Головна » Українська література

Творчість І. П. Котляревського - новий етап у розвитку національного самоусвідомлення українців

До вашої уваги плани-конспекти уроків української літератури 9 клас з теми «Нова українська література. Творчість І.П.Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення українців» із використанням інноваційних технологій, зокрема інтерактивних (у тому числі методів і прийомів критичного мислення).

Основним завданням кожного уроку є виконання різних видів практичних робіт, які б забезпечили застосування таких мисленнєвих операцій, як: аналіз, синтез, оцінювання.

Застосування методів і прийомів критичного мислення забезпечить:

розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, особливо із текстом: знаходити необхідний матеріал, розуміти і оцінювати події, факти, вчинки персонажів;
удосконалення навичок структурувати, обмірковувати, усвідомлювати, систематизувати матеріал, виділяти головне;
збагачення досвіду висловлювання власних суджень, підбір переконливих аргументів;
набуття практичних навичок застосування знань у повсякденному житті.

Під час вивчення даної теми застосовувалися такі методи і прийоми критичного мислення: робота з текстом – читання з маркуванням, створення асоціативних кущів, сенквейнів, робота з таблицями, «Мікрофон», «Займи позицію», «Мозковий штурм», ПОПС – формула, різні види само оцінювання.

Найефективнішими формами роботи є парна та групова. Це групи дослідників-науковців: «Біографи», «Бібліографи», «Літературознавці»; групи творчих особистостей: «Юні художники», «Юні актори», «Техніки».

Остапенко Людмила Василівна – вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи I-IIIступенів №5  ім. В. М.Чорновола м. Радомишля Житомирської області.

 

Урок української літератури у 9 класі

 

Тема: Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці    ХVIII cт. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями. Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці.

Мета: допомогти учням усвідомити суспільно-історичні умови становлення нової української літератури, різних її напрямів – класицизму, реалізму, бурлескно-стильової течії; з’ясувати особливості розвитку фольклористики, етнографії; визначити найвидатніших митців того часу;

розвивати навички співставлення, аналізу суспільних та культурних явищ, виділення головного та узагальнення, вміння користуватися знаннями з інших предметів, грамотно висловлювати власні думки;

  виховувати гордість за художні досягнення нашого народу, його історію, культуру.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Очікувані результати.  Після цього уроку учні:

зможуть визначати суспільно-історичні умови, які дали поштовх до зародження та розвитку нової української літератури;
переконаються, що художня література – невід’ємна складова історичного процесу;
пізнають імена найвизначніших постатей українського письменства кінця ХVIII   поч. ХIХ ст.;
збагатять словниковий запас новими літературними термінами: літературний напрям, мистецька течія, просвітництво, класицизм, реалізм.

Форма проведення: урок з використанням мультимедійних технологій.

Обладнання: карта «Україна наприкінці ХVIII  ст.», портретна галерея письменників: І.П.Котляревський, Г.Ф.Квітка-Основ’яненко, М.Шашкевич, Т.Г.Шевченко, Л.І.Глібов, М.О.Вілінська, книжкова виставка, словник літературознавчих термінів.

Епіграф до уроку: Життя коротке, а мистецтво вічне. (Гіппократ)

 

ХІД УРОКУ:

І Виклик

Орг. момент
Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.» Життя коротке, а мистецтво вічне», - сказав колись Гіппократ.

 - А ви погоджуєтесь з цією думкою?

Так, мистецтво – це пізнання світу, в якому живемо, екскурс у його минуле, сьогодення та погляд у майбутнє.

- Як на вашу думку, література і розвиток суспільства – єдине ціле?

Певно що так. Література – це життя, вона порушує найважливіші суспільно-політичні й морально-етичні проблеми, стоїть на захисті інтересів людини. Незважаючи на надзвичайно складні суспільно-історичні умови розвитку України наприкінці ХVIII  ст., відбулося слов’янське відродження, яке дало поштовх  для зародження та розвитку нової української літератури. Про це ми й поведемо мову на нашому уроці.

Оголошення теми уроку, очікуваних результатів.(слайд 1, 2)
Актуалізація опорних знань школярів.

Літературна розминка (ПОПС-формула: вчитель демонструє портрети визначних історичних постатей, а учні пояснюють їх роль у становленні та розвитку української літератури. Слайди 3-10: князь Володимир, князь Ярослав Мудрий, Нестор Літописець, Володимир Мономах, Феофан Прокопович, Григорій Грабянка, Самійло Величко, Іван Вишенський, Г.С.Сковорода). Підсумки.

II Усвідомлення

Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1.Лекція вчителя. План.

-  Суспільно-історичні умови розвитку України наприкінці ХVIII  ст. (робота з таблицею, картою. Слайд 11)

 

Як ви вважаєте: чи можливий розвиток літератури у таких складних умовах?
Зародження нової української літератури, розвиток фольклористики.

Українці, згідно з інструкцією російської цариці, підлягали суцільній русифікації: скрізь закривали українські школи, заборонялося вивчення української мови в колегіумах і Києво-Могилянській академії, припинялося друкування українських книжок. Російська мова стає літературною мовою. Але попри всілякі заборони, українська мова звучала на устах її носіїв – народу. Це був час появи визначної постаті в історії української літератури І.П.Котляревського. Його твір «Енеїда – велична панорама життя й побуту різних суспільних верств українського народу ХVIII  ст., перша друкована книга, написана живою розмовною народною мовою. Цей твір – крок до зближення літератури з реальним життям, піднесення народної мови до рівня літературної. Кінець ХVIII  поч. ХІХ ст. – час зацікавлення фольклором. У цей час одна за одною виходять друком збірки українських пісень М.Максимовича, М.Цертелєва, «Опис українського весілля» Г.Калиновського, «Запорозька старовина» І.Срезневського та ін.

-  Основні художні напрями. Найвизначніші постаті того часу.

Словникова робота (слайд 12)

Літературний напрям – складова частина літературного процесу в межах однієї епохи і нації.

Просвітництво – ідейний рух, безмежна віра в перемогу освіти й розуму – у ХVIII  ст. охопив усі європейські країни, у тому числі й Україну.

Робота з таблицею (слайд 13) та визначення літературознавчих термінів за словником.

 

ІІІ Рефлексія

Інтерактивна технологія «Мозковий штурм»

Які висновки можна зробити щодо розвитку українського суспільства у ХVIII ст.?  Орієнтовні відповіді:
суспільство пережило складні зміни: руйнування Запорозької Січі, запровадження кріпацтва привело до стихійних народних повстань на захист своїх прав;
царизм заборонив українську мову, відбувалася масова русифікація;
український народ зберіг рідну мову, пісні, звичаї – це стало однією із форм боротьби проти соціального і національного гніту за свої права на життя;
на весь світ зазвучала українська мова в «Енеїді» І.П.Котляревського.

Так, це підтверджує думку Гіппократа, що життя змінне, швидкоплинне, а мистецтво – вічне.

Займи позицію:

 У час інформаційних технологій книга, художня література необхідні? Так, сумніваюсь, ні.

Самооцінювання (таблиця додається).
Підсумок учителя. Художня література – невід’ємна складова життя людини, яка навчає, як жити, підказує, як вирішити складні життєві проблеми. Врешті-решт, гарне художнє слово, цікава думка, влучний вислів приносять людині естетичну насолоду. Не цурайтеся книжок, читайте і  насолоджуйтеся!
Домашнє завдання ( слайд 14) Зміст статті підручника ст.94-97 (О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко К.,Грамота, 2009)

Група «Біографи» Життєвий шлях І.П.Котляревського.

Група «Бібліографи» Огляд творчості.

Розпочати читати «Енеїду» І-ІІІ частини.

Таблиця самооцінювання

 

Тема: І.П.Котляревський. Творчість письменника – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення українців. Історія створення «Енеїди». Ідейно-тематичне спрямування, проблематика твору.

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом письменника, спонукати до читання творів, розкрити історію написання «Енеїди», її ідейно-тематичне спрямування, проблематику;

розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення головного, уміння аналізувати прочитане, грамотно висловлювати власні судження;

виховувати почуття пошани до великих творців, до художньої літератури.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування умінь і навичок.

Очікувані результати. Після цього уроку учні:

дізнаються  про життєвий і творчий шлях основоположника нової української літератури І.П.Котляревського, історію створення «Енеїди»;
зможуть визначати особливості бурлескно-травестійного твору;
з’ясують ідейно-тематичне спрямування «Енеїди»;
поповнять  словниковий запас, а саме: пародія, поема, бурлеск, травестія;
зрозуміють, чому саме «Енеїда» є першою ластівкою нової української літератури.

Форма проведення: урок з використанням мультимедійних технологій.

Обладнання: таблиця, підручник – О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко Українська література 9 кл., мультимедійна презентація, книжкова виставка.

Епіграф: Будеш, батьку, панувати,/ Поки живуть люди.

               Поки сонце з неба сяє, /Тебе не забудуть.

ХІД УРОКУ:

І Виклик

Орг. момент
Актуалізація опорних знань школярів

Літературна розминка (ПОПС-формула: учитель демонструє перші писемні пам’ятки, книги, учні пояснюють, у чому їх пізнавальне значення, називають авторів, відзначають, якою мовою написані.  Слайди 1-8: Біблія, Початковий літопис, Остромирове Євангеліє, «Повчання дітям», Пересопницьке Євангеліє, козацькі літописи, «Сад пісень». «Енеїда»-?)

Мотивація навчальної діяльності школярів.

Учитель читає епіграф до уроку,наголошує, що Т.Г.Шевченко автора «Енеїди» називає батьком і пророкує йому вічну славу. Ці слова викарбувані на п’єдесталі одного пам’ятника в м. Полтаві. Про цю яскраву особистість на літературному небозводі ми будемо говорити сьогодні на уроці. Це Іван Петрович Котляревський.

Оголошення теми уроку, очікуваних результатів.(9-10)

ІІ Усвідомлення

Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

Повідомлення групи «Біографи». Життєвий шлях І.П.Котляревського  (використання ілюстрованої таблиці).
Повідомлення групи «Бібліографи». Огляд творчості (використання матеріалів книжкової виставки).
«Мікрофон»: Чи відзначили ви щось незвичайне для вас у біографії письменника? Що саме? Які визначальні риси характеру письменника ви можете виділити? (Складання доміно: учнівські пропозиції вчитель записує на дошці. Можливий варіант: Працьовитість – активна громадянська позиція – мистецька обдарованість – співчуття – милосердя – допитливість – скромність – чемність – патріотизм).
Пояснення вчителя. Історія створення, джерела «Енеїди». 1798 р. визначальний в літературному процесі. Саме цього року вийшли у світ перші три частини «Енеїди».

ХVIII ст. Епоха Відродження. Великою увагою наділена «Енеїда» Вергілія (римський поет; слайд 11-портрет). З’являються переспіви, пародії на даний твір у Франції, Росії. І.П.Котляревський використав сюжет «Енеїди» Вергілія, проте створив власну інтерпретацію подій  і працював над твором майже 30 років. Вихід у світ першої друкованої української книги, написаної живою розмовною народною мовою, став епохальною подією в культурному житті України.

Словникова робота (слайди 12-16: пародія, жанр – бурлескно-травестійна ліро-епічна поема, бурлеск, травестія; слайд 17– силабічне, тонічне, силабо-тонічне віршування).
Робота в групах. Використовуючи матеріал підручника, знайомство із твором, з’ясувати:

Ігр. Особливості композиції, переказ перших трьох частин (ст.108).

ІІгр. Тема, ідея, основна думка твору (ст.111-112).

ІІІгр. Соціальні та морально-етичні проблеми.

(Прослуховування повідомлень учнів).

ІІІ Рефлексія

«Мікрофон».  Продовжити  речення:

І.П.Котляревського я уявляю…   Мене вразило…   Я зацікавився…

2. Займи позицію. Ознайомившись із життєписом І.П.Котляревського, я зрозумів, що видатними постатями не народжуються, а стають.                    Так, не визначився, ні.

3.Самооцінка. Оціни свою діяльність на уроці, рівень здобутих знань, умінь і навичок:  суперово, добре, нормально, так собі.

4. Підсумок. Запам’ятайте це ім’я – І.П.Котляревський. Саме його «Енеїда» містить зображення української дійсності в бурлескно-травестійному стилі; у ній – щирий гумор, елементи соціальної сатири, образна народна мова. Дочитайте твір до кінця, і ви, безперечно, переконаєтесь у цьому.

5. Домашнє завдання.  Дочитати поему. Вивчити напам’ять першу строфу.  Група «Літературознавці» дібрати цитати до характеристики образів  небожителів і поміщиків-кріпосників. Група «Юні художники» ілюстрації до твору. Група «Техніки» мультимедійна презентація «Народознавство у творі»

 

Тема: І.П.Котляревський «Енеїда» - енциклопедія українського життя ХУІІІ ст. Утвердження народної моралі в дусі просвітительства. Характеристика героїв, що уособлюють самодержавство, панів, чиновників, духовенство.

Мета: допомогти учням сприйняти і зрозуміти зміст твору, його естетичну цінність; охарактеризувати героїв, що уособлюють панів, чиновників, духовенство;

розвивати  навички роботи з текстом – виділення окремих епізодів, їх коментування; навички характеристики персонажів, їх порівняння, зіставлення, визначення спільного і відмінного;

виховувати інтерес до історичного минулого рідного краю,  родинних звичаїв і обрядів, прагнення до самопізнання та самовдосконалення.

Тип уроку: Засвоєння нових знань, формування умінь і навичок.

Очікувані результати: Після уроку учні зможуть:

аналізувати розділи твору;
коментувати проблему війни: позиція автора, героїв, власна позиція;
характеризувати героїв твору, визначати позитивні і негативні риси характеру, висловлювати власні міркування про їх поведінку, вчинки;
порівнювати життя українців, їх вірування, обряди, звичаї із сучасністю.

Форма проведення: урок з використанням мультимедійних технологій.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до поеми (також учнівські), мультимедійна презентація.

Епіграф:     «Енеїда» І.П.Котляревського – енциклопедія українського життя ХУІІІ ст. (М.Т.Рильський).

ХІД УРОКУ:

І Виклик

Орг.момент.
Актуалізація опорних знань школярів.

Робота в групах. Назвати основні події, переказ епізоду, що найбільше захопив. І гр. 4 частина, ІІ гр. – 5, ІІІ гр. – 6.
Установити послідовність розгортання подій (слайд 1)

А пожежа на троянському флоті

Б Еней із троянцями в пеклі

В героїчний подвиг Низа та Евріала

Г втручання Еола та Нептуна в мандрівку троянців

Г перемога Енея у двобої з Турном

Д обмін подарунками Енея із царем Латином

Мотивація навчальної діяльності. Учитель зачитує епіграф та наголошує, що саме про різні сторони української ментальності, кращі народні звичаї та традиції українців ХУІІІ ст. ми й будемо вести мову на сьогоднішньому уроці.
Оголошення теми уроку, очікуваних результатів.(слайд 2-3)

ІІ Усвідомлення

Слово вчителя. «Енеїда» І.П.Котляревського – це різнобічне і глибоке відображення життя народу, кращих національних традицій. Я запрошую вас у захоплюючу подорож до енциклопедії з народознавства.

Групова робота. Робота з текстом: читання з маркуванням. Приготувати повідомлення. І гр. обряди та звичаї; ІІ гр. одяг; ІІІ гр. розваги, народні інструменти, музика, пісні; У гр. кухня, посуд, національні страви; УІ гр. фольклор, повір’я, народна мова. Виступи учнів, перегляд презентації.

!! Це цікаво. Українська кухня здобула доброї слави в усьому світі. В «Енеїді» названо близько ста страв і напоїв – більше, ніж у спеціальній праці П.Маркевича «Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян» 1860 р.

Пізнати різні  аспекти життя українців  допомагає нам ціла галерея образів. На які дві групи можна поділити дійових осіб твору? Так. Це земні герої і небожителі.

Робота в парах, завдання по рядах. Заповнити таблицю, схарактеризувати героїв. І ряд Зевс, Юнона, Венера. ІІ ряд Еол, Нептун, Меркурій. ІІІ ряд  Дидона, Латин, Турн.

Герої

Цитати

Риси характеру

Учні виходять до дошки, прикріплюють таблиці, повідомляють результати роботи.

ІІІ Рефлексія

«Мікрофон»

Що спільного і відмінного у поведінці, характерах небожителів і українського панства?
Чи погоджуєтесь ви із думкою, що «Енеїда» І.П.Котляревського – енциклопедія народознавства?
Які елементи народознавства є у сучасному світі, щоб ви хотіли запозичити?

Установіть відповідність (слайд 4)

Зевс (Ю пітер)                                     А Бог моря, морської стихії
Еол                                                         Б Богиня шлюбу
Бахус (Діоніс)                                       В Бог підземного царства
Нептун (Посейдон)                             Г Бог вітрів
Меркурій (Вулкан)                              Г Богиня кохання
Юнона (Гера)                                        Д Бог рослинності
Венера                                                    Е Покровитель торгівлі

                                                                  Є Глава олімпійської сім’ї богів

Займи позицію: Твір І.П.Котляревського «Енеїда» мене зачарував – так, не зовсім, ні.
Самооцінювання (метод ПМЦ) Заповнити таблицю
Підсумок вчителя. Твір реалістичний, це справді широка панорама  життя різних верств українського народу ХУІІІ ст., твір, який утверджував український народ як націю, стимулював розвиток національної ідеології.
Домашнє завдання: Вивчити напам’ять уривки (на вибір: 5 частина від слів «У главной башти на сторожі…»5 строф або 2 строфи з картин пекла: одну із засудженням негативних суспільних явищ, другу – людських недоліків). Дібрати цитати до характеристики Енея. Група «Юні актори» інсценізація уривка 5 частина – героїчний подвиг Низа та Евріала.

 

Тема: І.П.Котляревський «Енеїда». Образи Енея, троянців. Значення «Енеїди».

Мета: продовжити працювати над ідейно-художнім аналізом твору, допомогти учням усвідомити значення образів Енея і троянців, з’ясувати їх поведінку, аргументуючи цитатами із твору;

розвивати образне і логічне мислення, спостережливість, удосконалювати навички аналізу художнього твору, характеристики персонажів,уміння чітко висловлювати власні думки, судження;

виховувати тверді принципи й переконання, громадянські і патріотичні почуття.

Тип уроку: Удосконалення вмінь і навичок.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

оцінити поведінку героїв у різних життєвих ситуаціях, визначити позитивні і негативні її прояви;
прокоментувати проблему війни з погляду автора, героїв, висловити власні судження;
усвідомлять необхідність соціально-активної позиції в житті, зрозуміють, що патріотизм – невід’ємна складова громадянського життя.

Обладнання: портрет І.П.Котляревського, ілюстрації до поеми, Українська література 9 кл. (підручник О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко), виставка робіт юних художників.

Епіграф:  Де общеє добро в упадку, / Забудь отця, забудь і матку, / Лети повинность ісправлять. (І.П.Котляревський «Енеїда»).

ХІД УРОКУ:

І Виклик

Орг. момент.
Актуалізація опорних знань школярів.

поетична хвилинка: учні читають напам’ять уривки із поеми;
представлення робіт юних художників, коментар учнів;
установити відповідність «Пізнай героя»

Анхіз      А …був молоденький, / Так годів з дев’ятнадцять мав…
Низ         Б …Рутульської породи
Евріал    В От я так чисто сиротина, Росту, як при шляху горох…
Турн       Г Вмер від горілки, а потрапив до раю
Латин     Г Не звір я – людську кров пролити, / І не харциз я…

                Д Воно хоть паруб’я, неспорно,/ Уміє і склади читать…

1Г 2В 3А 4Д 5Г

Мотивація навчальної діяльності школярів. Слово вчителя

Патріотизму як складовій громадянського життя в усі часи і епохи надавалося особливого значення. У кожній державі є патріоти. Назвіть відомі  вам імена. «Мікрофон».

Безперечно, це люди-герої, люди, виняткової сили і мужності, безмежно віддані рідній землі, люди з високими почуттями й переконаннями, люди, які навіть готові до самопожертви. Про них, справжніх патріотів, сильних, відважних, і відбудеться розмова на сьогоднішньому уроці.

Оголошення теми уроку, очікуваних результатів.

ІІ Усвідомлення

Формування вмінь і навичок учнів. Слово вчителя.

Головний герой поеми »Енеїда» - «троянське військо». Не окрема людина, а люди. І які люди! (зачитати слова О.Білецького – підручник с.116).

«Мікрофон»

Чи погоджуєтеся ви з думкою літературного критика?

Робота в групах. Скласти план до характеристики образу, створити інформативне гроно позитивних і негативних рис характеру, висловити власне ставлення до героя. І гр. Еней ІІ гр. троянці ІІІ гр. Низ та Евріал

Еней – троянський ватажок, «хлопець, хоть куди козак», розсудливий, сміливий, відчайдушний, завзятий, щирий, відважний, хоробрий, вимогливий, розумний ватажок, дипломат, державний діяч; легковажний, безжурний, непослідовний, нестійкий, боягузливий, безпорадний, випивоха.

Троянці – відважні, хоробрі, сміливі, відчайдушні, завзяті, рішучі, винахідливі, дотепні, товариські, міцні, як дуби; ледачі, гуляють, випивають.

Низ та Евріал – рядові воїни,» у службі вірні козаки»,  вірні друзі, чуйні, добрі, милосердні, сміливі, мужні, відчайдушні, вірні присязі, готові на самопожертву, справжні патріоти. ( Група «Юні актори» - перегляд інсценізації уривку із твору).

Повідомлення учнів.

ІІІ Рефлексія

Узагальнення знань учнів. Робота в групах: складання сенквейну до образів І гр. Еней ІІ гр. троянці ІІІ гр. Низ та Евріал

          Еней                                                                                  троянці                                  

досвідчений, моторний                                              міцні, як дуби, хоробрі       

мандрує, розважається, бореться                подорожують, гуляють, воюють

справжній запорозький кошовий отаман      справжні козацькі відчайдухи

досвідчений полководець                                                    лицарі

            

Низ та Евріал

відважні, готові на саможертву

дружать, служать, здійснюють подвиг

у службі вірні козаки

         герої, патріоти

Прокоментуйте рядки з поезії В.Сосюри:

Над книжкою твоєї «Енеїди» / Нащадок схилить радісне чоло.

«Мікрофон» У чому пізнавальне і виховне значення твору?

 4.    Підсумок. Самооцінювання діяльності на уроці

Домашнє завдання: Твір-мініатюра «Яке значення «Енеїди» у літературному процесі?». Прочитати «Наталка Полтавка».

Група «Літературознавці» визначити тему, ідею, основну думку.

 

Тема: І.П.Котляревський «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії. Образи твору – возного, виборного, Терпилихи.

Мета: допомогти учням усвідомити зміст, ідейно-тематичну спрямованість, композицію першого драматургічного твору нової української літератури, охарактеризувати образи возного, виборного, Терпилихи;

розвивати навички читання, переказу та аналізу драматичних творів, вміння оцінювати вчинки героїв, визначати позитивні та негативні риси характеру;

виховувати повагу до театрального мистецтва, прагнення дотримуватись загальнолюдських цінностей, почуття гумору.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

тлумачити жанр твору;
виконувати ідейно-художній аналіз драматичного твору;
характеризувати героїв твору, висловлювати власні міркування про їх характер, аналізувати вчинки;
з’ясувати, у чому полягає неймовірний успіх і популярність п’єси в усі часи.

Обладнання: портрет І.П.Котляревського, ілюстрації до змісту твору, О.І.Борзенко Джерела Українська література Хрестоматія-довідник для шкіл з українською мовою навчання В-во «Ранок» 2011р. с.184, аудіозапис пісень.

Місце проведення: українська світлиця.

Епіграф:      Не багата я і проста, но чесного роду. (І.П.Котляревський )

ХІД УРОКУ:

І Виклик

Орг. момент
Опитування домашнього завдання

Поетична хвилинка: учні читають напам’ять уривки з поеми «Енеїда».
Учні зачитують твори-мініатюри «Яке значення «Енеїди» в українському літературному процесі?»
Скласти сенквейн «Енеїда»(робота в парах)          

«Енеїда»

цікава, інтригуюча

розповідає, чарує, захоплює

перша ластівка нової української літератури

енциклопедія народознавства

Актуалізація опорних знань школярів.  Розв’язати тест, установити відповідність

Експозиція            А Зустріч Наталки з возним, який пропонує вийти   заміж за  нього.                                               
Зав’язка                   Б Виборний допомагає возному переконати Наталку.

                                      Микола сприяє Петрові. Наталка подає рушники  возному.

Розвиток дії            В Возний відрікається від Наталки, мати благословляє

                                          Петра й Наталку на щастя.

Кульмінація            Г Знайомство з Наталкою, її перший монолог про тугу

                                           за Петром.

Розв’язка               Д Наталка відмовляється вийти заміж за возного.

1 Г  2 А  3 Б  4 Д  5 В

Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Кохання, взаємоповага, вірність, ніжність, щирість, милосердя, покірність, доброзичливість – різні відтінки людських стосунків, які є основою багатьох художніх творів. А чи зустрічали ви твір, у якому змальовано сміливе відстоювання людської гідності, боротьбу за кохання, за щастя? Так, це неперевершена «Наталка Полтавка» І.П.Котляревського. Про дівчину «не багату і просту, но чесного роду», милу, ніжну, водночас сильну духом, про людей рідних і близьких дівчині ми поведемо мову на сьогоднішньому уроці.

Оголошення теми уроку, очікуваних результатів.

 

ІІ Усвідомлення

 

Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Коментар учителя. Історія написання, жанр твору.

Свої обидва драматичні твори «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник» І.П.Котляревський написав у 1819 р. За свідченням сучасників автора, письменник використав для сюжету п’єси «Наталка Полтавка» реальний факт, який мав місце у ті часи. За жанром «Наталка Полтавка» соціально- побутова драма, у якій поєдналися ознаки сентименталізму (надмірна чуттєвість) та просвітницького реалізму (правдивість). Іван Петрович визначив жанр твору так: «Опера малоросійська у двох діях», що передбачає багато музики та пісень.

Повідомлення групи «Літературознавці»

Композиція твору: дві дії. Перша дія 7 яв, друга – 11 яв.

Тема: реалістичне змалювання життя селян в епоху розкладу феодально-кріпосницького ладу (ХІХ ст.)

Ідея: возвеличення народного ідеалу української жінки, її моральної краси; засудження лицемірства, хабарництва сільської верхівки, зверхність багатих над бідними.

Основна думка: офіційна мораль тогочасного суспільства суперечить гуманістичним принципам.

Учитель. У п’єсі всього шість осіб (відкрити хрестоматії с.184). Їх умовно можна поділити на два табори. Назвіть їх, прокоментуйте свій вибір. Хто з героїв переміщається з одного табору в інший? Чому?

Робота в парах. Опрацювати статтю підручника – українська література   9кл. с.122 – 123 «Засоби характеротворення в п’єсі І.Котляревського «Наталка Полтавка».

Які засоби характеротворення використовуються у драматичному творі?

Опрацювати матеріал таблиці «Порівняльна характеристика возного Тетерваковського та виборного Макогоненка», підготувати повідомлення, використовуючи цитати із твору. І варіант: я – возний; ІІ – я виборний.

Прослуховування повідомлень, взаємооцінювання.

(Звучить аудіозапис пісні «Чи я тобі, дочко, не добра желаю…»

Учитель. Мати – найрідніша, найвеличніша, найсвятіша. Як і кожна мати, Терпилиха любить свою дочку, адже єдина вона у неї. Чому ж штовхає її у руки нелюба? Чи можна її у цьому дорікати? (можливі відповіді учнів)

спокійна, наївна вдова вірить у щасливе життя доньки з багатим чоловіком;
працьовита, неписьменна убачає щастя доньки в швидкому одруженні з надійним, багатим чоловіком, який позбавить доньку щоденної тяжкої праці, бідності.
Я вважаю, що Терпилиха…
Якби я була на місці Терпилихи…

ІІІ Рефлексія

Кожна мати в будь-які часи прагнула щастя своїй дитині. А сьогодні хіба не так?

Робота в парах. Скласти сенквейн  Терпилиха

                  Турботлива, неосвічена

                  Співчуває, уболіває за долю дочки, страждає

                  Селянка-біднячка

                   Любляча мати

 

Мозковий штурм «У чому сила п’єси? У чому її чаруюча краса, яка полонить душі людей вже два століття?». «Колесо огляду».

 

Займи позицію. Мені сьогодні на уроці приємно було познайомитись із першим драматургічним твором нової української літератури:  так- можливо - не знаю.
Підсумок уроку. Слово вчителя. І.К.Карпенко-Карий зазначав: «Я сам 33 роки слухав «Наталку…» (до речі, блискуче виконував роль возного). У чому вся сила п’єси, у чому її чаруюча краса? У надзвичайній простоті, у правді і, найголовніше, у любові автора до цього народу, у любові, котра із серця Котляревського перейшла на його твір». Прийміть і ви в свої  душі цей шедевр, пишайтеся коштовною перлиною української літератури.

І У. Домашнє завдання. Скласти таблицю «Порівняльна характеристика Петра і Миколи», дібрати цитати. Група «Юні художники» - ілюстрації до твору. Група «Юні актори» - інсценізація уривка (розмова матері і Наталки про одруження).

 

Тема: І.П.Котляревський «Наталка Полтавка». Наталка як уособлення кращих рис української жінки. Порівняльна характеристика Миколи і Петра. Роль і функції пісень у драмі.

Мета: охарактеризувати образи твору, з’ясувати роль і функції пісень у творі, значення творчості І.П.Котляревського у розвитку української літератури;

розвивати логічне мислення, усне мовлення, уміння порівнювати характери героїв, узагальнювати, робити висновки, відстоювати власні переконання і принципи;

виховувати кращі моральні якості, уміння відстоювати людську гідність.

Тип уроку: Засвоєння знань, формування вмінь.

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть:

характеризувати головну героїню, інших персонажів п’єси, робити порівняльну характеристику їхніх життєвих позицій;
усвідомлять право вибору власного щастя;
навчаться умінню відстоювати людську гідність, власні принципи і переконання;
пояснювати роль і функцію пісень у драмі;
зуміють розкрити значення І.П.Котляревського в українському культурному відродженні.

Обладнання: портрет І.П.Котляревського у вишитому рушнику, портрети героїв твору, ілюстрації до змісту твору (учнівські також), аудіозапис пісень.

Місце проведення: українська світлиця.

Епіграф:        Мораль чиста – краще всякого намиста. (Народне прислів’я)

ХІД УРОКУ:

І Виклик

Орг. момент
Актуалізація опорних знань школярів

Літературний диктант «Пізнай героя»

Пісню «Віють вітри, віють буйні» співає возний? Ні.

Чи любить повторювати «теє-то, як його» виборний? Ні.

Чи співає пісню «Всякому городу нрав і права» возний? Так.

Автор пісні «Всякому городу нрав і права» І.П.Котляревський? Ні.

Петра немає трохи не з чотири роки? Так.

Живе на світі, як билинка на полі; сирота – без роду, без племені, без талану, без приюту Петро? Ні.

Про себе говорить: «Нема у мене ні кола, ні двора: весь тут» Микола? Ні.

Про Наталку говорить: «Золото не дівка! Нагородив бог Терпилиху дочкою. Окрім того, що розумна, красива, моторна, до всякого діла дотепна – яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою» виборний? Так.

Хто говорить про Наталку: «Ай, Наталка! Ай, Полтавка! От дівка, що й на краю пропасті не тільки не здригнулась, а й другого піддержує» виборний? Ні.

Співають «Де згода в сімействі, де мир і тишина, / Щасливі там люди, блаженна сторона» мати і Наталка? Так.

Повчає возного: «Знайся кінь з конем, а віл з волом» Наталка? Так.

Слова «Коли кого любиш, того не забудеш» говорить Петро? Ні.

Мотивація навчальної діяльності школярів.

Учитель. І я погоджуюсь зі словами: «Коли кого любиш, того не забудеш». Це найвеличніше почуття, яке супроводжує людину все життя. Скільки про нього сказано! Але, я вважаю, краще сказав народ: «Любити – значить жити». Про це записано і в Біблії: Новий заповіт, Книга псалмів, розділ «Християнські чесноти й характер» №13 «Любов над усе».

 Які ж моральні риси повинні переважати в закоханої людини? Що таке честь? Що означає поняття «чесна дівчина»? Чи стосується це поняття лише дівчат? Чи потрібно сьогодні про це говорити і чому? Чи доцільно відстоювати власну гідність, йти проти волі батьків, захищаючи власне «Я»? На ці питання ми відповімо сьогодні на уроці.

Оголошення теми уроку, очікуваних результатів.

ІІ Усвідомлення

Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

Учениця виконує пісню «Ой я дівчина Наталка».

Учитель. Українська дівчина… Наталка, Оксанка, Даринка, Марічка, Оленка… Скільки ніжності і лагідності в цих іменах. Як поетично оспівано красу української дівчини, її душу в народних піснях. Споконвіку всіх мандрівників, що подорожували Україною, приваблювали українські дівчата. Чимало чужинців вважало за честь вибрати тут дружину. Згадаймо легендарну бранку, захоплену турками дівчину, яка згодом стала дружиною султана. Горда і незалежна, розумна і освічена, вона мала неабиякий вплив на чоловіка. Вона відома світові під різними іменами. Назвіть їх. (Настя, Роксолана, Хасекі, Хуррем). Що ж приваблювало українців в українських дівчатах? Що змушувало паничів одружуватися з бідними дівчатами? Перш за все, врода, співучість,  працьовитість, покірність, людяність. У цьому ми зараз переконаємось.

Робота в парах. Зачитати із тексту опис зовнішності Наталки.

Якою постала дівчина у вашій уяві? (усний малюнок)

Діти, ви дев’ятикласники. Мабуть, сьогодні задумуєтесь над тим, як сподобатися один одному, що зробити для того, щоб про тебе приємно говорили рідні, близькі, друзі. Чине так? Найпершим помічником і порадником для дітей була і є матуся. Вона виховувала доньку хорошою господинею, вчила шити, прясти, поратися у хаті і на городі, готувати їжу. Пошана до батька і неньки, слухняність, покірність були невід’ємними рисами характеру юнаків і дівчат. Іноді батьки навіть вирішували долю своїх дітей. Терпилиха, бажаючи щастя Наталці, просить вийти заміж за багатого, нелюбого їй. І як  поступає Наталка?

(Інсценізація уривка: розмова матері і Наталки – дія І, ява 4,5, закінчення уривка

Терпилиха: Дочко моя! Голубко моя! Пригорнись до мого серця, покорность твоя жизні і здоров’я мені придаєть. За твою повагу і любов до мене бог тебе не оставить, моє дитятко!

Наталка: Мамо, мамо! Все для тебе стерплю, все для тебе зроблю, і коли мені бог поможеть осушити твої сльози, то я найщасливіша буду на світі…

«Мікрофон

Які риси характеру дівчини проявилися у розмові з матір’ю?
Як ви оцінюєте її поступок?А як би ви поступили? Чи є серед вас такі, хто б поступив так, як Наталка?

Одиниці. Але це теж приємно. Пам’ятайте: народна мудрість вчить: «Шануй батька і матір гарненько, буде тобі скрізь добренько».

А як про стосунки матері і Наталки говорить виборний Макогоненко? (зачитати цитату).
Діти. А чи така вже Наталка покірна? Нагадайте, як змінилась поведінка дівчини, коли вона зустріла Петра?

 (Діти читають у ролях- дія ІІ ява 17 до пісні 18. Хрестоматія «Джерела» с.208-210).

Чому ж вас повчає ця чарівна дівчина: постійно коритися чи відстоювати своє право на щастя, не зважаючи на усталені норми і звичаї?

 Послухаймо, до чого ще привчали матері своїх доньок.

Розповідь учня. В усіх родинах був непорушний звичай: уставши вранці, дівчина мусила насамперед розчесати волосся і заплести косу. Здавна вважалося найбільшим недбальством братися за будь-яку роботу чи сідати за стіл з розпущеною косою. Про таких казали: «У неї на голові сорока гніздо звела», «У неї в косах сім чортів кублилося»

Споконвіків дівоча коса була своєрідною ознакою охайності. Вважалося, що юнка, яка стежить за волоссям, буде гарною господинею – чепурною, працьовитою. Тому матері особливо старанно привчали дочок до охайності. Перш ніж з’явитися на людях, дівчина ретельно опоряджала косу, бо  знала традиційний закон: «Яка коса – така й краса», «Подивись на косу, а подумай про її господиню».

Учитель. Поет Михайло Ткач та композитор Олександр Білаш звертаються до вас, дівчата. (звучить аудіозапис  пісні «Ой не ріж косу»).

Дівоча врода у поєднанні із вродою душевною – ось що найбільше цінувалося в українських дівчатах. А хлопці?

Розповідь учня. Хлопці по-лицарськи ставилися до дівчат та наречених. Вони люб’язно розмовляли з дівчатами, жартували; вважалося непристойним, коли хлопець і дівчина відокремлювалися від громади. Здавна вважали, що юнак, який відвідує оселю дівчини, має з нею одружитися. Батьки наказували сину: «Якщо думаєш брати, то ходи, а якщо ні – не сором нас і дівчину». Осоромити, осміяти, пустити лихий поголос – норми народної моралі, за допомогою якої ці вчинки засуджувалися. Тому й казали: «Мораль чиста – краще всякого намиста». Народна мудрість застерігала: не переступи межу дозволеного. Інколи дівчина виявляла свою незалежність, рішучість. І закінчувалося це ганьбою. Існує народний вислів: «Наруга над косою». Це стосується дівочої честі. Дівчина, яка не зберегла її, втрачала право носити косу. Дуже часто її відрізали, голову обмазували смолою і виганяли дівку на вулицю. Голову вона покривала хустиною, і в народі її  називали покриткою.

А який зміст ви вкладаєте у поняття «честь»?

Милосердя

Порядність

 

Складання асоціативного куща

 

Звернемось до тлумачного словника. Честь – розкриває ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, зв’язується з конкретним суспільним становищем людини, родом її діяльності, моральними заслугами. Пам’ятайте: людині честі – всюди честь. Що означає вислів «не згубити своєї честі»? Чи потрібно сьогодні говорити про це?( Бути порядним, чесним в усьому, розсудливим,  поважати один одного, не принижувати, не кривдити).

А чи притаманні ці риси Петру і Миколі?

Повідомлення учнів на основі складеної дома таблиці. І варіант Петро, ІІ – Микола.

Чи можна Наталку, Петра і Миколу вважати людьми честі?

Учитель. Діти. Сьогодні разом з героями п’єси завітала до світлиці українська пісня. А їх у п’єсі 20. І тому цей твір вважають  музично-драматичним.(звучить запис пісні 20). Яку ж роль відіграють пісні? (можливі відповіді: допомагають розкрити риси характеру, душу героя, його думки, прагнення, пояснити поведінку).

ІІІ Рефлексія

Це цікаво! Опера М.В.Лисенка «Наталка Полтавка» за п’єсою І.Котляревського здійснила тріумфальну ходу по планеті. Варшава, Прага, Будапешт, Бухарест, Берлін, Загреб, Париж, Лондон, Відень, Нью-Йорк, Сідней, Торонто, Буенос-Айрес та інші столиці світу вітали оперу на своїх сценах. Так, у Нью-Йорку вона йшла аншлагом протягом трьох тижнів, щодня її переглядали до 10000 чоловік.

У чому, на вашу думку, полягає неймовірний успіх і популярність п’єси майже 200 років поспіль?

( прийом доміно) Правдива – музикальна – проста – дохідлива – природна – життєва – душевна – лірична – народна.
Рубрика «Асоціативний портрет»

П – переборює печаль, байдужість, пасивність.

І – інформує, інтригує, іскриться.

С – супроводжує людину все життя.

Н – направляє на добрі справи, допомагає, підтримує.

Я – яскравіє у кожній благородній душі.

Підсумок. Діти, я вдячна вам за щирі відповіді, активну участь. Де б ви не були, пам’ятайте: людина красива своєю душею і поступками. А честь для людини – понад усе. Співайте рідні українські пісні, і вони вас підтримають скрізь і в усьому.

 

Самооцінка знань.
Домашнє завдання. Підготуватися до контрольного твору за творчістю І.П.Котляревського. Відтворити красу української дівчини поетичними рядками, за допомогою фарб чи олівців, або просто висловити свої думки у творі-мініатюрі «У чому краса української дівчини?»

 

Тема: РЗМ Контрольна робота №3 (твір за творчістю І.П.Котляревського).

Мета: актуалізувати й узагальнити знання учнів вивчених творів, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою їх корекції;

розвивати писемне зв’язне мовлення учнів, навчати вмінню самостійно викладати думки, аргументувати власні твердження, робити узагальнення й висновки;

прищеплювати працелюбність, гуманні, моральні принципи, естетичний смак; виховувати активну життєву позицію, почуття власної гідності.

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Очікувані результати:

Зумієте застосувати отримані знання для висловлення власних думок, суджень, тверджень;
Мотивувати власні висловлювання, наводячи переконливі докази – цитати із твору.

Епіграф:      Не берися не за своє діло. (Народне прислів’я).

І Виклик

Орг.момент
Актуалізація опорних знань школярів. Міні-підготовка до написання контрольної роботи. «Творча майстерня учня».

Учитель. Писати твір – справа не легка й не проста, проте захоплююча  й цікава. Це маленька своєрідна наукова праця, побудувати її слід логічно, грамотно. Обираючи тему, слід замислитись над такими питаннями:

Чи цікава для мене ця тема?
Чи знаю я досконало зміст твору?
Чи зумію дібрати цитати для підкріплення власних думок?
Чи є в мене досвід написання такої роботи?

Основні частини твору:

Вступ – найкоротша частина. У ньому слід пояснити те, що будете висвітлювати в основній частині.
Основна частина – розкриття думки з використанням цитат, висловів критиків, висловлення особистого ставлення до подій, до героїв.
Висновки – узагальнення, підсумок, власна позиція, власні судження, оцінка.

Намагайтесь уникати русизмів, повторів, тавтології, стилістичних неточностей.

Мотивація навчальної діяльності школярів.

Що б ви хотіли сказати І.П.Котляревському за твір, який вразив вас найбільше?

«Мікрофон»  Я щиро вдячна вам, неперевершеному майстру слова, за…

Оголошення теми уроку, очікуваних результатів.

ІІ Усвідомлення

Учитель. Пишучи твір, ви маєте можливість проаналізувати прочитане, висловити власне ставлення до подій,оцінити вчинки героїв.

Перелік тем, запропонованих для написання контрольного твору.

«Енеїда» І.П.Котляревського – енциклопедія народознавства.
Де общеє добро в упадку, / Забудь отця, забудь і матку, / Лети повинность ісправлять(за поемою «Енеїда» І.П.Котляревського).
Сатиричне висміювання панівного середовища України кінця ХУІІІ  початку ХІХ ст.( за поемою «Енеїда» І.П.Котляревського).
Наталка – ідеал української дівчини (за драмою «Наталка Полтавка» І.П.Котляревського).
Щасливими не народжуються, ними стають (за драмою «Наталка Полтавка» І.П.Котляревського).

Самостійна робота учнів над твором. Редагування робіт на чернетці.
Робота з пам’яткою «Як перевірити власний твір»

Чи відповідає написане темі?
Чи відповідає зміст стилю й типу мовлення?
Скільки частин, чи є логічний зв'язок між ними?
Доречність цитат, правильність їх оформлення.
Відсутність орфографічних, пунктуаційних, лексичних помилок.

ІІІ Рефлексія

Учні переписують твір із чернетки начисто.

Домашнє завдання. Прочитати повість «Маруся» Г.Ф.Квітки-Основ’яненка.

Група »Біографи» життєвий шлях, «Бібліографи» огляд творчості Г.Ф.Квітки-Основ’яненка.


Теги: Остапенко Л.В., Котляревський
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 1258/45


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar