Панченка, Панченку
Узунов –Узунова, Узунову.

 

Завдання 2

Подані слова та словосполучення запишіть у Р.в. та Д.в. однини.

Проректор, завідувач відділу, комендант гуртожитку, студент, заступник директора. (Взаємоперевірка робіт)

Відповідь.

Проректор – проректора, проректору;

 завідувач відділу, - завідувача відділу, завідувачу відділу;

комендант гуртожитку – коменданта гуртожитку, коменданту гуртожитку;

 студент – студента, студенту;

 заступник директора  - заступника директора, заступнику директора.

 

Завдання 3

Відредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.

1.Я, Ханенко Наталія Леонідівна, дуже прошу Вашого дозволу прийняти мене на роботу  економістом планового відділа.

Відповідь.

Прошу Вас прийняти мене (на посаду економіста) економістом планового відділу.

До заяви додаю:

копію паспорта;

копію диплома про вищу освіту;

автобіографію;

медичну книжку;

4 фотокартки.

2. Прошу відпустити мене у відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія з 15 по 20 червня 2011року.

Відповідь

Прошу Вас надати мені відпустку без збереження заробітної плати з 15 по 20 червня, у зв’язку з  екзаменаційною сесією.

 

Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох тисяч гривнів на  6 місяців.

Відповідь.

Прошу Вас надати мені кредит у розмірі 2000 (Двох тисяч гривень) терміном на 6 місяців.

Завдання 4

Допишіть відсутні анкетні дані студента.

Характеристика

студента економічного факультету

Васильєва Микити Ігоровича

Відповідь

Характеристика

Васильєва Микити Ігоровича,

студента економічного факультету

Донецького національного

університету,

1995року народження

 

Завдання 5

Підготуйте такі  розділи резюме.

Освіта:

Знання мов:

Навички роботи з комп’ютером:

Ділові якості:

Відповідь

Освіта: 2010-2013р. – навчання в Донецькому  коледжі  будівництва та

             архітектури за спеціальністю “Економіка будівництва”

Знання мов: вільно володію російською, українською, англійською мовами.

Навички роботи з комп’ютером: користувач ПК з навичками володіння

               електронною поштою, інтернетом, володію програмою 1С.

Ділові якості: порядність, відповідальність, організаторські здібності,

               мобільність, комунікабельність.

 
Завдання 6

Прочитайте подану автобіографію; відредагуйте текст, додайте відсутні дані. (Робота в групах)

Моя автобіографія

Я, Бугайова Ольга Володимирівна, народилася в м. Бахмач Чернігівської області.

Закінчила Бахмацьку середню школу № 3.

На протязі 1980-1985 рр. навчалась у інженерно-будівельному інституті.

Призначили працювати інженером тресту «Київміськбуд».

Приймаю участь в громадській роботі: голова профкому тресту.

Одружена, маю доньку.

Дата                                                                            Підпис

 

Завдання 7.

Знайдіть помилки в оформленні автобіографії. Відредагуйте і запишіть.

(Коментоване письмо)

1)Шевченко Василь Павлович, я народився 03,10,1970 р, в києві.

2) 1987 року прийшов на фізико-математичний факультет київського національного університету Тарас Шевченко.

3) В час навчання робив старостою групи.

4) За посвідкою о народження я значусь как  Петренко Аліна Валер’янівна.

 

Відповідь

Я, Шевченко Василь Павлович, народився  3 жовтня 1970року  в м.Києві.
У 1987 році вступив  до Київського національного університету на фізико – математичний факультет.
Під час навчання був старостою групи.
У свідоцтві про народження записана як Петренко Аліна Валер’янівна.

 

VІ. Узагальнення і систематизація вмінь і навичок

1. Фронтальна бесіда.

Які папери належать до документації щодо особового складу?
Охарактеризуйте заяву? Назвіть реквізити заяви?
 Поясніть, яка відмінність між простою та складною заявами.
 Що таке резюме?
 Яких правил слід дотримуватися, складаючи резюме?
 Порівняйте автобіографію і резюме.
 Що таке характеристика?
 Від якої особи викладається текст характеристики? (Текст викладається від третьої особи.)
У скількох примірниках складається характеристика?
Які реквізити повинні бути в характеристиці?
Хто підписує характеристику?

 

2. Ділова гра “Склади документ”

Кожна з робочих груп отримує картки з реквізитами документів: заяви, характеристики, автобіографії, резюме, з яких потрібно скласти документ.

 

3. Вправа “Асоціативний кущ”

Які асоціації викликають у вас документи щодо особового складу.

Студенти групи описують асоціації щодо певного документа і розміщують їх на листі ватману. Презентують свої роботи.

 

VІІ. Підведення підсумків заняття.

Сьогодні ми з вами поглибили й удосконалили свої знання щодо оформлення ділової документації. Ми з вами вже знаємо, що оформлення ділових паперів – це “гра за правилами” і цих правил ми повинні дотримуватись. Як говорив Олександр Дюма: ”...пера, чорнила і паперу завжди боявся більше, ніж шпаги або пістоля”. Головний герой роману “Граф Монте Крісто” Едмон Дантес змарнував 14 років свого життя у в’язниці через вдало складений документ.  Він помстився тим людям, які це зробили, але це не змогло повернути йому молодість, кохану жінку, батька, а головне добре ім’я. Отже,  складаючи будь – який документ ви повинні  дотримуватися правил і вимог, чітко розуміючи як цей документ може змінити ваше життя.

                       

[Изображение 018.bmp]                   

Кадр із фільму "В'язень замку Іф"

 

VІІІ. Домашнє завдання.

Вивчити теоретичний матеріал.

Скласти заяву, характеристику, автобіографію, резюме.


Теги: Ділові папери, Сапожкова О.О.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1666/49


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar